Till innehållet

Grupper och råd

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor, tidigare Kommunala handikapprådet, ligger organisatoriskt under kommunstyrelsen. Rådet består av politiker och representanter från olika föreningar i kommunen.

Rådet för funktionshinderfrågor är inte ett beslutande utan endast ett rådgivande organ till kommunens nämnder och styrelser. I rådet behandlas frågor som rör tillgänglighet eller annat som tar upp situationen för personer som har ett funktionshinder. Rådet lägger förslag som sedan kan användas i den fortsatta handläggningen av olika ärenden.

Trygghets- och folkhälsorådet

Trygghets- och folkhälsorådet är ett råd som utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Rådets huvudsakliga uppgifter är att arbeta brottsförebyggande och främja folkhälsan. 

Demokrati- och framtidsgruppen

Demokrati- och framtidsgruppen, som är instiftad av fullmäktige, ligger organisatoriskt under kommunstyrelsen. Varje parti i fullmäktige finns representerat med två ledamöter i gruppen.

Demokrati- och framtidsgruppen är inget beslutande organ, utan en sammanslutning där partiernas representanter kan diskutera frågor som politisk organisation, arvodesbestämmelser, lokal demokrati och liknande. Gruppen har även möjlighet att initiera ärenden till kommunstyrelsen.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) består av förtroendevalda från stöd, vård och omsorgsnämnden och representanter från olika pensionärsorganisationer. Kommunala pensionärsrådet är ett referensorgan till alla nämnder och förvaltningar och rådets syfte är bland annat att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre, få information vid förberedelser för upphandling av vårdgivare och verka för att frågor som gäller äldre beaktas i nämnder och förvaltningar.

Vill du komma i kontakt med Kommunala pensionärsrådet? Hör av dig till Anna Rasmussen som är sekreterare för rådet. Du när henne på e-post anna.rasmussen@kristinehamn.se eller telefon 0550 – 868 71.

 

Powered by: Netpublicator Docs

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".