Till innehållet

Demokrati

Vi vill värna alla människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer. Vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

2020 undertecknade Kristinehamns kommun en deklaration för en stark demokrati. Deklaration är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Inom ramen för Deklaration för en stark demokrati åtar sig Kristinehamns kommun att gemensamt med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet sträva efter att alla i Värmland kommer till tals, oavsett vem man är och var man lever. Aktörerna åtar sig också att arbeta för att fler vill delta aktivt och stå upp för demokratin, med särskilt fokus på unga och utrikesfödda, samt att bidra till ett samtalsklimat och en tillitsfull kultur som kännetecknas av öppenhet, medmänsklighet och respekt för andra människor.

Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati åtar sig Kristinehamns kommun att verka för en stark, dynamisk och relevant demokrati i Värmland, bland annat genom följande:

  • Inleda en fördjupad samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Vi vill att fler ska bli lyssnade till och känna delaktighet i det demokratiska systemet. Genom en fördjupad samverkan bidrar vi till ett systematiskt arbete och kan dra nytta av varandras erfarenheter, arenor och perspektiv.

  • Vara drivande i arbetet för att skapa ett offentligt samtal, i nära dialog och genom kunskapsutbyte mellan olika aktörer och enskilda. Samtal och aktiviteter ska genomföras i bred samverkan och arrangeras på olika platser, digitalt såväl som fysiskt där så är möjligt.
  • I samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och andra aktörer i länet genomföra en gemensam Demokrativecka under hösten 2021, ett år före de allmänna valen 2022. Syftet med Demokrativeckan är att på bred front uppmärksamma demokrati och mänskliga rättigheter på angelägna teman som rör och berör länets invånare.
  • Att på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler.  
  • I all vår verksamhet och i alla våra uppdrag anta ett rättighetsperspektiv. Genom att underteckna deklarationen tydliggörs Kristinehamns kommuns ambition att värna de mänskliga rättigheterna.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".