Till innehållet

Nämnden för stöd, vård och omsorg i korthet - december 2023

Nämnden för stöd, vård och omsorg har fattat beslut om åtgärdsplan för hemtjänsten för att nå budget i balans. 

Hemtjänsten presenterar åtgärdsplan för att nå budget i balans

Hemtjänsten i Kristinehamns kommun står inför ekonomiska utmaningar och har under 2023 haft ett accelererande underskott. För att möta utmaningarna, och säkerställa en effektiv och kvalitativ vård och omsorg, har nämnden fattat beslut om åtgärder.

Vid årets slut ser prognosen ut att landa på drygt 5 miljoner i underskott för nämnden för stöd, vård och omsorg. Underskottet beror i första hand på att personalkostnaderna varit högre än planerat.  

- Vi har dels det nya avtalet om 11-timmars dygnsvila, men även det faktum att lönerörelsen föll ut till förmån för personalen och blev högre än vad man hade räknat med. Det är såklart positivt för personalen, men det innebär att budgeten inte går ihop, säger Eva Lotta Lindskog, förvaltningschef för stöd, vård och omsorgsförvaltningen. 

Tummar inte på kvalitet och arbetsmiljö 

För att vända den negativa trenden under kommande verksamhetsår har nämnden beslutat om en åtgärdsplan för hemtjänsten, där den största delen av underskottet finns. Åtgärderna handlar bland annat om att använda poolturer på ett bättre sätt, ha kontinuerlig översyn av tider och planering samt att kontinuerligt analysera och utvärdera dubbelbemanningar. 

- Det viktigaste är att inte göra avkall på kvaliteten mot våra kommuninvånare eller arbetsmiljön för de anställda, och det gäller hela förvaltningen. Åtgärdsplanen handlar i stora drag om att fokusera på att hitta nya arbetssätt och se över schemaläggningen så att förvaltningen får en budget i balans under 2024, säger Jane Larsson, ordförande i nämnden för stöd, vård och omsorg.