Till innehållet

Anmälan

anmälan 16.9.jpg

Det finns flera åtgärder som inte kräver bygglov men som kräver en anmälan. Anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har meddelat startbesked. Om du påbörjar din åtgärd innan du har fått startbesked kan du behöva betala en byggsanktionsavgift.

Anmälanspliktiga åtgärder

Handlingar

För anmälanspliktiga åtgärder ska förutom anmälan, även handlingar lämnas in. Detta för att du som byggherre ska visa att åtgärden kan komma att uppfylla Plan- och bygglagens krav. Du kan läsa mer om vilka handlingar som kan behövas för respektive åtgärd i Bygglovsguiden.

Handläggningstid

När det kommer till beslut om startbesked i anmälningsärenden ska startbeskedet utfärdas inom fyra veckor. Tidsfristen om fyra veckor räknas från den dag ansökan är komplett. Om föreläggande om komplettering sker inom tre veckor räknas tidsfristen först när ansökan kompletteras enligt föreläggandet. Om vi inte har haft möjlighet att meddela dig inom tre veckor att ärendet behöver kompletteras så ska handläggningstiden börja räknas från den dag ansökan kom in, även om den inte är komplett. Observera att vi fortfarande kan begära in kompletteringar efter tre veckor om ärendet kräver det. Inkommer kompletteringar under ärendets gång på den sökandes egna initiativ, räknas tidsfristen i stället från den dagen.

Tiden kan förlängas med ytterligare 4 veckor om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet.

Mer information

Du kan även läsa mer om olika åtgärder i vår Bygglovsguide. Tänk på att det som inte kräver anmälan kan kräva bygglov.

Du kan också läsa mer om anmälan på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".