Till innehållet

Olovlig användning av kommunal mark

Det är viktigt att den mark som kommunen äger ska kunna användas av alla, enligt likatydliga principer. Att som privatperson ställa upp föremål för privat ändamål utanför sin egen tomtgräns begränsar allmänhetens tillgång till marken. Det kan handla om studsmattor, komposter, släpkärror eller andra föremål som gör att marken tas i anspråk och begränsar tillgängligheten, detta kallas för olovlig anläggning. Dessutom försvårar föremålen ofta vår skötsel av området. Som fastighetsägare har du ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Vad menas med olovlig anläggning?

En olovlig anläggning är alla former av anläggningar utanför den egna tomten som du inte har markägarens tillstånd för.  Det kan vara studsmattor, grillar, bryggor, trädgårdsmöbler, vedupplag, uppställning av olika fordon.  

Vad säger lagen?

Det är brottsbalken, 8 kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga åtgärder på annans mark och förbudet omfattar även offentligt ägd mark.

Hur själva marken ska användas styrs av en detaljplan. Detaljplaner regleras i Plan och bygglagen (PBL). I Plan och bygglagen står det att allmän platsmark inte är avsedd för bebyggelse, att marken bara tillfälligt får upplåtas och heller inte stängas av. Allmän platsmark i en detaljplan är gator, vägar, torg, parker, naturområden och andra områden som ska vara tillgängliga för allmänhetens gemensamma behov.

Vad gör kommunen?

När vi upptäcker olovliga anläggningar på kommunens mark och det finns en uppenbar ägare till den olovliga anläggningen, så kontaktar vi ägaren. Ägaren uppmanas att ta bort alla anläggningar som ligger utanför tomtgränsen och att återställa marken till ursprungligt skick.Vid de fall där olovliga anläggningar upptäcks och det inte finns någon uppenbar ägare sätter vi upp information på det aktuella föremålet om att det ska avlägsnas snarast. Efter en viss tid görs åtgärd i samråd med polisen.

Ny policy och riktlinjer om bryggor

En olovlig anläggning innefattar också bryggor som är ilagda utan avtal. I februari 2023 antogs ny bryggpolicy och riktlinjer för att ge alla medborgare samma villkor och möjligheter att anlägga brygga på kommunens mark. Det betyder att du som redan har ett avtal kommer bli kontaktad av oss för att uppdatera ditt befintliga avtal i linje med våra riktlinjer. Du som saknar avtal uppmanas kontakta oss för att kunna upprätta ett avtal där det är möjligt.

Hur ska du som fastighetsägare agera?

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den. Är du osäker på din tomtgräns kan du hitta information om det via vår tomtkarta. Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera tomtgränsen och plocka bort olovliga anläggningar snarast.

Frågor?

För mer frågor om hur kommunens mark får användas är du välkommen att kontakta planeringsavdelningens mex-funktion som hanterar markfrågor i kommunen via Kristinehamns kommuns växel på telefonnummer 0550-880 00 eller via e-post mex@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".