Till innehållet

Avfall och återvinning för företagare

Beroende på vad ni har för avfall och kvantitet kan du som företagare lämna ditt avfall på Strandmossen. Där finns en egen återvinningscentral för småföretagare och verksamheter med behållare som du kan lämna återvinningsbart material och sorterat avfall i.

Återvinningsstationer för förpackningar och miljöstationer för farligt avfall är till för hushållen och ska inte användas av företag.

Prislista verksamhet Strandmossen 2024. Kontakta oss för mer information.

När du ska lämna avfall på Strandmossen

För att få tillträde till återvinningscentralen anmäler du dig hos kundmottagaren vid vågen och får ett fordonskort.

 • Registrering av besök sker via vågen genom att fordonskortet dras i läsaren
 • Du registrerar därefter enligt de val du kan göra på skärmen
 • Om du inte hittar de val som du vill göra, ta kontakt med personalen
 • Anmäl alltid till driftpersonalen när du kommer med elavfall, farligt avfall, asbest eller planglas
 • Kom ihåg att visa intyg från Elkretsen när du vill lämna elavfall, samt transportdokument/avlämnarintyg på övrigt farligt avfall
 • Du faktureras enligt de registreringar du gör och de noteringar som personalen gör
 • Kontroll av registreringar kommer att göras.

Information och karta Strandmossen företag

Definitioner avfallsslag

Alla sorters avfall som innehåller någon form av asbest.
Asbesthaltigt avfall får inte blandas med annat avfall.
Avlämning av asbesthaltigt avfall får endast ske efter kontakt med personalen.

Gällande tillstånd medger inte deponering av asbesthaltigt avfall och avfallet lagras i tät behållare i avvaktan på transport till godkänd anläggning.

Denna fraktion ska karaktäriseras av avfallslämnaren innan avlämnande

Mer information om asbest finns att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida

Avfall som är lämpligt för energiutvinning såsom icke återvinningsbar mjukplast, papp, textilier och tapeter. Avfall för energiutvinning får inte innehålla obrännbart material som betong, isolering, tegel, gips, glas eller metaller. 

 • Avfall för energiutvinning får inte innehålla farligt avfall eller riskavfall
 • PVC-haltigt avfall såsom rör, hängrännor och mattor orsakar miljöstörningar i värmeverket och ska vara bortsorterat
 • Ensilageplaster, presenningar, däck, möbler med metallfjädrar och organiskt avfall orsakar störningar i sönderdelningsprocessen och får inte förekomma

Trädgårdsavfall lämnas som ”Park och Trädgårdsavfall”

Avfall för energiutvinning kontrolleras och omlastas på Strandmossen före transport till förbränningsanläggning

Bygg- och rivningsavfall – blandat icke brännbart

 • Avfall som normalt uppstår i samband med bygg- och rivningsarbeten och som inte är brännbart.
 • Denna typ av avfall genomgår sortering innan deponering
 • Bygg och rivningsavfall får inte innehålla farligt avfall, elavfall eller asbest!
 • Denna fraktion ska karaktäriseras av avfallslämnaren innan avlämnandet

Bygg- och rivningsavfall – brännbart

 • Avfall som normalt uppstår i samband med bygg- och rivningsarbeten och som är brännbart
 • Brännbart avfall  får inte innehålla farligt avfall eller riskavfall. PVC-haltigt avfall som exempelvis rör och hängrännor orsakar miljöstörningar i värmeverket och skall vara bortsorterat. Presenningar och organiskt avfall orsakar störningar i sönderdelningsprocessen och får inte förekomma
 • Brännbart avfall kontrolleras och omlastas på Strandmossen före transport till förbränningsanläggning 

Inmonterade komponenter

Komponenter med huvudsakligen metalliskt innehåll som suttit inmonterade i byggnad, exempelvis värmepannor, belysningsarmaturer i väggar och fläktar. Notera att fraktionen kan vara klassad som farligt avfall!

Elkablar från inmontering

Elkablar från inmontering eller från tidigare inmontering i byggnader. Notera att fraktionen kan vara klassad som farligt avfall!

Däck utan fälg

Däck som ingår i återvinningssystemet enligt Svensk Däcksåtervinning AB. Exempelvis personbilsdäck och lastbilsdäck.

Däck med fälg

Tas emot på Strandmossen mot avgift i begränsad omfattning.

Osorterat avfall från verksamheter och hushåll

Avfall som normalt uppstår i ett hushåll eller i en verksamhet och som inte är brännbart eller på grund av storlek inte kan lämnas i den vanliga sopbehållaren. Säckar och emballage innehållande brännbart avfall och obrännbart avfall ska lämnas var för sig.
Exempel på grovavfall är komplexa konstruktioner, wire eller annat härvigt material eller avfall som av olika omständigheter inte kan sorteras av avfallslämnaren.
Osorterat grovavfall får inte innehålla farligt avfall, el-avfall eller asbest! Fraktionen ska karaktäriseras av avfallslämnaren innan avlämnande.

Denna typ av avfall måste sorteras av anläggningspersonal och därför tas en högre avgift ut. Hittas farligt avfall debiteras en extra kostnad för felaktigt uppgivet avfall. 

Sorterat avfall från verksamhet

Det avfall som återstår efter utsortering av farligt avfall, asbest, brännbart avfall och återvinningsbart avfall som till exempel träavfall och metaller. 
Det restavfall som därefter återstår innehåller i stort sett enbart avfall såsom isolering, PVC plast och komplexa konstruktioner vilka kan deponeras.
Utsorterat restavfall får inte innehålla någon form av farligt avfall, el-avfall eller asbest! Denna fraktion ska karaktäriseras av avfallslämnaren innan avlämnande. Hittas annat avfall debiteras en extra kostnad för felaktigt uppgivet avfall. 

Avfall från verksamheter som inte är sorterat vid ankomst till Strandmossen måste sorteras av anläggningspersonal före deponering och kan därför inte klassas som utsorterat restavfall. 

 Två producentansvarslagar styr insamlingen och omhändertagande av elavfall

SFS 2005:209 Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

SFS 2008:834 Batteriförordningen 

”2§ Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna förordning produkter som är avsedda att användas med en spänning på högst 1000 volt växelström eller 1500 volt likström.” 

Några exempel på elavfall är:

 • TV- och Audio-utrustning
 • IT-utrustning
 • hushållsmaskiner som exempelvis brödrostar, tvättmaskiner och diskmaskiner, kyl- och frysskåp. 
 • Ljuskällor såsom glödlampor, lysrör och låg energilampor


Observera att också batteridrivna produkter ingår i producentansvaret.
En utförlig förteckning om produkter som ingår i produktkategorier som avses i förordningen finns att hämta i Bilaga 1till ovan nämnda förordning.

Rökdetektorer med tillhörande utrustning tas inte emot av renhållningen utan avfallslämnaren hänvisas till inköpsställe eller installatör!
Tänk på att elavfall inte får blandas med övrigt avfall!

Mer information finns att läsa på www.elkretsen.se

Exempel på farligt avfall:

 • Oljor och fett
 • Lösningsmedel
 • Lågkalorilösningsmedel (sk vattenblandat lösningsmedel)
 • Färg- och lackavfall
 • Limavfall
 • Surt eller alkaliskt avfall
 • Kadmiumhaltigt avfall
 • Kvicksilverhaltigt avfall
 • Tungmetallhaltigt avfall
 • Cyanidhaltigt avfall
 • Avfall som innehåller PCB
 • Bekämpningsmedel
 • Laboratorieavfall

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Avfallsförordningen (2020:614). Detta innebär att kompletta handlingar måste uppvisas för att vi ska kunna ta emot leveransen av farligt avfall. 

Farligt avfall får aldrig blandas med annat avfall! Kasserade läkemedel skall alltid lämnas till apotek.
Farligt avfall sorteras och emballeras före transport till slutligt omhändertagande i godkänd anläggning.

Tänk på att även impregnerat trä, asbest och elavfall är klassat som farligt avfall. 
Mer information om farligt avfall finns att läsa i Avfallsförordningen.

 

 

 

Trycksaker

Tidningar, journaler, pocket böcker, reklam, data eller skrivpapper. ”Allt som går att läsa ur eller skriva på av papper”. Trycksaker materialåtervinns till nytt tidningspapper eller mjukpapper.
Kuvert och böcker med hårda pärmar sorteras som hushållsavfall.
Tänk på att inte slänga med plastpåsen i behållaren utan i  plastförpackningar.

Pappersförpackningar

Alla tomma och torra förpackningar som består av minst hälften av kartong.
Pappersförpackningar återvinns till nya förpackningar eller skyddsskikt på gipsskivor mm.

Wellpapp

Kartonger och emballage av wellpapp. 

Metallförpackningar

Alla förpackningar som är  tomma, torra och gjorda av metall, även aluminiumfolie. Tuber lämnas med korken påskruvad. Metallförpackningar blir ny råvara för produkter.

Plastförpackningar

Alla förpackningar tillverkade av plast som till exempel dunkar, boxar, flaskor, plastpåsar, plasttuber, frigolittråg och plastfolie, lämnas tomma och rengjorda. Plastförpackningar materialåtervinns som råvara till nya plastprodukter. 
Plastprodukter som inte är förpackningar ska sorteras som brännbart avfall eller i vissa fall som utsorterat restavfall (PVC).

Glasförpackningar 

Alla förpackningar tillverkade av glas. Glasförpackningar skall alltid sorteras i ofärgat eller färgat glas. Glasförpackningar materialåtervinns till nya glasförpackningar.
Glaskeramik som ugnsformar, glasunderlägg i mikrovågsugnar ska sorteras som utsorterat restavfall. Plan- och spegelglas sorteras i egen fraktion.

 • Gipsavfall från nybyggnation, rivningar och renoveringar. Även gipsavfall från andra användningsområden kan återvinnas
 • Gipsavfallet kan vara hela och halva skivor eller gipsbitar, nytt som gammalt
 • Gipsavfallet kan ha beläggning av tapet, väv, färg, spik, skruv och mindre trälister
 • Gipsavfallet ska vara fritt från isolering, träreglar, stålreglar, plast, kakel och klinkers mm. 

Avfallet lagras väderskyddat på Strandmossen innan transport till återvinningsanläggning. Där rensas gipsavfallet från föroreningar och pulvret blir till ny råvara för tillverkning av nya gipsprodukter.

Fönster och dörrar från bygg- och rivningsarbeten.

Avfallet sorteras före återvinning eller deponering.

Fraktionen får inte innehålla fogmassa av PCB eller annat farligt avfall!

Mineralullsisolering fritt från annat avfall

 • Tunnplåtsskrot som exempelvis badkar, cyklar, plåtskåp, takplåt, ventilationstrummor och trädgårdsredskap
 • Grövre skrot som exempelvis balkar, axlar, grövre plåt, borrstål, jordbruksredskap och motorblock tas också emot. Om blandat med tunnplåtskrot, sorteras fraktionen av oss innan transport till mottagningsanläggning
 • El-motorer avlämnas i separat behållare, likaså kabelskrot ska sorteras i avsedd behållare
 • Alla metall fraktioner kontrolleras och omlastas innan vidare transport till mottagningsanläggning
 • Produktions- och kvalitetsstörande material såsom: wire, taggtråd, alla typer av härvigt material, trä/papp/plast/gummi, sten/betong eller kassaskåp får inte förekomma i avfallet
 • Plåtfat och tankar måste uppfylla kraven i tömningsförsäkran innan avfallet får avlämnas
 • Bleckplåt såsom kasserade konservburkar, färgburkar och övrigt material av bleckplåt får inte blandas med övriga metaller utan sorteras som förpackningsavfall
 • Skrotbilar tas inte emot utan hänvisas till auktoriserad bildemonterare

Järn och metall får inte innehålla någon form av farligt avfall, el-avfall eller asbestavfall!

Stommar av möbler som lämpar sig för förbränning, exempelvis resårmadrasser och soffstommar. Vid sönderdelning före förbränning utvinns eventuella metaller. 

Avfallet får inte innehålla annat avfall än stoppade möbler.

 

Mindre träd och vedartade buskar

Skall lämnas separerat från annat avfall. Utsorteringen ska ske redan vid insamlandet av avfallet. Får inte innehålla föroreningar eller stubbar och liknande. Stamgrovlek ca < 70 cm i diameter

Trädgårdsavfall 

Skall levereras separerat från annat avfall. Utsorteringen ska ske redan vid insamlandet av avfallet. Får innehålla mindre träddelar och vedartade buskar men inte innehålla föroreningar eller stubbar och liknande.

Utsorterade stubbar

Sorteras som en egen fraktion. 

Grövre stammar  

grovlek mer än ca > 80 cm diameter, räknas som grova stammar. 

Alla kvaliteter av planglas

 • Laminerat och härdat glas från fordon och byggkonstruktioner
 • Spegelglas
 • Färgat planglas (grönt, rökfärgat, brons, rosa och blått)
 • Armerat glas

Avfall bestående av sten, grus, cement- och betong plattor, glas- och ugnsformar, blomvaser, porslin och kakel. 

Avfallet skall vara fritt från övrigt avfall- exempelvis plastpåsar och övrigt emballage.
Materialet används som konstruktionsmaterial inom anläggningen och ersätter naturliga resurser såsom grusmaterial.

Utsorterat obehandla trä

 • Kontroll sker vid inleverans eller vid senare sortering. Om annat avfall hittas klassas leveransen om och debiteras därefter.
 • Skall levereras separerat från annat avfall. Utsorteringen ska ske redan vid källan.
 • Får endast innehålla omålat och i övrigt obehandlat trä
 • Får inte innehålla impregnerat eller förorenat virke
 • Får endast innehålla försumbara mängder beslag och annat jämförbart 
 • Inklädning eller ramar av metall skall vara demonterade 
 • Får inte innehålla takpapp eller isolering
 • Icke magnetiska metaller ska vara bortsorterade

Utsorterat målat och lackat trä

 • Kontroll sker vid inleverans eller vid senare sortering. Om annat avfall hittas klassas leveransen om och debiteras därefter. 
 • Skall levereras separerat från annat avfall. Utsorteringen ska ske redan vid källan
 • Får endast innehålla trä
 • Får inte innehålla impregnerat eller förorenat virke
 • Får endast innehålla mindre mängder beslag och annat jämförbart, t.ex. mindre gångjärn
 • Inklädning eller ramar av metall skall vara demonterade 
 • Får inte innehålla takpapp eller isolering
 • Icke magnetiska metaller ska vara bortsorterade

Impregnerat trä

 • Skall avlämnas separerat från annat avfall. Utsorteringen ska ske redan vid källan
 • Får inte innehålla föroreningar i form av annat än trä
 • Får endast innehålla mindre mängder beslag och annat jämförbart, t.ex. mindre gångjärn
 • Inklädning eller ramar av metall skall vara demonterade
 • Får inte innehålla takpapp eller isolering
 • Icke magnetiska metaller ska vara bortsorterade
 • Annat kemikalieförorenat träavfall kan tas emot inom ramen för gällande tillstånd. Ta kontakt med Renhållningsavdelningen före leverans

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Fakturafrågor? Kontakta
ekonomiavdelningen@kristinehamn.se

0550-880 43

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".