Till innehållet

Exploateringsavtal

När mark som ägs av annan än kommunen ska planläggas upprättas ett exploateringsavtal. Avtalet reglerar kommunens och exploatörens gemensamma mål. Syftet med avtalet är att förtydliga detaljplanen och säkerställa vem som ansvarar för genomförandet av de olika delarna av exploateringen.

Exploateringsavtalet reglerar även överlåtelser av mark som behövs för att tillgodose behovet av allmänna platser samt utbyggnad och finansiering av anläggandet av gator, vägar och andra allmänna platser, samt anläggningar för vattenförsörjning, avlopp och dagvatten som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Förhandling och framtagande av exploateringsavtal löper parallellt med detaljplaneläggningen. Här kan du se kommunens pågående detaljplanering

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".