Till innehållet

Bensen

Mätning av bensen gjordes på Västerlånggatan 33 med passiv mätare som gav veckomedelvärden (under 20 veckor utspridda på hela året).

Mätplatsen valdes ut efter luftkvalitetsförordningens kriterier för mätning i tätortsmiljö - en plats där många går förbi och där det är sannolikt att befolkningen exponeras för de högsta koncentrationerna. Västerlånggatan med höga hus på båda sidorna är en sådan miljö.

Årsmedeldygnstrafiken (ett genomsnittligt värde på det antal fordon som kan förväntas på en vägsträcka under ett dygn) vid mätstationen var 6034 fordon per dygn.

Miljökvalitetsnorm för bensen

Luftföroreningshalter i utomhusluft är reglerade i luftkvalitetsförordningen.

Miljökvalitetsnormen för bensen är:

• 5 mikrogram per kubikmeter luft som årsmedelvärde.

Utvärdering av bensenmätning 2014

 

Årsmedelvärdet för bensen var 0,8 mikrogram per kubikmeter. Miljökvalitetsnormen överskrids alltså inte, vilket är ett glädjande resultat.

I diagrammet kan du se hur bensenhalten varierade under hela året 2014. Den röda linjen är miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".