Till innehållet

Modersmål

Barn och unga som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan. Undervisningen är frivillig och ligger utanför ordinarie skoltid.

Kraven för att få läsa modersmål är att:

  • minst en av vårdnadshavarna har annat språk än svenska
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • minst fem elever önskar undervisning i språket
  • skolan har tillgång till lärare med rätt kompetens.

Adoptivbarn kan få modersmålsundervisning om så önskas. Man behöver inte prata språket hemma, men grundläggande kunskaper krävs.

För barn och elever inom de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch och finska gäller särskilda bestämmelser. Modersmålsundervisning ska erbjudas för dessa även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och även om det bara finns en elev anmäld.

 

Modersmål i förskolan, grundskolan och gymnasiet

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Ta kontakt med förskolechefen för den förskola där ditt barn går om du vill ha mer information.

Elever som har annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan. Undervisningen ska utveckla kunskaperna i det egna språket. Ämnet ger även kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhällsskick.

Man kan även läsa modersmål som språkval, i årskurs 6-9, eller som elevens val om det är fem eller fler elever i gruppen.

I gymnasieskolan kan ungdomar läsa modersmål som individuellt val, utökat program eller som ersättning för undervisning i andra språk, förutom svenska, svenska som andraspråk och engelska.

För mer information och ansökan, ta kontakt med rektorn på den gymnasieskola där ditt barn går, eller om du är elev och över 18 år så kontaktar du själv rektorn.

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning anordnas för de elever som inte behärskar svenska tillräckligt bra för att aktivt delta i undervisningen och därför har svårigheter att följa kursplanen. Studiehandledning ska:

  • vara en hjälp för eleven att följa den svenska undervisningen
  • ge eleven termer och begrepp på båda språken
  • öka elevens möjligheter att uppnå målen.

Vårdnadshavare och skola samtalar om elevens behov av studiehandledning i olika ämnen. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål. Behöver ditt barn hjälp med studiehandledning, kontakta skolans rektor.

Kontaktuppgifter

Carola Andersson - biträdande rektor
carola.andersson@kristinehamn.se

0550-88 354

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".