Till innehållet

Kommunstyrelsen i korthet – februari 2024

Här kommer en kort sammanfattning av kommunstyrelsens senaste möte, 5 februari 2024. 

Policy för alternativa driftsformer i Kristinehamns kommun 

Kommunfullmäktige beslutar om policy för alternativa driftsformer i Kristinehamns kommun. Policyn ersätter kommunens konkurrensprogram. Kristinehamns kommun ska erbjuda välfärdstjänster med god service och hög kvalitet till kommunens invånare och kunder. Större delen av kommunens leverans av välfärdstjänster görs i egen regi, men kommunal service kan även genomföras genom alternativa driftsformer.    

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunledningsförvaltningen reviderat kommunens konkurrensprogram. Målet är hög effektivitet och god kvalitet i kommunens verksamheter.    

De driftsformer som nu blir möjliga genom kommunens policy för alternativa driftsformer är; konkurrensutsättning genom upphandling, idéburet offentligt partnerskap (IOP), samarbeten med sociala företag och personalintraprenader. Valfrihetssystem (LOV), utmaningsrätt och upphandlingsintraprenader ingår inte som alternativa driftsformer i kommunen. Policyn för alternativa driftsformer kompletteras med riktlinjer för intraprenader, som beslutas i kommunstyrelsen.  

Detaljplan Södra Sörkastet 

Planområdet ligger söder om Beckasinvägen och omfattas sedan tidigare av detaljplan. Området som omfattar drygt fem hektar är avsett för friliggande bostäder, men saknar reglering av gator. Detta skapar inte tydlighet inför exploateringsprojektet och kommunen bedömer att det är olämpligt att gatorna ska behöva utgöras av gemensamhetsanläggningar på kvartersmark. Istället föreslås att gator planeras med kommunalt huvudmannaskap och kommunal standard och driftsansvar.   

Syftet med planen är att fortsätta utvecklingen av Kristinehamns tätort söderut, längs Tranvägen och att skapa mer planlagd bostadmark för småhus-, rad-, kedje- eller parhustomter. Planen ska skapa förutsättningar för ett nytt bostadsområde med flera typer av bostäder där lokalgatornas placering och genomförande regleras i planen.  

Detaljplanen har varit på samråd och granskning. Under planprocessen har planförslaget genomgått mindre justeringar till följd av de synpunkter som inkommit. Kommunstyrelsen godkänner granskningen och avvägningarna som gjorts i granskningsutlåtandet och antar detaljplanen för utpekat område. Nu väntar vidarehantering i kommunfullmäktige.  

Ny plantaxa 

Förslag om ny plantaxa reglerar planavgift, planavtal och avgift för planbesked. Syftet med regleringen är att motsvara lämplig prisnivå och underlätta administrationen. Nuvarande taxa fastställdes 2004 och har inte uppdaterats sedan dess.  

Syftet med revidering av taxan är att motsvara lämplig och aktuell prisnivå och göra avgiftsregleringen lättare att administrera. Målet är att förbättra administrativa processer och minska osäkerhet vid kostnadsersättning och avgift i samband med planering.    

Taxan kommer att säkerställa en korrekt och rättvis tillämpning av avgifter i planeringsprocessen och att avgifterna för nyttjande av detaljplan står i proportion till förväntad nytta. Avgifterna är avsedda att täcka del av kommunens kostnader för planläggning och är inte momsbelagda.    

De intäkter taxan föreslås reglera är:  

  • Planavgift, när kostnadsersättning för detaljplan tas ut vid beviljat bygglov för nybyggnation och tillbyggnad inom detaljplan  

  • Planavtal, när kostnadsersättning tas ut direkt vid framtagande av detaljplan 

  • Avgift för planbesked, avgift för att kommunen ska pröva om ett planarbete ska inledas och ska täcka kommunens kostnader för förstudie och handläggning av begäran av planbesked  

Kommunstyrelsen antar reviderad plantaxa för planbesked planavgift och planavtal. Ärendet skickas till kommunfullmäktige för vidarehantering.   

Lokaliseringsutredning av kriminalvårdsanstalt 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen att utreda en långsiktig lokalisering av en kriminalvårdsanstalt i enlighet med inkommen hemställan.  

– Att Kriminalvården vill etablera sig i Kristinehamn är mycket positiva nyheter för vår kommun och en bra satsning för att säkra långsiktiga och trygga jobb. Det innebär stora möjligheter för Kristinehamn att växa och utvecklas. Vi ser fram emot en fortsatt process, säger Lars Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kristinehamns kommun. 

Kriminalvården och fastighetsägaren Merx Fastighets AB har den 17 januari 2024 skickat in en gemensam skrivelse där de ber kommunen om hjälp att genom en lokaliseringsutredning identifiera en lämplig plats för en permanent lokalisering av en kriminalvårdsanstalt, klass 3.  

Parterna har för detta ändamål identifierat fastigheten Högtrycket 2. Fastigheten ägs av Merx Fastigheter AB och saknar för närvarande stöd i gällande detaljplan för föreslagen användning. Det innebär att det idag endast kan beviljas tidsbegränsat bygglov för användningen kriminalvårdsanstalt.  

Anstalter i säkerhetsklass 3 kallas för öppna anstalter, eftersom de saknar direkta rymningshinder. Här placeras intagna som dömts för mindre allvarliga brott, eller närmar sig slutet på sin strafftid. För varje intagen görs en individuell riskbedömning. Enbart de som bedöms passa placeras på en klass 3-anstalt. Kvällar och nätter är de intagna inlåsta på sina avdelningar. Personal finns på plats dygnet runt. 

Vill du veta mer? Här hittar du protokollet från kommunstyrelsen.