Till innehållet

Överklaga kommunala beslut

Du kan överklaga ett beslut som kommunen har fattat. Du kan antingen överklaga för att:

  • Du vill veta om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning)
  • Du tycker att själva beslutet var felaktigt (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller tagit ett beslut som går emot reglerna om hur ett beslut ska fattas, så kan du begära att beslutet laglighetsprövas. Då lämnar du in ett så kallat kommunalbesvär.

Ett kommunalbesvär ska lämnas in skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag då kommunen på sin officiella anslagstavla informerar om att protokollet med beslutet har justerats. Kommunens anslagstavla hittar du här på kristinehamn.se

Det är kommunallagen som bestämmer vad en laglighetsprövning gäller. Enligt lagen kan ett överklagat beslut upphävas i något av följande fall:

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet gäller något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • Det organ (till exempel en nämnd) som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot någon lag eller författning

Om ett överklagande godkänns, kommer hela beslutet att ogiltigförklaras och ärendet måste tas upp på nytt.

Lämna in ett kommunalbesvär

Du lämnar in ett kommunalbesvär till Förvaltningsrätten i Karlstad:

Postadress: Box 568, 651 12 Karlstad

Besöksadress: Rådhuset, Stora torget, 652 24 Karlstad

Telefon: 054-14 85 00

Mejl: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se

Förvaltningsbesvär

Ett förvaltningsbesvär kan du bara göra om du berörs av ett beslut. Exempel på ett kommunalt beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov.

Vid denna typ av beslut måste kommunen upplysa dig som berörs av beslutet om hur du ska göra för att överklaga. Det kallas besvärshänvisning. Här ska du få veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. 

Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövar man både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.

Du har tre veckor på dig att besvära dig, räknat från det datum du fick beslutet.

Lämna in ett förvaltningsbesvär

Du skickar din överklagan till beslutsfattande nämnd. Du måste skicka in överklagandet inom tre veckor från att du fått del av beslutet. Adress framgår av den besvärshänvisning som du får med beslutet.

Nämnden skickar sedan vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten.

Undantag

Det finns vissa undantag gällande vilken instans man överklagar till. Om du är osäker på vad som gäller för det beslut du vill klaga på, vänd dig till den myndighet som fattat beslutet.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".