Till innehållet

Försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag. Försörjningsstöd är tänkt som ett tillfälligt stöd som ges tills du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt.

Vem kan få försörjningsstöd?

För att kunna få försörjningsstöd ska du ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Du ska till exempel ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning.

Du ska vara svensk medborgare eller utländsk medborgare med uppehållstillstånd i Sverige.
Du ska bo eller vistas i Kristinehamns kommun. Försörjningsstöd kan sökas av dig som är under 65 år. Du som är över 65 år kan söka äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg via Pensionsmyndigheten

Vad ska försörjningsstödet användas till?

Försörjningsstödet består av två delar, riksnorm och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster.

Vem som har rätt till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen.

Riksnorm

Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för:

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och tv-avgift.

Du kan få mer bidrag om du har utgifter för mediciner eller behöver specialkost. Men du kan också få mindre bidrag om det finns särskilda skäl för det

Bidrag till skäliga kostnader

Rätten till ekonomiskt stöd gäller också skäliga kostnader för:

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • läkarvård
 • glasögon
 • akut eller nödvändig tandvård
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Du kan även söka stöd till andra behov. Det kan gälla till exempel resor eller begravningskostnader.

Beräkna om du kan få försörjningsstöd på socialstyrelsen.se

Hur stort är bidraget?

Bidraget beror på hushållets storlek och familjemedlemmarnas ålder. Bidraget minskas med alla dina inkomster och tillgångar. Om de sammanlagda inkomsterna överstiger normen beviljas inte försörjningsstöd. Eventuellt normöverskott kommer att medräknas vid nästa månads ansökan.

Frågor och svar

För att ha rätt till försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Du som är arbetslös

Detta gäller om du är arbetslös:

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
 • Du ska ha en regelbunden kontakt med din handläggare.
 • Du ska redovisa att du söker arbete aktivt. Du måste söka alla arbeten du är kvalificerad för inom pendlingsavstånd.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Du som är föräldraledig

Detta gäller för dig som är föräldraledig:

 • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Använd dina tillgångar

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd.

Krav på praktik eller utbildning

I vissa fall får socialtjänsten ställa krav på att du ska delta i praktik eller utbildning. Det gäller för

 • Unga under 25 år.
 • Personer över 25 år som av särskilda skäl behöver höja sin kompetens.
 • Studerande som följer en utbildning och under studieuppehåll behöver ekonomiskt stöd.

Om du tackar nej till att delta kan du gå miste om ditt försörjningsstöd eller få ett lägre belopp. 
Du kan alltid överklaga beslutet.

Försörjningsstöd är en behovsprövad bidragsform. Vid ansökan gör en handläggare en utredning kring ditt behov av bistånd. Utredningen ska göras tillsammans med dig och du ska kunna styrka dina inkomster, utgifter och tillgångar.

Till första besöket behöver du ha med dig:

 • Inkomstuppgifter (tre månader tillbaka).
 • Hyreskontrakt och aktuell hyresavi.
 • Låne- och driftskostnader om du bor i hus eller bostadsrätt.
 • Specifikation på utgifter du avser ansöka om.
 • Kontoöversikt samt kontoutdrag tre månader tillbaka för familjens samtliga konton.
 • Komplett deklaration.
 • Uppgifter om tillgångar.
 • Vid arbetslöshet: handlingsplan från AF.
 • Vid sjukskrivning: läkarintyg.
 • Vid anställning: arbetsgivarintyg.   

Om du inte kan uppvisa verifikationer eller inte medger kontroll, försvåras utredningsarbetet och det kan innebära grund för avslag. Hembesök kan även bli aktuellt för att utreda behov av bistånd.

Din ansökan handläggs alltid så snabbt som möjligt. Det är viktigt att din ansökan är korrekt ifylld och att alla handlingar som behövs är bifogade. I annat fall måste handläggaren begära in dessa uppgifter från dig och då tar det längre tid att få ett beslut. Din ansökan om ekonomiskt bistånd kan komma att avslås om du inte lämnar in begärda uppgifter eller handlingar.  

Om du har lämnat felaktiga uppgifter eller om du på annat sätt orsakat att bistånd har utbetalats med för högt belopp kommer du att bli återbetalningsskyldig. Detta gäller även om socialtjänsten gör fel och betalar ut för mycket.

När en utredning har öppnats förs anteckningar i en personakt. Dessa har du rätt att läsa. Vissa myndigheter har enlig lag rätt att ta del av uppgifterna. Handlägg har i övrigt tystnadsplikt.

Om din ansökan om bistånd helt eller delvis avslås får du ett skriftligt beslut. Du kan alltid överklaga beslutet.

Hur överklagar jag ett beslut?

Den som av någon anledning inte är nöjd med ett myndighetsbeslut kan överklaga det. Du kan överklaga om:

 • du inte beviljas något bistånd alls
 • du beviljas mindre bistånd än du ansökt om
 • du beviljas annat bistånd än du ansökt om
 • ett bistånd minskas eller dras in
 • du är missnöjd med ett avgiftsbeslut

Din handläggare är skyldig att informera om rätten att överklaga och att hjälpa till vid behov.

Läs mer om att överklaga kommunala beslut

Ansök om försörjningsstöd

Om du vill ansöka om försörjningsstöd för första gången kan du använda dig av vår e-tjänst för nyansökan.

Nyansökan om försörjningsstöd

Om du redan har försörjningsstöd och vill ansöka om fortsatt försörjningsstöd kan du klicka på länken nedan.

Du kan även ta kontakt med Navigatorcenter måndag till fredag mellan kl. 08:30-09:30 för att boka en tid eller om du har frågor om försörjningsstöd.

Besöksadress:
Nya Kyrkogatan 19
Vintergatan våning 3

Postadress:
Kristinehamns kommun
63 Navigatorcenter
681 84 Kristinehamn 

Har du ett aktuellt ärende och vill få tag på din handläggare är du välkommen att ringa måndag, onsdag och fredag mellan klockan 08.30-09.30.

Kontaktuppgifter

Navigatorcenter

0550-884 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".