Till innehållet

Djurgårdsplatån

Djurgårdsplatån 6.jpg

Djurgårdsplatån är beläget i ett av Kristinehamns populäraste bostadsområden. På platsen fanns tidigare flerbostadshus i två till tre våningar, men delar av dessa revs under 1990-talet. Idag är Djurgårdsplatån ett intressant område att utveckla då det är beläget i ett redan väl etablerat bostadsområde och har fina kvaliteter att erbjuda.

Kristinehamns kommun erbjuder intresserade byggherrar att lämna intresseanmälan för markanvisning gällande ett markområde för återuppbyggnad av bostäder i området Djurgårdsplatån, Kristinehamn. Här är det enligt detaljplanen möjligt att återuppbygga upp till tre nya flerbostadshus med samma placering där de tidigare flerbostadshusen stod.

Område

Del av Fastigheten Kristinehamn Djurgården 1:1, areal upp till ca 22 000 kvm, områdets utformning kan justeras i dialog med oss som kommun. Se karta över hela området i bilagor.

Detaljplan

För området gäller Detaljplan för Djurgårdsplatån m.m. som vann laga kraft 1964-10-24. Markområdet är planlagt som kvartersmark för bostäder (B) med största våningsantal tre våningar, samt förbud mot vindsinredning.

Fastighetsbildning

Avstyckning är inte genomfört för området.

Allmän plats

Kommunen är huvudman för allmän plats och svarar därmed för utbyggnad och skötsel av denna. Gatukostnadsersättning utgår inte.

Avgifter

Planavgift utgår enligt taxa och betalas i samband med bygglov. Avgifter för VA-anslutning, bygglov etc. utgår enligt taxa.

Parkering

Parkeringsbehovet ska lösas inom området och följa kommunens parkeringsnorm.

Markanvisningsavtal

Kristinehamns kommun erbjuder direktanvisning för området.
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. Efter tecknande av avtal för markanvisning får ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen.

Pris

Markpriset fastställt genom att en oberoende värdering görs av det aktuella området utifrån den byggrätt som detaljplanen medger.

Intresseanmälan

Vänligen lämna intresseanmälan via e-tjänst markanvisning djurgårdplatån.

Intresseanmälan ska innehålla uppgift om bolagets namn, projektidé och ekonomisk information, samt gärna referensobjekt.

Bilagor

Kontaktuppgifter

Mark- och exploatering
mex@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".