Till innehållet

Solceller och solfångare

solpanel 16.9.jpg

Bygglov kan behövas 

Solenergianläggningar kan vara solceller som producerar el men även en solfångare som värmer till exempel luft eller vätska. Solenergianläggningar kan placeras både på marken och på byggnader.

Placering

Placering på mark

Solenergianläggningar som placeras på marken kräver normalt inget bygglov. Om marken är detaljplanerad behöver dock solenergianläggningen vara förenlig med detaljplanens bestämmelser och exempelvis placeras på mark som få bebyggas. Tänk på att exempelvis byggnad, transformatorstation och parkering som kan behövas i anslutning till en solcellspark är åtgärder som kräver bygglov.

Placering på byggnad

Solenergianläggningar som installeras på en byggnad är en utvändig ändring av byggnaden. Utvändig ändring kräver som huvudregel bygglov om byggnaden är belägen inom detaljplanerat område, men det finns undantag.

Bygglov

Du behöver inte bygglov om

 • solenergianläggningen inte avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.
 • du vill montera solceller/solfångare ovanpå din byggnads tak- eller fasadmaterial och de följer byggnadens form/takets lutning (förutsatt att byggnaden inte är inom riksintresse för försvaret eller ligger inom ett särskilt värdefullt område).
 • du vill sätta upp fristående solfångare och solcellspaneler på marken. (Gäller både inom och utanför detaljplan. Inom detaljplan kan det dock finnas mark som inte får bebyggas, vilket också kan omfatta solcellsanläggningar).
 • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.

Du behöver bygglov om

 • kommunen har bestämt i detaljplan att solceller/solfångare ska omfattas av bygglov.
 • solceller/solfångare monteras på en byggnad och inte följer byggnadens form/takets lutning.
 • byggnaden ligger inom riksintresse för totalförsvaret (Rinkaby- eller Ravlunda skjutfält).
 • byggnaden ligger inom ett särskilt värdefullt område, exempelvis att området har ett högt kulturhistoriskt värde.

Vi kan hjälpa dig att ta reda på om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Då behöver vi veta vad du vill göra. Skicka in ett foto som visar hur byggnaden ser ut idag till stadsbyggnad@kristinehamn.se och ange gärna så specifikt som möjligt vad du vill göra. 

Anmälan

Om installationen inte kräver bygglov kan den i stället kräva en anmälan. Anmälan krävs om installationen berör byggnadens bärande konstruktion eller om brandskyddet påverkas väsentligt.

Tänk på

Oavsett om installationen av solenergianläggningar på en byggnad kräver bygglov eller inte ska alla sådana ändringar utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag. Dessutom får anläggningens placering och utformning inte innebär fara eller en betydande olägenhet för omgivningen på annat sätt, exempelvis för grannar.

Det innebär att det inte enbart är effektoptimering som ska avgöra anläggningens placering och utformning. Det kan till exempel betyda att man behöver dela upp anläggningen i flera enheter, eller undvika ursparningar för takhuvar, eller undersöka möjligheten till andra färger på anläggningen än svart.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Foton eller ritningar på befintligt utseende
 • Ritningar eller fotomontage på byggnadens nya utseende
 • Förslag på riskbedömning
 • Förslag på kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Andra tillstånd

För att anlägga solenergianläggningar på mark, exempelvis solcellsparker, kan det krävas samråd eller tillstånd från Länsstyrelsen.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om solenergianläggning på Boverkets hemsida.

Kommunen erbjuder även energi- och klimatrådgivning. Där kan du som medborgare få lokal, opartisk och kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och förnybar energi.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".