Till innehållet

Fasadändring flerbostadshus och andra byggnader

fasadändring fler 16.9.jpg

Bygglov kan behövas 

Om du vill ändra utseendet på ett flerbostadshus eller annan byggnad (exempelvis för en verksamhet) kallas det för fasadändring. Det handlar om åtgärder som ändrar en byggnads yttre utseende, som att byta färg, material, tak eller sätta in nya fönster eller dörrar. Även mindre ändringar kräver oftast bygglov.

Bygglov

Du behöver bygglov om

  • din fastighet ligger inom detaljplan och byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • din fastighet ligger inom detaljplan och byggnadens yttre utseende påverkas på annat sätt, exempelvis fönsterbyte, dörrbyte, dekorationer eller annat som kan påverkar det yttre utseendet.

Du behöver inte bygglov om

  • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område.

Vi kan hjälpa till med bedömningen om den fasadändring du vill utföra kräver bygglov. Då behöver vi veta vad du vill göra. Skicka in ett foto som visar hur huset ser ut idag, och ange så specifikt som möjligt vad du vill göra till stadsbyggnad@kristinehamn.se så återkommer vi med om bygglov krävs.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Situationsplan
  • Ritningar eller foto på befintligt utseende
  • Ritningar på byggnadens nya utseende

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Ändringar ska utföras varsamt

Tänk på att alla ändringar av en byggnad ska enligt plan- och bygglagen (PBL) utföras varsamt. Det är viktigt att ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Kravet gäller alla byggnader och vid alla ändringar, såväl vid tillbyggnad som vid ombyggnad och övriga ändringar. Det gäller såväl invändigt som utvändigt och oberoende av om en åtgärd är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Det finns i vissa fall undantag för en- och tvåbostadshus, men för byggnader som inte är ett en- eller tvåbostadhus krävs det i de flesta fall bygglov för att göra fasadändringar, även vid mindre ändringar.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du utför en ändring. Det kan finnas utökade krav om bygglov för fasadändringar och även finnas specifika bestämmelser för byggnaders utseende. Du kan även läsa mer om fasadändring på Boverkets hemsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".