Till innehållet

Så hanterar skolnämnden dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) är till för att skydda människors personliga integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas.

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är.

Exempel på vanliga personuppgiftsbehandlingar är att vi samlar in, registrerar, organiserar, strukturerar, lagrar, bearbetar, överför eller raderar uppgifter. 

Har du synpunkter på vår hantering?

Tycker du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på området.

Vi behandlar personuppgifter i den omfattningen som behövs för att säkerställa att barn och elever får sina rättigheter tillgodosedda samt att verksamheten är likvärdig och effektiv. I enlighet med dataskyddsförordningen behandlar vi enbart de personuppgifter som behövs för att fullgöra myndighetsutövning, rättsliga förpliktelser samt utföra uppgifter och administration av allmänt intresse inom förskole- och skolverksamhet. Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter till exempel hälsouppgifter, uppgifter om modersmål eller specialkost.

För bildpublicering inhämtar vi samtycken från vårdnadshavare och elever.

Vår informationshantering omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling samt arkivlagen. Det betyder att dina personuppgifter kommer att behandlas den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Om vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av ditt samtycke har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. I så fall får vi inte längre behandla dina personuppgifter för den situationen, till exempel för att publicera bilder på ett barn i verksamheten.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt; när du skickar ett e-postmeddelande, använder någon av våra e-tjänster (tex ansökan om barnomsorg), fyller i ett formulär på vår webbplats eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter. Detta kan till exempel vara:
Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Även uppgifter om familjerelationer.
Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer med mera.
Finansiell information - din inkomst, vi inhämtar också uppgifter från Skatteverket för att göra en inkomstkontroll när det gäller barnomsorgsavgifter.

Vi kan även komma att samla in uppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig (Skatteverket) och uppgifter från andra myndigheter.

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär. Om du inte lämnar de uppgifter vi begär blir följden att du inte kan teckna avtal med oss. Det kan till exempel gälla ansökningar gällande barnomsorg, skolskjuts, kulturskola, modersmål etc.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter (bl.a. Skolverket, SCB, CSN), företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut uppgifterna, och till personuppgiftsbiträden som behandlar information för vår räkning.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med våra verksamhetssystem - IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar). Transporter (skolskjuts). Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård).

Som registrerad har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig vi hanterar. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade (så kallad dataportabilitet). Vill du begära registerutdrag gör du det enklast genom att ta kontakt med skolförvaltningen. 

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens växel på telefon 0550-88 000 eller via e-post skolnamnden@kristinehamn.se, som hjälper dig vidare.

Skolnämnden inom Kristinehamns kommun, organisationsnummer 212000-1868, med adress Kristinehamns kommun, 2. Skolförvaltningen, 681 84 Kristinehamn, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunledningskontoret. Dataskyddsombudet nås via kommunens växel 0550-88 000.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".