Till innehållet

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd i korthet – februari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av nämnden för arbete, kompetens och välfärds senaste sammanträde, den 28 februari 2024.

Återrapportering åtgärdsplan budget i balans NAKV 2023 

Förvaltningen presenterade den slutliga återrapporteringen av åtgärdsplan för budget i balans 2023. Resultatet visar att förvaltningen gjort effektiviseringar på drygt 42 miljoner under 2023. Det innebär att åtgärdsplanen har haft en betydande positiv effekt för arbetet med att nå en budget i balans och för att på sikt kunna minska kostnaderna ännu mer.

Det finns stora variationer inom förvaltningens verksamhetsområden både när det kommer till genomförande av åtgärder och uppnådda ekonomiska effekter. Den totala förväntade effekten av åtgärdsplanen var 63 300 tkr, vilket innebär att det totala resultatet stannar på - 20 908 tkr.

– Vi gick in 2023 med ett gigantiskt sparkrav, men tack vare åtgärdsplanen som förvaltningen jobbade fram och som nämnde ställde sig bakom helhjärtat, har vi kommit en bra bit på vägen. Det är viktigt både för AKV:s ekonomi, men även för kommunens ekonomi som helhet då det är stora summor det handlar om. En stor eloge till personalen! Säger Samuel Carlén (S), ordförande för nämnden för arbete, kompetens och välfärd.

Årsberättelse NAKV 2023  

I början av varje år redovisar arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen sin årsberättelse, som är en redovisning av hur nämndens måluppfyllelse sett ut under året samt en redovisning av det ekonomiska resultatet.  

Uppföljningen av måluppfyllelsen visar ett förbättrat resultat och nämndens måluppfyllelse bedöms som relativt god eller god inom samtliga målområden. Framför allt syns en positiv utveckling gällande placeringar och studieresultat inom vuxenutbildningen. Under 2023 har förvaltningen arbetat med en tydligare förankring av mål och indikatorer inom verksamheterna för att tydliggöra styrning och ledning och för att kunna jobba mer aktivt med måluppfyllelsen på alla nivåer. 

– Det är otroligt glädjande att vi även ser stora framsteg när det gäller måluppfyllelsen. Att placeringarna minskar och att resultaten pekar uppåt inom vuxenutbildningen är ett gott tecken på att utvecklingen går åt rätt håll. Något som även ger utslag på ekonomin, säger Samuel Carlén. 

Vad gäller det ekonomiska resultatet redovisar NAKV ett underskott på -20 211 tkr. I januari 2023 tog förvaltningen fram en ekonomisk åtgärdsplan för att nå budget i balans, innehållande effektiviseringskrav på 63 300 tkr. Arbetet med åtgärder för budget i balans har därmed gett stora effektiviseringar, trots att målet i sin helhet inte nås.

Utredning av möjlighet till feriejobb

Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om förvaltningen kan erbjuda feriejobb, med hänsyn till att sekretess råder inom vissa delar av verksamheten. Om det är möjligt ska förvaltningen erbjuda minst fem feriejobb, som finansieras genom den förvaltningsövergripande budgeten. Återrapportering skall ske till nämnden i mars 2024.

Uppföljning av lokförarutbildningen

Under nämndsammanträdet inkom ordförande Samuel Carlén (S) och ledamöterna Ulf Broström (V) och Marianne Bodin (MP) med ett politiskt initiativ om att uppdra till förvaltningen att göra en kostnadsberäkning på hur mycket lokförarutbildningen kommer att kosta under 2024. Detta eftersom förvaltningens ekonomi fortsatt är ansträngd, och utbildningen kommer innebära en kostnad för förvaltningen. Återrapportering ska ske under nämndsammanträdet i april 2024. Då ska nämnden även ta ställning till om ansökan om förstärkning ska göras och i så fall i vilken utsträckning. Nämnden beslutade i enlighet med förslaget.  

Vill du veta mer?

Om du vill ta del av protokoll och samtliga handlingar i sin helhet hittar du dem här.