Till innehållet

Gustafsviks herrgårdspark

Ett enhälligt kommunfullmäktige fattade, våren 2023, ett beslut om att genomföra försäljningen av delar av fastigheten Gustafsvik. Arbetet med försäljningen kommer genomföras med omsorg och hänsyn till både ekonomiska faktorer och det kulturella värde som fastigheten och området har.

En privat ägare kan tillföra ny energi och de resurser som krävs för att utveckla Gustafsvik på det sätt som platsen faktiskt förtjänar. Vi vill på det här sättet ta ansvar för att Kristinehamn blir en mer attraktiv plats för både boende och de som besöker oss. 

Denna sida uppdateras genom försäljningsprocessen. 

Frågor och svar

Ett enhälligt kommunfullmäktige beslutade tidigare i våras att genomföra en försäljning av delar av fastigheten Västervik 1:2, det som utgör området för Gustafsviks herrgårdspark. Bakgrunden till detta är vi på ett övergripande plan har sett över våra parkområden och de åtaganden som följer dessa. Kopplat till förvaltning och utveckling så ser vi att det är andra områden vi behöver prioritera, samtidigt som vi tror att just Gustafsviks herrgård kan vara lämpligt att övergå i privat ägo för att på så sätt få en bättre utveckling.

Den del av fastigheten Västervik 1:2 som utgörs av Gustafsviks herrgårdspark med tillhörande flyglar, växthus, långdass samt en i nuläget ej specificerad mängd mark. Vid försäljningen kommer en förslagen fastighetsgräns presenteras som är anpassad efter att bibehålla tillgängligheten till närliggande promenad- och cykelstråk.

Försäljningsprocessen är i ett tidigt skede och datum för säljstart är inte fastställt.

Det är i dagsläget ej bestämt. Syftet med försäljningen är att avyttra området Gustafsviks herrgårdspark. Vi är öppna för en dialog kring kommande fastighetsgränser, detta kommer delvis bero på vem köparen kommer att bli. Mängden mark kommer dock vara anpassad efter att bibehålla tillgängligheten till närliggande promenad- och cykelstråk.

Fastigheten som omfattar ett område om cirka 180 hektar köptes 1957 som ett strategiskt markförvärv för att möjliggöra planeringen av bland annat Kroksviks industriområde. I det köpet följde Gustafsviks herrgårdspark med, eftersom det låg på markområdet.

Det kommer vara tydligt när vi vet vem som är köpare av området och hur denne avser använda det, det vet vi först när försäljningen är genomförd. Vi kan inte garantera att nya ägaren till fastigheten och tillhörande mark kommer göra den tillgänglig för allmänheten. Men det fortsatt kommunägda området runt om kommer vara tillgängligt precis som tidigare, föreslagen fastighetsgräns kommer vara anpassad för att bibehålla tillgängligheten till närliggande promenad- och cykelstråk.

Intäkterna går till att stärka ordinarie verksamhet i kommunen, och inte till något specifikt ändamål.

Gustafsvik är enligt stadsplanen (tidigare begrepp för detaljplan) klassad som ett kulturreservat, vilket innebär att framtida förändringar måste anpassa sig till områdets kulturhistoriska värden. Stadsplanen begränsar inte vad området får användas till, det är alltså fritt att använda området som exempelvis privatbostad eller olika typer av verksamheter.

Vi jobbar för att det blir en köpare som vill ta vidare och utveckla området.

Ja, det kan köpas av en privatperson eller ett företag (privat eller offentligt). Vi jobbar för att det blir en köpare som vill ta vidare och utveckla området.

Ridklubben kommer att vara kvar även efter att försäljningen är genomförd.

Kommunledningsförvaltningen, genom planeringsavdelningen, ansvarar för försäljningen. En mäklarfirma kommer att anlitas för att stötta i försäljningen. Det är ännu inte bestämt vilken mäklarfirma som vi kommer anlita för förmedling av försäljningen

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".