Till innehållet

Cirkulationsplats Västra Ringvägen – Fältvägen

Till hösten 2024 påbörjas projektet med att bygga en cirkulationsplats i korsningen Västra Ringvägen / Fältvägen / Södra Staketgatan. Projektet kommer att starta med byte av vatten- och avloppsledningar.

Bakgrund

Under åren har det kommit in synpunkter att korsningen upplevs som otrygg för oskyddade trafikanter och fordon. Trafikmätningar visar på ett högt trafikflöde och hög medelhastighet som ligger över lagstadgad hastighetsgräns på 50 km/tim. I dag är vägen tvåfilig med skymd sikt norrut för bilister som kommer från Fältvägen, den väg som många väljer för att ta sig upp till Kristinehamns vårdcentral. Projektet kommer utföras i egen regi.

Nuläge

Markproverna är utförda. Inför byggstarten den 2 september 2024 kommer besiktningar att ske med ett externt företag, Ramboll, på berörda fastigheter. Information om detta kommer att skickas både via SMS och brev.

Målsättning

Syftet med åtgärden är att göra trafikmiljön säkrare och att följa den övergripande målsättningen om att ha funktionella gator och vägar som uppfattas som tillgängliga och trygga.

Kontaktuppgifter

Fredrik Wallin - Projektledare
fredrik.wallin@kristinehamn.se

0550-88160

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".