Till innehållet

Skymningen norra

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Skymningen Norra. Planförslaget är tillgängligt för granskningssamråd under perioden 12 april till 16 maj 2022.

Planområdet omfattar en del av Presterud 1:11 samt del av Skymningen 13. Planens syfte är att möjliggöra besöksanläggning, utvidgad camping, idrottsplats samt skyddszoner för angränsande verksamheter inom planområdet. 

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Läs mer här

Granskningshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

bilaga samrådsredogörelse

Trafikkapacitetsanalys

Riskutredning

MKB

Tidigare skeden

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Riskutredning

Kulturmiljöutredning

Naturvärdesbedömning

Kontaktuppgifter

Petra Hallberg Rudsvik - planeringsarkitekt
Petra.HallbergRudsvik@kristinehamn.se

0550-881 90

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".