Till innehållet

Garage

garage 16.9.jpg

Bygglov kan behövas 

Att bygga ett garage till ett en- eller tvåbostadshus kan kräva lov eller anmälan men det kan också finnas undantag från detta om garaget kan uppföras som en friggebod eller om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Att bygga ett garage till andra typer av byggnader, exempelvis ett flerbostadshus eller en verksamhet kräver alltid bygglov.

Bygglov

Du behöver bygglov om du vill

 • Bygga ett garage som inte är till ett en- och tvåbostadshus.
 • Bygga ett garage till ett en- och tvåbostadshus som inte kan uppföras som en friggebod (max 15 m2) eller Attefallshus (max 30 m2) eller omfattas av undantaget nedan.
 • Läs mer om Friggebod
 • Läs mer om Attefallshus

Varken bygglov eller anmälan

På vissa platser kan ett garage till ett en- och tvåbostadshus byggas utan bygglov eller anmälan. Detta gäller endast om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Om du avser att bygga utanför sammanhållen bebyggelse, rekommenderar vi att du kontaktar bygglovsavdelningen för en bedömning av det enskilda fallet. Tänk också på att du alltid måste följa plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets föreskrifter, även om byggåtgärden inte kräver lov eller anmälan.

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att ett garage ska kunna byggas utan bygglov eller anmälan:

 • ska byggas utanför ett område med detaljplan,
 • ska byggas utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen",
 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus,
 • garaget ska inte dominera över bostadshuset,
 • garaget ska vara fristående,
 • ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset och
 • ska placeras minst 4,5 meter från gräns eller närmare om grannen medger det.

Handlingar

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Ritningar; Plan- fasad- och sektionsritningar
 • Förslag till riskbedömning
 • Förslag till kontrollplan

Här kan du hitta exempel på handlingar och ritningar du kan behöva.

Tänk på att ytterligare handlingar kan behövas i det enskilda ärendet. I så fall kommer vi kontakta dig när vi börjat granska ärendet.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om bygglovsbefriad komplementbyggnad på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".