Till innehållet

Harberget

harberget.png

Karta: Föreslaget planområde i svart.

När det glädjande beskedet kom om Bergslagens artilleriregementes återetablering till Kristinehamn begärde planeringsavdelningen ett planuppdrag av kommunstyrelsen för att kunna inleda arbetet med den nya detaljplanen. Platsen som Försvarsmakten har valt att lokalisera sig på är Harberget i den östra delen av Kristinehamns tätort. På denna plats finns en gällande detaljplan som måste ersättas med en ny för att ge stöd åt de funktioner som en grundläggande soldatutbildning har behov av.

Planeringsavdelningen vid Kristinehamns kommun har nu upprättat ett förslag till ny detaljplan för Regementsområdet Harberget. Planförslaget är tillgängligt för samråd under perioden 15 november till 22 december 2023. Samrådet är det första tillfället som planförslaget ställs ut och det första tillfället att lämna sina synpunkter på förslaget.

Syftet med detaljplanen är att pröva lokalisering av en återetablering av Bergslagens artilleriregemente på Harberget i Kristinehamn. Detaljplanen ska ge planstöd åt de funktioner som militär verksamhet har behov av samt de
anslutningar i vägnätet som etableringen kräver och möjliggöra uppbyggnaden av ett regemente på platsen.
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. 

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Läs mer i kungörelsen

Frågor och svar

Bakgrunden till återetableringen av Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn är ett riksdagsbeslut från 2020. Försvarsmakten fick då i uppdrag av riksdag och regering att stärka Sveriges försvarsförmåga mot bakgrund av en osäker och instabil omvärldsutveckling. Kristinehamn är en av de orter där man vill återetablera sig.

Innan detaljplanearbetet inleddes har Försvarsmakten och Fortifikationsverket utrett en rad platser inom Kristinehamns kommun för att hitta den mest lämpliga platsen för en återetablering. Olika platser har tagits i beaktande, bland annat området vid gamla A9 vid Presterud som sedan nedläggningen 2006 bytt skepnad och fått en annan inriktning. Fler bostäder har byggts ute i Vålösundet och det gamla närövningsområdet har återgått till ett rekreationsområde.

En samlad bedömning från kommunen, Försvarsmakten och Fortifikationsverket blev till sist att Harberget är den mest lämpliga platsen för en återetablering, då det är en plats som man anser ger rätt förutsättningar när det gäller långsiktig ekonomi, hållbarhet och utveckling för den militära verksamheten samt att det ligger centralt i staden men ändå i utkanten av tätorten och har goda möjligheter till kommunikationer.

Enligt riksdagens försvarsbeslut ska A 9 vara fullt uppbyggt och igång 2029-2030 vilket innebär att det behöver börja markförberedas och byggas inom de kommande åren för att tidsplanen ska hålla. Den gällande tidsplanen för detaljplanen är ett den ska antas i kommunfullmäktige under sommaren 2024.

Det som byggs nu är tillfälliga byggnader som Försvarsmakten ska flytta in i. När regementet är fullt uppbyggt kommer man att flytta in längre in på regementsområdet. De byggnader som byggs nu har fått ett tillfälligt bygglov.

Återetableringen påverkar inte de omkringliggande verksamheternas möjligheter att vara kvar. Planen är att det nya regementet ska kunna samexistera med de redan etablerade verksamheterna.

För att kunna hantera trafiken till och från regementsområdet så föreslås att korsningen riksväg 26 och Bodalsvägen ersätts med en cirkulationsplats med ett övergångställe för oskyddade trafikanter. Denna infart kommer främst vara till för personal, värnpliktiga och varutransporter. Dessutom föreslås en ny infart söderut på riksväg 26, lite norr om den befintliga avfarten som leder till en liten grusplan. Den kommer utformas som en trevägskorsning med ett vänstersvängfält.

Det kommer att utformas med ett kasernområde där de värnpliktiga kommer bo, olika typer av körplaner för övningskörning, utbildningslokaler, matsal, idrottshall, verkstäder, kanslihus med mera.

Runt själva regementsområdet med alla dessa funktioner kommer ett områdesskydd, ett så kallat, perimeterskydd, med en vakt att uppföras. Hit kommer inte allmänheten ha tillträde. Utanför perimeterskyddet kommer allmänheten att kunna röra sig fritt. Bland annat på det vägnät som kommer byggas upp med en ny väg som leder från Bodalsvägen ner till vakten och vidare till den kommande södra infarten och även österut mot den gamla landsvägen, som delvis kommer att behöva dras om då den passerar genom det område som kommer få ett perimeterskydd. Skogen utanför det område som planläggs kommer att användas som närövningsområde. Här kommer de värnpliktiga övningsköra på skogsvägar och utföra olika typer av övningar.

I huvudsak ja, men när övningar pågår kommer fältet att spärras av och då får inte allmänhet beträda marken.

Ambitionen är att bevara så mycket som möjligt av de befintliga lederna och vissa leder kommer förmodligen också att rustas upp. En förstudie pågår just nu så det är inte klart i dagsläget exakt hur det kommer att bli.

En förstudie pågår just nu angående lederna, så det är inte klart hur det kommer att bli. Men vi ser redan nu att den västra delen av leden till Sättrastugan (uppskattningsvis fram till kraftledningen) ligger inom det tänkta regementsområdets perimeterskydd, vilket innebär att den inte kommer att vara tillgänglig för allmänheten. Sättrastugan ligger bortom det tänkta närövningsfältet.  

På närövningsfältet med tillhörande skjutbana kommer enbart den grundläggande utbildningen att genomföras. Den skarpa artilleriskjutningen sker på Villingsbergs skjutfält eller på något annat av Försvarsmaktens skjutfält. Den grundläggande utbildningen medför ett visst bullrande, men det finns regler för hur mycket det får bullra.

Platsen Harberget är delvis vald för att Försvarsmakten ska störa tredje part så lite som möjligt och närheten till E18 gör att det redan förekommer en hel del buller på platsen.

Fram tills att det nya regementsområdet på Harberget är färdigställt kommer viss hemvärnsverksamhet, likt tidigare, att ske vid Presterud vid enstaka tillfällen. När det nya regementsområdet är etablerat kommer både A 9:s värnpliktsutbildning och hemvärnsverksamheten i Kristinehamns kommun att koncentreras till Harberget. Den grundläggande fordonsutbildningen kommer till viss del att bedrivas på allmän väg inom kommunen. 

Nej, när det nya regementsområdet står klart kommer A 9:s verksamhet att bedrivas på Harberget.

Kontaktuppgifter

Petra Hallberg Rudsvik - planeringsarkitekt
Petra.HallbergRudsvik@kristinehamn.se

0550-881 90

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".