Till innehållet

Partiklar (PM10)

Mätning av partiklar (PM10) gjordes 2014 och 2016 på Västerlånggatan 33. Mätplatsen valdes ut efter luftkvalitetsförordningens kriterier för mätning i tätortsmiljö – en plats där många går förbi och där det är sannolikt att befolkningen exponeras för de högsta koncentrationerna. Västerlånggatan med höga hus på båda sidorna är en sådan miljö.

Årsmedeldygnstrafiken (ett genomsnittligt värde på det antal fordon som kan förväntas på en vägsträcka under ett dygn) vid mätstationen var 6034 fordon per dygn.  

Miljökvalitetsnormer för partiklar

Luftföroreningshalter i utomhusluft är reglerade i luftkvalitetsförordningen. Miljökvalitetsnormerna för partiklar är:

  • 50 mikrogram per kubikmeter luft som dygnsmedelvärde, får överskridas maximalt 35 gånger per år.

  • 40 mikrogram per kubikmeter luft som årsmedelvärde.

Utvärdering av partikelmätning 2014


2014 gjordes mätningen med ett dygnsfilter som skickades in på analys veckovis.   

Diagrammet visar hur partikelhalten varierade under hela året 2014. Det syns tydligt att förhöjda partikelhalter förekommer på våren när snön har försvunnit och dubbdäcken sliter upp asfaltpartiklar. Grus och sand virvlar också upp innan man sopar rent gatorna efter vintern.   

Den röda linjen i diagrammet är miljökvalitetsnormen (MKN) som inte får överskridas mer än 35 gånger per år. Under mätperioden överskreds värdet bara elva gånger.

Årsmedelvärdet blev 16 mikrogram per kubikmeter, vilket betyder att normen för årsmedelvärde alltså inte överskreds under 2014 års mätning.

Det här innebär sammantaget att miljökvalitetsnormen för partiklar inte överskreds under 2014.

Utvärdering av partikelmätning 2016 

Under 2016 mättes partikelhalten indikativt med veckofilter vilket resulterade i ett värde varannan vecka, mörkblå linje på diagrammet.

Årsmedelvärdet för PM10 blev 21,3 mikrogram per kubikmeter vilket ska jämföras med miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde på 40 mikrogram per kubikmeter. Detta innebär att miljökvalitetsnormen inte överskreds under 2016.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".