Till innehållet

Parkeringstillstånd för dig med rörelsehinder

Om du har ett rörelsehinder och bor i Kristinehamn kan du ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller din bostad. Du måste vara folkbokförd i kommunen.

Vem kan få särskilt parkeringstillstånd?

 • Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats.
 • Om du har rörelsehinder, men inte kör bil själv, kan du bara få tillstånd i undantagsfall. Då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd bara om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. En läkare med specialistkompetens i psykiatri ska i så fall utfärda intyg och beskriva hur problemen påverkar gångförmågan.
 • Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande.

Ansökan

Tillsammans med din ansökan ska du skicka med ett läkarintyg för att kommunen ska kunna göra en korrekt bedömning.

Behöver du hjälp vänder du dig till tekniska förvaltningen. Kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Regler

I vissa fall kan du inte få parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Det här är exempel på när du inte kan få ett sådant tillstånd:

 • Du har inget rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå.
 • Du är blind, men har inget rörelsehinder.
 • Du har svårt att bära.
 • Du har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, och kan behöva uppsöka toalett akut.
 • Du har svårigheter att ta dig i och ur en bil.
 • Du har rörelsehinder av kortvarigt slag.
 • Du får parkera på parkeringsplatser på gator och torg som förvaltas eller sköts av kommunen.
 • Så länge som du inte hindrar andra trafikanter eller står trafikfarligt, så får du parkera även på platser med parkeringsförbud upp till tre timmar.
 • Du får parkera upp till 24 timmar på de platser där parkering är tillåten under mer än tre timmar men mindre än 24 timmar.
 • Du får parkera på parkeringsplatser som har reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Du måste då följa de regler för längsta parkering som gäller.
 • Du får också parkera i andra kommuner i Sverige, men då enligt de regler som gäller för varje kommun. Vissa kommuner tar ut parkeringsavgift, i andra är parkeringen gratis.
 • Du får också parkera med tillståndet i de flesta länder inom EU. Men kontakta först ambassaden i det land du ska åka till för att veta mer om vad som gäller där.

Du får däremot inte parkera på tomtmark (om inte ägaren tillåter det), på vändplatser eller på platser som är tänkta för olika specifika ändamål, till exempel lastplats, taxiplats eller bussplats.

Du får heller inte parkera i gångfartsområde. Där är parkering bara tillåten på särskilt anordnade platser. Generellt får du heller inte parkera på en huvudled. Självklart gäller det också att alltid tänka på att du inte får hindra andra trafikanter eller parkera trafikfarligt.

I Kristinehamn är kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser gratis för dig med tillstånd. Dessa platser är Kolgården, Södertull, ”Raggartorget” och Norra Torget.

De andra avgiftsbelagda parkeringarna i Kristinehamn är privatägda, och där kan det vara olika om det är gratis eller inte för dig med parkeringstillstånd. Vilka regler som gäller är upp till varje enskild fastighetsägare att bestämma.

 • Tillståndet är personligt och får bara användas när du som har fått tillstånd själv kör fordonet, eller när du åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare. Lånar du ut ditt tillstånd kan vi dra tillbaka det.
 • Du ska placera parkeringstillståndet i fordonets främre del, så att framsidan på tillståndet är väl synlig och läsbar utifrån.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Du bör därför inte förvara tillståndet i fordonet utom då tillståndet används för parkering. Om du tappar eller blir bestulen på parkeringstillståndet måste du polisanmäla det. Kopia på polisanmälan skickar du till tekniska förvaltningen som då spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Kontaktuppgifter

Offentlig miljö
offentligmiljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se

0550-858 65

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".