Till innehållet

Skolnämnden i korthet - juni 2024

Här kommer en kort sammanfattning av skolnämndens senaste sammanträde den 13 juni 2024.

Inför skolnämndens sammanträde i juni hade skolförvaltningen fått i uppdrag att utreda åtgärder för att få budgeten för 2024 i balans. Åtgärderna var:

 • Avveckla Grunnebacka skola ht-25.
 • Avveckla Strandskolan ht-25.
 • Avveckla upphandlad fritidsgård 2025.
 • Avveckla nattöppen verksamhet aug-24.
 • Flytt av förskolan Skotten till Grundbacka skola 2025.
 • Personalminskningar inom skolkontoret.
 • Uppsägning av Villa Älvkulle 2025.
 • Uppsägning av Skeppet byggnad 127 2026.
 • Avveckla fritidshemmet i Bäckhammar ht-24.
 • Utreda behovet av tre 7-9 skolor.

Övergripande lokalutredning under hösten 2024

På sammanträdet 13 juni beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att göra en övergripande lokalutredning under hösten 2024 där följande ingår:

 • en etablering av skola F-3 centralt i södra kommundelen där Grunnebacka skola och fritids, Skottens förskola, Bäckens förskola och fritids, samt de resanden barnen F-3 från södra rektorsområdet som idag åker till Djurgårdsskolan ingår.
 • att se över möjligheter till samverkan med närliggande orter på andra sidan kommungränsen.
 • att utreda behovet av tre 7-9 skolor
 • att utreda en omvandling av Björneborgs skola till F-3
 • att utreda möjlighet/kostnad för skolskjuts mellan Nybble och Grunnebacka skola.
 • att utreda avveckling av Grunnebacka skola ht-25
 • att utreda avveckling av Strandskolan ht-25
 • att utreda avveckling av fritidshemmet i Bäckhammar ht-24
 • att utreda flytt av förskolan Skotten till Grunnebacka skola 2025

Upphandling av KFUM:s Fritidsgård

I Kristinehamns kommun finns idag tre fritidsgårdar, varav två i centralorten och en i Björneborg. Utöver Bygget och Moxie, som båda drivs i kommunal regi, finns en upphandlad fritidsgård som drivs av KFUM. I avtalet mellan Kristinehamns kommun och KFUM ingår att erbjuda öppen fritidsgård samt att bedriva idrottsskola i både Kristinehamns tätort och i Björneborg.

Den senaste upphandlingen genomfördes inför 2023 och gäller för åren 2023-2024. 

På skolnämndens sammanträde beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till förlängning av avtal med KFUM. Detta ska göras tillsammans med andra kommunala förvaltningar som har eller avser ingå avtal med KFUM.

Nattöppen verksamhet

Skolförvaltningen har utrett hur behovet av nattomsorg har sett ut under perioden 1 maj 2023 till 1 maj 2024. Under året har verksamheten haft 288 öppna dagar. Av dessa dagar har 194 nätter nyttjats, 94 nätter onyttjade. Personalen är schemalagd alla 288 dagar vilket innebär att de är på plats i tjänst även om barn inte är närvarande.

Skolnämnden beslutar därför att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna till att effektivisera verksamheten med fortsatt bibehållen nattbarnomsorg.

Övriga ärenden

I januari inkom ett Kristinehamnsförslag med rubriken Fri frukt i skolan. Då förslaget nådde upp i 50 röster för förslaget behandlades det på skolnämndens sammanträde. Skolförvaltningens utredning kom fram till att fri frukt i låg- och mellanstadiet skulle leda till en ökad kostnad om 1 560 000 kr per år. Utredningen visade dessutom att kommunens skollokaler i dagsläget inte är dimensionerade för den mängden frukt som skulle distribueras varje dag, samt att det skulle leda till en ökad arbetsbelastning för den pedagogiska personalen som då skulle lägga arbetstid på att dela ut frukt snarare än att undervisa eleverna.

Skolnämnden beslutade att avslå Kristinehamnsförslaget Fri frukt i skolan.

Vill du veta mer?

Här hittar du protokollet från skolnämnden.