Till innehållet

Så jobbar vi inom centrumgruppen

Centrumgruppen består av en konstellation med fastighetsägare i stadskärnan, representanter för Omtänksamma Kristinehamn som företräder handlarna i centrum, tjänstepersoner från Näringslivssamverkan och tjänstepersoner från kommunens tekniska förvaltning, kommunledningsförvaltning och kulturförvaltning. Vi träffas ett par gånger per år för att gemensamt stämma av och följa upp det arbete med åtgärder i stadskärnan som planeras utifrån visionen för stadskärnan och den handlingsplan som tagits fram. 

Mellan dessa mötet jobbar vi i en arbetsgrupp med representanter från kommunens olika förvaltningar, Näringslivssamverkan och Omtänksamma Kristinehamn med att ta fram förslag och beslutspunkter på åtgärder som kan komma att genomföras. Vi tar också fram presentationer för att kommunicera med olika politiska nämnder men också över vad som ska kommuniceras ut till våra medborgare för att visa vad vi arbetar med i centrum.

Utifrån uppdraget att genomföra ett antal åtgärder som finns listade i den handlingsplan för stadskärnan, som i sin tur bygger på visionen för stadskärnan som antogs 2019 har Kristinehamns stadskärna och centrumgruppen fått en Quality Mark-certifiering från Svenska stadskärnor. Certifieringen är en kvalitetsmärkning och dels ett bevis på att samverkan finns och fungerar, dels ett minimikrav för att kunna få utmärkelsen Årets Stadskärna. En hållbar och väl fungerande samverkan är förutsättningen för att man ska kunna bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete i stadskärnan. Processerna är ofta utdragna och genomgripande förändringar tar lång tid, vilket kräver ett engagerat och långsiktigt åtagande från alla berörda. Utmärkelsen Årets Stadskärna delas ut till den svenska stad som visar på störst framsteg i utvecklingen av centrum i samverkan mellan det privata och det offentliga. Här kan du läsa mer om Svenska stadskärnor.

Under 2024 är det dags att utvärdera och uppdatera handlingsplanen och i samband med det fundera på hur vi ska utveckla arbetet med centrum ytterligare. Kanske närmar det sig att besluta om när vi ska ansöka om att bli årets stadskärna. Arbetet med att aktualitetspröva handlingsplanen för stadskärnan och inriktningen framgent kommer att stämmas av med politiken i början av 2024.

Centrumpengen

Centrumgruppen har tilldelats en årlig investeringspott på 1 miljon kronor för satsningar i centrum som kan vara exempelvis inköp av nya sittmöbler, alltså en investering. Dessutom finns en årlig driftspott om 500 000 kronor för saker som exempelvis att delta i studiebesök eller Svenska stadskärnors årskonferens, ordna kunskapskvällar för medlemmar och allmänheten med olika teman, eller att ta fram koncept eller gestaltningsprogram.  

Från idé till genomförande

Tidigare år har vi använt driftsmedel för att bland annat kunna ta fram och visa olika typer av idéer i form av skissunderlag eller gestaltningsprogram.  Det kan ses som ett första fördjupande steg utifrån vad som uttalats i visionen och först därefter tas mer detaljerade handlingar fram för att kunna bygga om en offentlig miljö. De fördjupande skisserna som bygger på vår vision för stadskärnan, som vi tagit fram de senaste åren är:

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".