Till innehållet

Det här gör barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan jobbar för att skapa en tillgänglig och hälsofrämjande skolmiljö utan hinder för lärande. Vårt uppdrag handlar främst om att jobba med främjande insatser till alla barn, men också att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter. Det gör vi framförallt genom att skapa miljöer som gynnar lärande, hälsa och utveckling. 

Barn och ungdomar i skolan

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatser. På varje rektorsområde finns ett elevhälsoteam. Elevhälsan i Kristinehamns kommun har en central chef med ansvar för likvärdighet, kvalitet och elevhälsans utveckling.

Tillsammans med lärarna ska vi uppmärksamma och utreda orsaker till att elever inte mår bra i skolan, eller om de får problem med sin inlärning. Åtgärder och anpassningar görs för varje elev som är i behov av särskilt stöd.

En del barn och ungdomar kan behöva stöd av till exempel: 

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Extra anpassningar är en form av stöd som kan sättas in utan att man genomfört en utredning. Om det inte räcker med extra anpassningar, eller om dessa behövs under lång tid, kan man behöva genomföra en pedagogisk utredning för att undersöka om eleven är i behov av särskilt stöd. Efter att utredningen är genomförd är det rektor som fattar beslut om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. Åtgärdsprogrammet beskriver vilket särskilt stöd skolan kommer att ge eleven, vem som ansvarar för det och när det ska utvärderas.

Barn i förskolan

Barnhälsan, som finns inom förskolan, omfattar specialpedagogiska insatser. De övriga perspektiven finns i kontakt med till exempel BVC. Barnhälsoteamet, specialpedagoger och förskolechefer träffas regelbundet inom förskolan.

Tystnadsplikt

Barn- och elevhälsan jobbar i nära samverkan med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningen och polisen. Personalen har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Kontaktuppgifter

Lotta Jansson - elevhälsostrateg
lotta.jansson@kristinehamn.se

0550-882 40

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".