Till innehållet

Nämnden för stöd, vård och omsorg i korthet – februari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för stöd, vård och omsorgs senaste sammanträde, den 29 februari 2024.

Årsbokslut 2023 med verksamhetsberättelse  

Varje år presenterar förvaltningen årsbokslut med tillhörande verksamhetsberättelse. I årsberättelsen för 2023 listas bland annat viktiga händelser under året. Förvaltningen pekar bland annat ut arbetet med kompetensförsörjning, praoplatser och feriearbete och 11 timmars dygnsvila som särskilt viktiga. 

2023 års bokslut visar på ett underskott för stöd, vård och omsorgsnämnden på -8 434tkr. Orsaken till underskottet beror i huvudsak på högre personalkostnader än budgeterat samt kostnadsökningar på grund av inflationen som avser kost, hälso- o sjukvårdsartiklar och el.  

Av måluppfyllelsen bedömer förvaltningen att de uppfyller åtta av de femton målen helt, fem av dem delvis samt två inte alls.  

Nämnden godkände årsbokslutet med verksamhetsberättelsen och gav förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med de påbörjade åtgärderna för hemtjänsten för att minska underskottet. 

- Trots ett hårt tryck på ekonomin med underskott 2023, kan vi i nämnden se att det skett ett mycket gott arbete mot de innevånare vi har ansvaret att stödja och hjälpa ute i våra verksamheter. Vi har hög kompetens, med många anställda och mycket varierande arbetsuppgifter. Vi är väl medvetna om att alla våra anställda också levt under ett tufft ekonomiskt år. Arbetet med att följa upp, utvärdera och ständigt förbättra är en viktig del för att erbjuda den bästa vård och omsorg till våra innevånare och arbetsplatser till våra anställda i Kristinehamns kommun, säger Jane Larsson (C), ordförande i nämnden för stöd, vård och omsorg. 

Handlingsplan för säkerhetsarbete  

Varje år uppdateras förvaltningens handlingsplan för säkerhetsarbete som har som syfte att ge en struktur på säkerhetsarbetet och skapa förutsättningar för en trygg organisation. Handlingsplanen gäller för hela verksamheten och ska fungera som ett verktyg i olika situationer som är kopplade till säkerhetsfrågor. Den innehåller bland annat ansvarsområden, aktuella riskanalyser och riskområden.  

Nämnden för Stöd, vård och omsorg godkänner Stöd, vård och omsorgsförvaltningens handlingsplan för säkerhetsarbete och överlämnar den till säkerhetsamordnaren och kommunstyrelsen för kännedom. 

Krisledningsplan  

I början av varje mandatperiod ska stöd, vård och omsorgsförvaltningen fastställa en krisledningsplan i syfte att säkerställa en lämplig och effektiv krisledningsorganisation. Planen uppdateras årligen, och ska visa förvaltningens förmåga att hantera allvarliga händelser och ge förvaltningen förutsättningar att snabbt komma i gång med åtgärder vid allvarliga händelser.  

Nämnden för Stöd, vård och omsorg godkänner Stöd, vård och omsorgsförvaltningen krisledningsplan och överlämnar den till säkerhetsamordnaren och kommunstyrelsen för kännedom. Krisledningsplanen ska uppdateras och redovisas minst en gång per år  

Uppdrag digitala inköp 

Under 2024 kommer hemtjänsten genomföra projektet ”Inköp via internet-handel”. Projektet innebär att brukare som idag får hjälp med sina inköp fysiskt i butik framöver kommer att få hjälp med att handla dagligvaror digitalt i stället. Förvaltningen kommer att starta med ett pilotprojekt på en mindre grupp med brukare för att sedan utvärdera projektet under hösten.  

Övriga ärenden

Andra ärenden som avhandlades under nämnden för stöd, vård och omsorgs senaste sammanträde var bland annat informationshanteringsplan och revidering av verksamhetsplan 2024.

Vill du veta mer? Läs protokollet genom att klicka här.