Till innehållet

Studera utomlands med bibehållen elevpeng

Är du vårdnadshavare och tillfälligt vill åka utomlands tillsammans med ditt skolpliktiga barn? Då finns det några alternativ att ta ställning till. Du kan antingen ansöka om ledighet för ditt barn som vanligt eller ansöka om att barnet ska få gå i utländsk skola under utlandsvistelsen. I följande text vill vi informera om vilka regler som gäller för utlandsvistelse och skolplikt. Ansöker gör du med vår e-tjänst "Fullgörande av skolplikt på annat sätt med bibehållen elevpeng".

Regler för utlandsvistelse och skolplikt

Barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till utbildning. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med skolpliktigt barn kan antingen ansöka om ledighet, eller ansöka om att barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt. Dessa alternativ kan bara bli aktuella om eleven fortfarande betraktas som bosatt i landet. Om en elev varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten.

Kommunen har ingen skyldighet att finansiera utbildning utomlands.

Skolpliktens upphörande

Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då barnet förvisso fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera barnet utbildning. Skolnämnden har beslutat att, i det fall en vårdnadshavare ansöker om upphörande av skolplikt för varaktig utlandsvistelse, längden på utlands-vistelsen ska omfatta minst 6 månader för att ansökan ska godkännas..

Att fullgöra skolplikten på annat sätt

I vissa undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt. Bestämmelsen har skärpts i den nya skollagen vilket ska ses som att lagstiftaren anser att den ska tillämpas med stor restriktivitet. Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av hemkommunen och får bara avse ett år i taget. Om hemkommunen beslutar att en elev ska få fullgöra skolplikten på annat sätt innebär det att kommunens ansvar att finansiera barnet utbildningen upphör. Hemkommunen har tillsynsansvaret för verksamheten. Vid utlandsvistelse godtar Kristinehamns kommun enbart utlandsskolor som är godkända och listade på Skolverkets hemsida.

Återvändandet till skolan

När barnet kommer tillbaka till Sverige har det samma rätt till utbildning som alla andra elever. Om ansökan beviljas så skrivs barnet ut från nuvarande skola. Vid återkomsten till Sverige måste vårdnadshavare ansöka om skolplats på nytt.

Ansökan

Om vårdnadshavare önskar få ta med skolpeng för att fullgöra skolplikten på annat sätt har skolnämnden tagit beslut om följande regler:

  1. Eleven är folkbokförd i Kristinehamns kommun under hela studietiden utomlands.
  2. Studierna utomlands måste omfatta minst en termin enligt den svenska skollagens bestämmelser om lärotider eller minst 6 månader och maximalt ett läsår, d.v.s. max 12 månader.
  3. Ersättningen utges endast för sådan utbildning som helt ersätter utbildning i Sverige enligt svensk läroplan. Ersättning utgår inte för sådan utbildning som måste genomgås även vid skola i Sverige efter återkomsten.
  4. Ersättning kan utgå till svensk utlandsskola som är godkänd av skolinspektionen.
  5. Ersättningens storlek är högst aktuell elevpeng för kommunen. De sökande ska redovisa om statsbidrag utbetalas till skolan som avser eleven och/eller om arbetsgivaren betalar för utbildningen. Ersättningen ska då avräknas så att den täcker mellanskillnaden.
  6. S.k. tilläggsbelopp beviljas inte om det betyder betydande kostnader för kommunen.
  7. Ansökan ska i god tid lämnas in till förvaltningen. Vanligtvis motsvarar det att ansökan ska lämnas in minst tre månader i förväg. Vid en sen ansökan kan utbetalning bli sen, alternativt reduceras eller utebli.
  8. Ansökan ska ske i e-tjänsten "Fullgörande av skolplikt på annat sätt med bibehållen elevpeng - ansökan"

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".