Till innehållet

Sunneberg

Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att lämna intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde vid Stampbrogatan i området Sunneberg, Kristinehamn.

Sunneberg är ett mycket eftertraktat område att bo på med sitt naturnära läge och närhet till centrum. Kringliggande bebyggelse består av både villakvarter och flerbostadshus. Sunneberg 1:40 ligger intill befintliga punkthus och på området tillåts byggnation av flerbostadshus där största byggnadsarea är 1500 kvm och högsta nockhöjd är 20 meter. Detaljplanen tillåter både bostäder, centrumändamål samt vård. Bebyggelsen ska vara tillgänglighetsanpassad och inrymma hiss.

Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att lämna anbud och intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde vid Stampbrogatan i området Sunneberg, Kristinehamn.

Förutsättningar

Område

Fastigheten Kristinehamn Sunneberg 1:40, areal 6 297 kvm.

Detaljplan

För området gäller Detaljplan för Stampbrogatan Sunneberg som vann laga kraft 2021-06-21. Markområdet är planlagt som kvartersmark för bostäder (B), centrumändamål i bottenvåning (C1) samt vård (D). Detaljplanen medger flerbostadshus där största byggnadsarea är 1500 kvm och högsta nockhöjd är 20 m.FastighetsbildningAvstyckningen är klar. Området belastas av kommunala VA-ledningar inom detaljplanens u-område och förrättning enligt ledningsrättslagen pågår.

Allmän plats

Kommunen är huvudman för allmän plats och svarar därmed för utbyggnad och skötsel av denna. Gatukostnadsersättning utgår inte.

Avgifter

Planavgift utgår enligt taxa och betalas i samband med bygglov. Avgifter för VA-anslutning, bygglov och liknande utgår enligt taxa.

Bebyggelse

Bebyggelsen ska vara tillgänglighetsanpassad och hiss ska finnas.

Parkering

Parkeringsbehovet ska lösas inom området och följa kommunens parkeringsnorm.

Markanvisningsavtal

Kristinehamns kommun erbjuder direktanvisning för området.
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. Efter tecknande av avtal för markanvisning får ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen.

Pris

Markpriset fastställt genom att en oberoende värdering görs av det aktuella området utifrån den byggrätt som detaljplanen medger

Intresseanmälan

Vänligen lämna intresseanmälan via vår e-tjänst Sunneberg intresseanmälan. 

Intresseanmälan ska innehålla uppgift om bolagets namn, projektidé och ekonomisk information, samt gärna referensobjekt.

Bilagor

Kontaktuppgifter

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Johanna Ivarsson - mark- och exploateringshandläggare
johanna.ivarsson@kristinehamn.se

0550-881 82

Lars-Eric Engström - mark- och exploateringsingenjör
larseric.engstrom@kristinehamn.se

0550-881 74

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".