Till innehållet

Svinvallen

Detaljplanen för Svinvallen m.fl Kristinehamns stadspark har vunnit laga kraft.

Syftet med planen är att ge planområdet en nutida planreglering, framför allt PARK, samt möjliggöra en flexiblare användning av fastigheten Nebulosan 10 där användningarna Centrum, Bostad och Skola föreslås. Utöver detta några mindre planregleringar som ger större flexibilitet till befintliga intilliggande verksamheter och fastigheter.

Antagandehandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande 2

Justerat protokoll kommunfullmäktige

Granskning 2:

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande 1

Tidigare skeden: 

Granskning 1:

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådshandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

2014 upprättades och antogs ett planprogram:

Planprogram

Kontaktuppgifter

Petra Hallberg Rudsvik - planeringsarkitekt
Petra.HallbergRudsvik@kristinehamn.se

0550-881 90

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".