Till innehållet

Enskilda vägar

Enskilda vägar är de vägar som inte sköts av staten eller av kommunen. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar.

Det finns två olika typer av kommunala bidrag till enskilda vägar:

 • Kommunalt bidrag till enskilda vägar (utfarter) utan statsbidrag. 
 • Kommunalt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag.

Kommunalt bidrag till enskilda vägar (utfarter) utan statsbidrag

Med utfartsväg menas en väg som leder från fastigheten till närmaste större väg.

Till underhållet av enskilda utfartsvägar kan du få kommunalt bidrag på 4 kronor per meter för den del av vägsträckan som överstiger 100 meter. För att få bidrag för enskild utfart får inte vägen vara berättigad till statsbidrag.

Det finns riktlinjer och kriterier som ska vara uppfyllda för att ha rätt till detta bidrag. Läs om riktlinjer för bidrag till enskild utfart.

Vem kan söka bidraget?

Den som är folkbokförd och helårsboende efter vägen kan söka bidrag.

Om det finns fler boende utmed utfartsvägen ska väghållningen vara ordnad i någon form av organisation (vägförening eller plogförening) eller genom överenskommelse som kommunen ska godkänna.

Regler för att få bidraget:

 • Vägen ska vara minst 100 meter och du får bidrag för den sträcka som överstiger 100 meter. Längden är sträckan från allmän eller samfälld väg till yttergräns för tomt eller gårdsplan.
 • Om vägen är över 1 000 meter ska du i första hand undersöka möjligheten att få statligt driftbidrag.
 • Allmän trafik ska vara tillåten.
 • Vägen ska hållas i gott skick och vara framkomlig för motortrafik året runt. Vägen ska hålla den standard som gäller för Trafikverkets riktlinjer för driftbidrag.
 • Om det finns fler utfarter från samma fastighet så får bara en väg bidrag, i regel den kortaste.

Kommunalt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag

Bidrag får sökas av samfälligheter som är godkända av Trafikverket.

Årligt driftbidrag

Bidrag för årlig skötsel och underhåll av väg.

Bidraget beräknas på Trafikverkets bidragsgrundande belopp efter procentsats som beslutats av tekniska nämnden. Ansökan senast 15 mars.

Särskilt driftbidrag

Bidrag för förbättring och iordningställande av väg.

Bidraget beräknas på Trafikverkets beviljade belopp efter procentsats som beslutas av tekniska nämnden. Ansökan sker löpande under året.

För mer information och vad en komplett ansökan ska innehålla se Riktlinjer för bidrag till enskilda vägar som erhåller statsbidrag

Hur ansöker jag?

Senast den 28 februari varje år måste blanketten ” Ansökan om kommunalt bidrag till enskild utfartsväg utan statsbidrag” lämnas in för att bidrag ska kunna betalas ut. 

Din ansökan ska innehålla:

 • Vem som ska kvittera ut bidraget, ansvarig för underhållet och kommunens kontaktperson.
 • Var vägen ligger och hur lång vägen är.
 • Från vilken väg anslutningen sker.
 • Totalt antal fastigheter längs sträckan som ansökan gäller.
 • Antal permanentboende längs sträckan som ansökan gäller. 

Har du lämnat in en ansökan får du ett skriftligt beslut om du får bidrag eller inte. Bidraget söks för föregående år och betalas ut i efterskott, i regel under april månad.

Kontaktuppgifter

Offentlig miljö
offentligmiljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se

0550-858 65

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".