Till innehållet

Ersättning vid skada på skolans egendom

Dessa riktlinjer gäller för elever inskrivna i Kristinehamns kommuns grund- och gymnasieskolor. De följer följer skadeståndslagen (1972:207, kap 2) och gäller då eleven med avsikt eller av vårdslöshet vållar en skada på skolans egendom. För omyndiga elever gäller den fjärde paragrafen i kapitel två av skadeståndslagen:

“Den som [..] vållar skada innan han har fyllt arton år skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.”

Riktlinjerna gäller inte skada som uppkommit genom en olyckshändelse eller då t. ex. en utlånad dator slutar att fungera på grund av normalt slitage eller fabrikationsfel.

Dialog med eleven och utredning av skadan

Skolledningen ska tillsammans med eleven och berörd skolpersonal göra en utredning med syfte att säkerställa omständigheter kring skadan som:

  • vem eller vilka som vållat skadan
  • om orsaken till skadan var avsiktligt handlande eller endast vårdslöst handlande

Utredningen ska alltid innefatta en dialog med eleven. Det är viktigt att eleven i förekommande fall förstår att agerandet varit fel och vilka konsekvenser agerandet fått. Det är samtidigt viktigt att skolan i förebyggande syfte tar sig tid att utreda och förstå varför eleven agerat på visst sätt.

Skolan ska underrätta vårdnadshavarna/den myndiga eleven om skadan och omständigheterna kring den samt de eventuella skadeståndsanspråk som skolan kommer att göra.

Polisanmälan ska göras om skadegörelsen är grov eller skett vid upprepade tillfällen. Om eleven är under 15 år görs polisanmälan endast i undantagsfall. Anmälan till socialtjänst ska göras om det finns sådana skäl.

Ersättningens storlek

När skadeståndsbeloppet fastställs så ska hänsyn tas till:

  • Värdet på den skadade egendomen
  • Elevens ålder
  • Om eleven avsiktligen orsakade skadan eller inte
  • Om det gäller upprepad skadegörelse eller en enstaka händelse

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".