Till innehållet

Vatten och avlopp för företagare

Våra avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Processerna i avloppsverkan behandlar biologiskt lättnedbrytbara ämnen och avskiljer bakterier, fosfor, kväve och partiklar. Det renade avloppsvattnet i Kristinehamn släpps ut i Varnumsviken. Restprodukten slam från reningsprocessen kan efter hygienisering, om det inte är förorenat, används som jordförbättring. 

Alla verksamheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet måste kunna visa att deras avloppsvatten är behandlingsbart. Olämpliga utsläpp kan annars leda till stor skada i ledningsnät, pumpstationer, reningsverk och i den sjö eller det vattendrag som tar emot det renade avloppsvattnet. Det kan också leda till hälsorisker för personalen. 

Därför har generella krav för de vanligaste föroreningarna som till exempel ammonium, fett, klorid och metaller fastställts. Farliga kemiska ämnen bör inte förekomma i avloppsvattnet. Utöver de generella kraven kan myndigheter och VA-huvudmannen komma att ställa ytterligare krav.

Du har även möjlighet att ansöka om att få tillgång till vår vatten- och slamkiosk. 

Avloppsvattnet får inte innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö. De som inte bryts ner i avloppsreningsverken fastnar i slammet eller följer med det renade avloppsvattnet ut i naturen. Därför är det viktigt att alla som är anslutna till ett kommunalt avloppsnät hjälps åt för att förhindra att miljögifter spolas ut med avloppsvattnet.

Avloppsreningsverken är inte skyldiga att ta emot processvatten från industrier och andra verksamheter. Förhållandet mellan kunden och VA-huvudmannen regleras i Lagen om allmänna vattentjänster och i Allmänna bestämmelser för vatten och avloppsanläggningar (ABVA). Utöver det finns det lagstiftning som behandlar miljöfarlig verksamhet, kemikalier och vattenmiljö.

Tvättvatten från en fordonstvätt innehåller både föroreningar som tvättas bort från bilen, såsom bland annat kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester samt kemikalier från det bilvårdsmedel som använts. 

För att minska risken att föroreningar kommer ut i naturen ska alla biltvättar ha oljeavskiljare. Större fordonstvättar bör även rena sitt spillvatten med hjälp av så kallad kompletterande rening. Även däcktvätt och golvskurvatten innehåller ofta mycket höga metallhalter, framför allt bly och koppar. Därför behöver även detta vatten behandlas innan det släpps till det kommunala ledningsnätet. 

 

Verkstadsarbeten bör utföras i en lokal som saknar avlopp för att inte olja och andra miljöfarliga ämnen hamnar i det kommunala ledningsnätet. Verkstadsgolv bör inte spolas rena med vatten utan helst torrsopas. Processbad i lokalen ska vara invallade eller dubbelmantlade för att förhindra att spill eller läckage kan hamna i avloppet. 

Vissa av de ämnen som används kan vara svårnedbrytbara, toxiska och bioackumulerande och bör inte släppas till det kommunala avloppet utan istället skickas på deponi som farligt avfall.

Förutom krav på oljeavskiljare kan VA-huvudmannen komma att ställa ytterligare krav på provtagning och analyser av vatten som släpps på det kommunala ledningsnätet för att minska risken att farliga ämnen når reningsverket eller recipienten.

Oavsett om du är yrkesmålare, verksam inom färgindustrin eller målar privat är det viktigt att tänka på att färg och färgrester kan vara giftiga och skadliga för reningsverkens processer och för den sjö eller vattendrag dit avloppsvattnet släpps. 

Färgindustri

Vattenutsläpp från färgindustrin består av sköljvatten från tvätt av utrustning, rengöring av lokaler och spill. På grund av en del miljöfarliga ämnen som ingår i färg, till exempel tensider, mjukgörare och stabilisatorer, kan sköljvattnet innehålla många giftiga ämnen som bland annat kan störa reningsprocesserna i det kommunala reningsverket. 

Processerna för lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade färger bör slutas så långt som möjligt och sköljvattnet bör inte hamna i avloppet. Istället ska det renas innan utsläpp till det kommunala spillvattenledningsnätet, eller hanteras som farligt avfall. Samma regler kring rening gäller även för det tvättvatten som uppstår vid städning av produktionslokaler. Tänk på att använda miljöanpassade rengöringskemikalier. 

Yrkesmålare

Välj i första hand vattenbaserade färger och minimera användningen av lösningsmedelsbaserade färger eller andra produkter innehållande organiska lösningsmedel. Mellan målningarna förvarar du pensel eller roller i en tättslutande plastpåse.

Flytande färgrester får aldrig hällas i avloppet utan ska hanteras som farligt avfall. Torka alltid bort så mycket så möjligt av färgen med papper från målarverktygen. Lämna in fuktigt papper och trasor samt överblivet lösningsmedel som farligt avfall. Tvättvätska från lösningsmedelsbaserade färger ska alltid hanteras som farligt avfall. 

Målarverktyg med vattenbaserade färger tvättas av med vatten i en burk. Burken får stå i några dagar tills färgresterna sjunker till botten. Det klara vattnet kan hällas ut i avloppet medan själva färgen lämnas som farligt avfall.

Avloppsvatten från restauranger och livsmedelsverksamhet innehåller i många fall höga halter fett. När fettet hamnar i det kalla avloppsvattnet stelnar det och fastnar på insidan av ledningarna och kan då orsaka stora problem i spillvattenledningar och pumpstationer. I olyckliga fall kan totala stopp i ledningar uppstå vilket kan leda till översvämningar i fastigheter eller bräddning av orenat avloppsvatten till närliggande vattendrag. 

Enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten och avloppsanläggningar) får fastighetsägare inte släppa ut fett i större mängder till det kommunala avloppsledningsnätet. Därför ställs krav på fettavskiljare för verksamheter som hanterar livsmedel. En fettavskiljare ska vara typgodkänd samt korrekt dimensionerad för verksamheten, enligt SS-EN 1825. Se riktlinjerna som du hittar längst ner på sidan för fler detaljer. 

Installation av fettavskiljare

För installation av fettavskiljare ta kontakt med en VVS-firma eller leverantör av fettavskiljare. De kan också hjälpa dig med dimensionering av fettavskiljaren. Dimensionering och övrig information om fettavskiljaren ska skickas till Vatten & Avfall i samband med VA-anmälan. Fettavskiljaren ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1825-1 och 1825-2. 

Fettavskiljaren måste tömmas och rengöras för att den ska fungera. För tömning av fettavskiljare ska du ha ett tömningsabonnemang, som du tecknar med Vatten och Avfall. 

Frityrolja

Fettavskiljaren är inte gjord för att ta emot mycket fett på en gång. Därför får man inte tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Sådant fett ska samlas upp för återvinning. Kristinehamns kommun har aukturisationssystem för insamling och omhändertagande av spillfett under kommunalt ansvar.

Inom tandvårdsverksamhet används en hel del kemikalier. Även om mängden från varje enskild mottagning kanske inte är så stora kan det sammantagna antalet kemikalier och antalet mottagningar ändå bidra till negativ miljöpåverkan. Därför är det viktigt att kemikalier och farligt avfall hanteras på ett korrekt sätt. 

Kvicksilver, som ingår i amalgam, är ett utfasningsämne. Alla behandlingsstolar som används vid arbete med amalgam ska vara anslutna till godkända amalgamavskiljare. De bör även finnas avskiljare vid vaskar där instrument förorenade av amalgam rengörs. 

Amalgamavskiljaren ska vara godkänd enligt EU-standard ISO 11143:1999. Den måste också skötas på rätt sätt med regelbunden funktionskontroll enligt tillverkarens anvisningar om service och underhåll. Journalför alla åtgärder som kan ha betydelse för avskiljningen.

Amalgamavskiljaren ska vara försedd med flödesbegränsare och desinficeras regelbundet för att hämma bakterietillväxt så att avskiljningsgraden inte försämras. Den ska tömmas vid behov, men minst en gång per år. Töm även vaskarnas vattenlås och golvbrunnar som kan vara förorenade regelbundet. Innehållet ska alltid tas omhand som farligt avfall.

Kontaktuppgifter

Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".