Till innehållet

Cirkulationsplats Västra Ringvägen – Fältvägen

Till hösten 2024 påbörjas projektet med att bygga en cirkulationsplats i korsningen Västra Ringvägen / Fältvägen / Södra Staketgatan. Projektet kommer att starta med byte av vatten- och avloppsledningar.

Bakgrund

Under åren har det kommit in synpunkter att korsningen upplevs som otrygg för oskyddade trafikanter och fordon. Trafikmätningar visar på ett högt trafikflöde och hög medelhastighet som ligger över lagstadgad hastighetsgräns på 50 km/tim. I dag är vägen tvåfilig med skymd sikt norrut för bilister som kommer från Fältvägen, den väg som många väljer för att ta sig upp till Kristinehamns vårdcentral. Projektet kommer utföras i egen regi.

Nuläge

Inför det kommande arbetet med att bygga om korsningen till en cirkulationsplats behöver markprovtagningar att utföras på området. Detta utförs den 22 april – 25 april. Del av Västra Ringvägen kommer då att stängas av i höjd med Tegelslagaregatan och ner till korsningen vid Tallundsvägen/Enserudsgatan.

Markprover behöver utföras för att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Dessa markprover, kända som geotekniska undersökningar tas för att undersöka markens bärighet och för att säkerställa att cirkulationsplatsen och andra infrastrukturkomponenter kan byggas på ett säkert och hållbart sätt.

Målsättning

Syftet med åtgärden är att göra trafikmiljön säkrare och att följa den övergripande målsättningen om att ha funktionella gator och vägar som uppfattas som tillgängliga och trygga.

Kontaktuppgifter

Hanna Lundaahl Jern - Projektledare
hanna.lundaahljern@kristinehamn.se

0550-881 33

Fredrik Wallin - Projektledare

0550-88160

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".