Till innehållet

Tekniska nämnden i korthet - december 2023

Här kommer en kort sammanfattning av Tekniska nämndens senaste sammanträde, 13 december 2023. 

Urval av behandlade ärenden

Informationsärenden

Information om projektredovisning

Enhetschef för projekt och styrning gav en projektredovisning.

Pågående projekt:
Den gamla förskolan Eira byggs om till ett nytt LSS-boende med plats för sex personer. Slutbesiktning sker den 14 december 2023 och sedan är det kvar grässådd, och enklare arbeten utomhus på fasaden till våren 2024.

Truppgymnastikhallen hade slutbesiktning 13 december 2023. På detta projekt finns det också lite markarbeten som kommer slutföras till våren då det är årstidsberoende. Hallen kommer att invigas 9 januari och gymnastikverksamheten startar 15 januari.

Renovering av stora Södermalmshallen. Projektet startade i september 2023 med dränering,
grundläggningen för en utbyggnad med förråd och ett fläktrum på
baksidan mot fotbollsplanen. Invändig rivning är klar och nu börjar återuppbyggnaden.

Mark- och exploateringsprojekt pågår i olika skeden på Höja, Sunneberg och Södra Sörkastet. Här jobbar projektenheten tillsammans med planavdelningen för att bland annat planera, projektera och bygga ut vatten- och avloppsledningar, gator, el och fiber så att marken kan användas för byggnation av bostäder eller verksamhetsmark. 

Reningsverket behöver byggas ut för att möta framtida utveckling med nytt regemente och nya bostäder, därför kommer en ombyggnation av Fiskartorpets avloppsreningsverk påbörjas under 2023.

En ny ventilstation och ny, tredje huvudvattenledning byggs för att säkra upp dricksvattenförsörjningen i kommunen. Den nya ventilstationen kommer att ge möjlighet att styra vattenflödet i de tre ledningarna. Den nya huvudvattenledningen kommer även försörja Harberget/Regementet med vatten.

Kommande projekt:
Renovering av Kungsbron, är under upphandling och inväntar anbud.

Avslutade projekt:
Cirkulation- och busshållplats i Bäckhammar, total kostnad cirka 1,6 miljoner.
Aktivitetspark Adlersparretorget, total kostnad cirka 3,6 miljoner.

Beslutsärenden 

Kristinehamnsförslag: Hastighetsgräns 30 km/h Jakobsbergsgatan

Ett Kristinehamnsförslag handlar om att ha en alltid gällande hastighetsgräns på 30 km/h på Jakobsbergsgatan. Nuvarande hastighetsbegränsning är 30 km/h under måndag till fredag mellan klockan 07:00 och 17:00.

Det är sedan tidigare planerat att ändra korsningen vid Östra Staketgatan/Prästgatan till en upphöjd korsning för att göra trafikmiljön bättre och säkrare. När den ändringen görs, kommer hastighetsbegränsningen justeras till 30 km/h.

På grund av den planerade ändringen i den upphöjda korsningen, säger tekniska nämnden nej till förslaget.

Rapportering av kostens näringsriktighet

Enligt skollagen ska alla elever i grundskolan få näringsriktig skolmat utan att behöva betala. Kristinehamns kommuns serviceavdelning använder sedan hösten 2020 ett dataprogram för att räkna ut näringsinnehållet i skolmaten. Det görs för att säkerställa att maten är näringsrik. Normen för näringsinnehållet gäller för mellanstadieelever i åldern 10–13 år och baseras på genomsnittet av energi och kostfibrer över sex veckor, för alla skoldagar. Beräkningen görs för en genomsnittlig portion och inkluderar alla delar av måltiden.

Enligt lagen måste verksamhet dokumentera näringsinnehållet och rapportera det till den ansvariga nämnden. Teknisk nämnd har godkänt beräkningen av näringsvärdet för skolmatsedeln 2023.

Remissvar på motion om skyltning av byggnation och projekt

Kommunledningsförvaltningen har bett tekniska nämnden om åsikt angående en motion. Förslaget kom in till tekniska nämnden den 25 oktober 2023. I motionen nämns att det ibland har funnits skyltar, medan vissa nybyggnationer saknar dem, som exempelvis truppgymnastikhallen.

Det finns sedan tidigare en rutin för skyltning, fastställd av kommundirektören den 16 januari 2023. Där beskrivs ansvarsfördelningen för arbete och kostnader. Vissa frågor som tas upp i motionen nämns, men är inte tydligt specificerade i rutinen för skyltning. Det gäller till exempel vilka byggnationer och renoveringar som kräver en skylt. Tekniska förvaltningen håller med om att framtida skyltar bör ha en enhetlig design och att kommunens kommunikationsavdelning ska vara med i utformningen av skyltar.

Tekniska nämnden godkände svaret på motionen om skyltning av offentlig konst och nybyggnation och skickar det vidare till kommunstyrelsen.

Samråd om detaljplan Harberget

Projektledare berättade om det pågående arbetet med förvaltningens yttrande om detaljplanen för området Harberget. Det är ett omfattande underlag och därför hade projektenheten inte möjlighet att sammanställa förslag för beslut till nämndens möte den 13 december 2023. Därför beslutade Tekniska nämnden att ge delegation till arbetsutskott för beslut om samråd om detaljplan Harberget i januari 2024.

 

Protokoll och handlingar 

Vill du ta del av protokoll och samtliga handlingar i sin helhet hittar du dem här.