Till innehållet

Ekonomibyggnad

ekonomibyggnad 16.9.jpg

Bygglov kan behövas 

Det krävs inte bygglov eller anmälan för en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Det förutsätter att byggnaden används för de just uppräknade näringarna och ingen annan typ av verksamhet eller för privat bruk.

Bygglov

Du behöver inte bygglov om

 • Ekonomibyggnaden är avsedd för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring och uppförs utanför detaljplanerat område.

Du behöver bygglov om

 • Ekonomibyggnaden uppförs inom detaljplanerat område.
 • Ekonomibyggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål.
 • Man uppför en byggnad på en jord- eller skogsbruksfastighet i annat syfte.

Vad är en ekonomibyggnad?

Med ekonomibyggnad avses byggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring. Det kan vara svårt att avgöra om byggnaden är en sådan bygglovsbefirad ekonomibyggnad som avses i plan- och bygglagen. Hur fastigheten är taxerad har exempelvis mindre betydelse för bedömningen. För att avgöra om en byggnad kan vara en bygglovsbefriad ekonomibyggnad måste en helhetsbedömning göras där hänsyn tas till:

 • Byggnadens karaktär
 • Verksamhetens art
 • Verksamhetens omfattning
 • Verksamhetens anknytning till näringen

I rättspraxis har domstolarna tagit upp följande omständigheter som kan ge vägledning för bedömningen:

 • Det bedrivs en jordbruks-, skogsbruksverksamhet eller annan liknande näring.
 • Byggnaden ska vara avsedd för den aktuella näringen.
 • Byggnaden ska vara till för själva driften av näringen. En byggnad för exempelvis mejeri, slakteri, konserveringsfabrik, sågverk eller växthus som inte direkt behövs för driften, utan mera är att anse som självständiga förädlingsindustrier räknas inte som sådan ekonomibyggnad som är bygglovsbefriad.

Tänk på att även om en ekonomibyggnad varken kräver bygglov eller anmälan så finns det ändå krav i plan­ och bygglagstiftningen som ska vara uppfyllda. Det gäller exempelvis tekniska krav om bärförmåga, stadga och beständighet men även anpassning till omgivningen.

Andra tillstånd

Fornlämning

Om det finns fornlämningar där ekonomibyggnaden placeras så kan det krävas tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning. Tillstånd ansöker man om hos Länsstyrelsen Värmland.

Tillstånd för åtgärder nära väg

För en byggnad som inte är lovpliktig och placeras i närheten till en statlig väg kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen. Detta gäller ett avstånd på 12 meter från vägen. Länsstyrelsen kan utöka området där tillstånd krävs till 50 meter, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Tillstånd behöver inte sökas om åtgärden görs inom ett område med detaljplan eller om du söker bygglov.

Strandskyddsdispens

Om ekonomibyggnaden uppförs inom strandskyddat område kan det krävas dispens från strandskyddet även om det ej krävs bygglov. Det krävs dock inte någon dispens om byggnaden för sin funktion behöver ligger nära vattnet.

Skyddade naturområden

För en åtgärd inom ett skyddat naturområde kan det krävas dispens eller tillstånd, exempelvis att uppföra en ekonomibyggnad inom naturreservat eller landskapsbildsskyddat område. Varje sådant område har egna föreskrifter som beskriver vad som är tillåtet och förbjudet i det specifika området, men vanligtvis innefattar det uppförande av nya byggnader.

Mer information

Om din fastighet omfattas av detaljplan kan det vara bra att titta i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill göra. Du kan även läsa mer om en- och tvåbostadhus på Boverkets webbsida.

Ansökan eller anmälan via e-tjänst 

Du kan söka bygglov via vår e-tjänst. 

Bygglov, bygganmälan och förhandsbesked - ansökan om

Boka tid för bygglovsrådgivning 

Bygglovsrådgivning - boka tid

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".