Till innehållet

Påverka som granne

Möjlighet att lämna synpunkter

I ett ärende om lov eller förhandsbesked kan du som granne i vissa fall få möjlighet att lämna synpunkter, men det är alltid byggnadsnämnden som fattar det slutgiltiga beslutet. Enligt Plan- och bygglagen ska grannar få lämna synpunkter när:

  • åtgärden avviker från bestämmelser i en detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • det handlar om nybyggnad eller större tillbyggnader utanför detaljplanelagt område eller områdesbestämmelser.
  • det handlar om ändrad användning av mark eller byggnader som kräver bygglov utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Dina synpunkter kommer att vägas in i den totala bedömningen. Det innebär inte med automatik att man kan få igenom sina synpunkter, men de är ofta värdefull information till handläggaren och till nämnden inför ett beslut. Om du skickar in dina synpunkter är det viktigt att du är tydlig med på vilket sätt den sökta åtgärden innebär en betydande olägenhet för dig. Synpunkterna tas i beaktan och en bedömning av synpunkterna görs i varje enskilt ärende.

Det är alltid bra att prata med grannarna när ett bygge planeras för att undvika missförstånd!

Lämna svar vid grannhörande

Vem får lämna synpunkter?

Det är de som kan anses vara berörda som får möjlighet att lämna synpunkter. Vilka som berörs av åtgärden bedöms från fall till fall. Det är först och främst grannar på angränsande fastigheter som räknas som berörda. Även grannar på andra sidan en väg kan räknas som berörda. I vissa fall kan även fler som bor längre bort anses vara berörda beroende på åtgärden.

Om du får ett brev från kommunen i egenskap av berörd granne, ett så kallat grannhörande, är det viktigt att du svarar inom den angivna tidsgränsen om du har några synpunkter. Mer information framgår av brevet som skickas ut.

Överklaga beslut om lov eller förhandsbesked

Om du lämnat synpunkter på ett ärende och inte är nöjd med beslutet som fattas har du som berörd rätt att överklaga. Överklagan ska ske inom tre veckor efter att du fått del av beslutet. Med beslutet får du även en besvärshänvisning hur du går tillväga för att överklaga. Kommunen bedömer först om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om så är fallet skickas överklagandet vidare till länsstyrelsen som handlägger själva överklagandet.

Den som inte har lämnat synpunkter eller i ärenden där grannar ej har hörts kommer grannarna alltid få ett meddelande om att beslut har tagits på en fastighet i närheten. I sådana fall har man som granne fyra veckor att överklaga ett beslut, från den dag det publiceras på webbplatsen Post- och Inrikes Tidningar (PoIT), där landets alla beviljade lov går att hitta.

Ibland kanske du som granne har synpunkter på ett bygge utan att du har blivit tillfrågad. Men om fastighetsägaren har följt detaljplanen har denne i regel rätt att bygga. Då har du begränsad möjlighet att påverka bygget. Alla kan dock överklaga inom fyra veckor från och med att beslutet har publicerats på webbplatsen Post- och Inrikes Tidningar.

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".