Till innehållet

Konstnärlig gestaltning i Kristinehamn

I Kristinehamns kommun används den så kallade enprocentsregeln. Det innebär att en procent av kostnaderna för nybyggnader, om- och tillbyggnader av kommunens lokaler ska användas till konstnärlig gestaltning.

OPEN CALL- Konstnärlig gestaltning till Stora Södermalmshallen

Vi välkomnar nu konstnärer att intresseanmäla om uppdraget att konstnärligt gestalta Stora Södermalmshallen. Det konstnärliga uppdraget innefattar framtagande av en skiss för en platsspecifik, permanent konstnärlig gestaltning av Södermalmshallens fasad. Gestaltningen ska utgå ifrån de förutsättningar som beskrivs i detta konstprogram. Vid godkännande av skiss övergår uppdraget i ett genomförandeuppdrag där konstnären får i uppdrag att producera konstverket.

image7148g.png

Bild: Västra fasadväggen med ungefärliga mått. (Arkitekt i gestaltningsskede: Semrén & Månsson Arkitekter AB. Arkitekt i projekteringsskede: KLARA Arkitekter AB)


Skissuppdraget innefattar:

 • Beskrivning av konstnärlig idé och konstverket/gestaltningen
 • Framtagande av skiss för konstnärlig gestaltning, inklusive fysisk eller digital 3D-modell
 • Beskrivning för montering av konstverket på fasad
 • Materialprover som tas med vid presentation av skiss, alternativt representeras genom text och bild
 • Genomförandeplan, inklusive tidplan
 • Budget baserad på offertunderlag för de större utgifterna
 • Beskrivning av framtida drift och underhåll
 • Eventuell belysning


Efter antagande av skiss tilldelas genomförandeuppdrag som innefattar:

 • Produktion och montering av gestaltning
 • Framtagande av skötselråd för gestaltning, samt informationsmaterial om material, vikt, färgkoder, ritningar över konstruktion, särskilda monteringar till kommunens register
 • Garantitid: 2 år från godkänd slutbesiktning. Konstnär ansvarar för fel som uppstår under denna tid, som ej beror på exempelvis skadegörelse, olycka, brand eller liknande.
 • Samverkan med konstprojektet i framtagande av textmaterial till gestaltningen, t.ex. till skylt.
 • Eventuell belysning


Behörighetskrav

Konstnären/konstnärsteam ska ha utbildning från konsthögskola eller motsvarande kunskap och erfarenhet


Kriterier

 • Konstnärskap med hög konstnärlig kvalitet och ett självständigt uttryckssätt
 • Konstnärskap som innehar ett uttryck av komplexitet
 • Erfarenhet av arbete med konst i större skala
 • Konstnärlig praktik som kan samspela med byggnadens arkitektoniska kvaliteter
 • Konstnär som uppvisar teknisk materialkunskap
 • Konstnärskap som relaterar till konstuppdraget


Ansökan och urvalsprocess

Skicka CV och omkring 3–5 referensprojekt eller konstverk som relaterar till uppdragets förutsättningar. Referensprojekten eller konstverken bör beakta urvalskriterierna, men behöver inte visa på erfarenhet av arbete med offentlig gestaltning, eftersom detta inte är ett krav.

CV och referensprojekt/konstverk samlas i en pdf och skickas via mejl till kultur@kristinehamn.se

OBS. Läs igenom tidplanen nedan (under Konstprogram Stora Södermalmshallen) inför din intresseanmälan för att säkerställa att det fungerar med övriga åtaganden.

Sista ansökningsdag är den 17 oktober

Utifrån de inkomna intresseanmälningarna genom detta Open call gör kulturchef och samordnare på kulturförvaltningen, i samråd med sakkunniggrupp, ett urval på 3–5 konstnärer som bäst lämpar sig för uppdraget utifrån behörighetskrav och kriterier. Dessa konstnärer presenteras sedan för arbetsgruppen som tar slutgiltigt beslut om tilldelning av skissuppdrag. Arbetsgruppen beslutar kring godkännande av skissförslag för produktion.

 

 

Presentation av konstnärlig gestaltning till truppgymnastikhallen

Kristinehamns nya truppgymnastikhall börjar ta form och och konstnären Maria Anderssons skissförslag på konstnärlig gestaltning har godkänts. Konstverket bär namnet "Fjädern, Hoppet och Svävaren" och tar sin utgångspunkt i gymnastikens rörelsemönster.

Konstverket kommer att placeras vid huvudentrén på truppgymnastikhallens fasad. De olika figurerna (Fjädern, Hoppet och Svävaren) följer hallens utformning och med en LED-slinga som går över gaveln länkas norra sidan ihop med den västra.

- Figurerna är sammansatta av flera kroppar. Många kroppar blir en kropp. Tillsammans är de rörelse, kraft och styrka, energi och precision. De är också förmågan till transformation - kapaciteten att omvandla det till synes omöjliga till det möjliga. Att lyfta från marken, berättar Maria Andersson.

Själva figurerna skapas av lackerad aluminiumplåt som samspelar med hallens fasad i plåt. Genom att monteras med en liten distans från fasaden blir konstverket tydligt framträdande och dessutom belyst bakifrån under dygnets mörka timmar. Tillsammans med LED-slingan kommer detta både framhäva figurernas konturer och ge ett varm sken på hallens fasad.

Processen med konstnärlig gestaltning går vidare till ett genomförandeuppdrag och förväntas vara klart lagom till hallens färdigställande i slutet av 2023.

Visualiseringsbild av Fjädern, Hoppet och Svävaren av Maria Andersson på norra fasaden.jpg

Den konstnärliga gestaltningen bär namnet "Fjädern, Hoppet och Svävaren".

 

 

Uppdragsunderlag

Bakgrund

Det finns ett stort behov i Kristinehamns kommun av nya eller renoverade skolidrottshallar då alla kommunens skolidrottshallar är cirka 50 år gamla och underhållsmässigt eftersatta. De är inte täta och saknar modern energibesparings-teknik, vilket gör dem dyra i drift. Efter en översyn av kommunens idrotts-anläggningar togs beslut om renovering av Stora Södermalmshallen. Någon större renovering har inte gjorts sedan hallen byggdes 1962 och den tekniska livslängden är passerad. Hallen är mycket sliten och uppfyller inte dagens värmeisoleringskrav.

Dessutom är Södermalmshallen inte anpassad för dagens krav på undervisningen i Idrott och Hälsa. Hallen behöver därför tillgänglighets- och verksamhetsanpassas, och ökat krav på antal idrottstimmar i skolan har lett till ett behov av fler omklädningsrum.

 
Området

Stora Södermalmshallen ligger en cirka 10 minuters promenad från centrala Kristinehamn, precis intill Södermalmsskolan, en F-9-skola med omkring 850 elever. Utöver skolan finns i området bostäder, både villor och flerbostadshus, samt några restauranger och företag.


Organisation

Beställaren/Projektägaren för detta konstprojekt är Kristinehamns kommun, där byggprojektledare är ansvariga för bygget och kulturchef ansvarar för upphandlingen av konstnärlig gestaltning med hjälp av konstkonsulter. Konstnären kommer främst ha kontakt med ansvarig för konstprojektet, vilket är kulturchef och samordnare på kulturförvaltningen. Samordning sker mellan alla parter.


Plats för konst

Platsen som pekats ut för konstnärlig gestaltning är byggnadens västra fasad som i sin helhet är möjlig att installera konst på. Den vetter mot Västgötagatan och blir på så sätt väl synlig exempelvis för de som rör sig mot Södermalmsskolan från centrala Kristinehamn. Konstverket ska kunna fästas på fasaden och vara hållbart för permanent placering i offentlig utomhusmiljö. Med hänsyn till nedanstående förutsättningar är konstnären i övrigt fri att föreslå material och utförande för den konstnärliga gestaltningen.

Om konstverket placeras så långt ned på fasaden att det går att ta på är det extra viktigt att hållfastheten och säkerheten beaktas. Byggnadens modernistiska formspråk, specifikt fönstersättning och tegelfasader, är viktigt ur bevarande-synpunkt, men innebär inte någon specifik begränsning för konstnären.


Tekniska förutsättningar

Fasadmaterialet är tegel och infästningar kan göras direkt in i väggen. Mot slutet av 2023 kommer en undersökning av väggens insida göras, så mer exakta underlag gällande laster och hållfasthet tillkommer. Generellt är det positivt om konstverket har en relativt lätt konstruktion som inte kräver alltför många fästpunkter.

image2n1r.png

Bild: Västra fasadväggen med ungefärliga mått. (Arkitekt i gestaltningsskede: Semrén & Månsson Arkitekter AB. Arkitekt i projekteringsskede: KLARA Arkitekter AB)

Då gestaltningen kommer placeras utomhus är det viktigt att konstnären föreslår beständiga material för utomhusmiljö.


Belysning

Det finns möjlighet att belysa konstverket, men ingen övrig belysning planeras till den fasadväggen. Om konstnären vill belysa verket utifrån eller integrera belysning i konstverket är det möjligt, exempelvis genom att fästa armaturer på väggen.


Tidplan

Byggnation

Detaljprojektering klar - oktober 2023

Byggstart - november 2023

Färdigställande - juni 2024


Konst

Konstprogram klart - september 2023

Open Call - 27 september – 17 oktober 2023 (21 dagar)

Urvalsprocess - oktober 2023

Skissuppdrag

Tilldelning - oktober 2023

Startmöte - november 2023

Mitt-i-skissen - december 2023

Skisspresentation - januari 2024

Produktion

Tilldelning - januari 2024

Startmöte - februari 2024

Installation - mitten av juni 2024


Budget

Total budget för konst: 400 000 sek exkl. moms

Konstnär

Skissförslag: 30 000 sek

Produktion: 340 000 sek

Andra budgetposter

Övrigt: 30 000 sek

I konstnärens uppdrag ingår följande utgiftsposter:

 • Konstnärsarvode (inkl. arvode för eventuella medarbetare och anlitade leverantörer och konsulter)
 • Projekteringskostnader (inkl. ritning där exakt placering framgår)
 • Lokal för framställning eller lagring
 • Produktion av konstverket, inkl. materialkostnader
 • Klotterskydd
 • Försäkring
 • Transportkostnader och andra omkostnader för verkets färdigställande på plats
 • Installation av verk, inkl. kostnad för eventuell skylift och medhjälpare (eventuell samverkan med övriga installationer i byggnaden undersöks under skissperioden)
 • Post för oförutsedda utgifter
 • Resor


Upphandlingsförfarande
Direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

 

Tidigare nyheter för truppgymnastikhallen.

Konstnären Maria Andersson tilldelas uppdraget Konstnärlig gestaltning av Kristinehamns nya truppgymnatikhall

Processen för utlysningen är nu avslutad och totalt inkom 38 intresseanmälningar. En sakkunniggrupp med representanter från kommunen och regionen med stöd av konstkonsulter har gjort ett urval på fem konstnärer utifrån uppdragets behörighetskrav och kriterier. Därefter har en arbetsgrupp med representanter från Kristinehamns Gymnastiksällskap tagit ett enigt beslut om att tilldela Maria Andersson uppdraget.
 
Motiveringen lyder:
Maria Anderssons intresse för kroppen i rörelse generellt och linggymnastiken specifikt gör hennes konstnärskap väl lämpat till uppdragets förutsättningar. På ett tematiskt plan relaterar det starkt till den typ av aktivitet byggnaden är till för. Eftersom konstnären också har en praktik som bygger på undersökande och ett intresse för platser och historiska skeenden har hon goda möjligheter att skapa ett verk med hög konstnärlig kvalitet och komplexitet, som ändå relaterar till platsen.
 
Maria Andersson har erfarenhet av att arbeta konstnärligt i flera olika material och tekniker, vilket visar på en god förståelse av olika material. Verken uppförs i olika skala, från större arbeten på fasad till mindre lösa konstverk. Att hennes tematiska intressen och sätt att arbeta återkommer över flera verk, oberoende av skala och teknik, visar på en självständighet i arbetet.
 
 
Nästa steg i processen är en skissperiod mellan april och juni och därefter tar arbetsgruppen beslut kring godkännande av skissförslag som sedan övergår i ett genomförandeuppdrag.
 
Planerade processteg

Open-call: februari 2023 (under 21 dagar)
Tilldelning skissuppdrag: april 2023
Skissperiod: april 2023 – juni 2023
Mitt-i-skissen-presentation: maj 2023
Skisspresentation och beslut om tilldelning: juni 2023
Startmöte, produktion: juli 2023
Produktion: juli – november 2023
Installation: november 2023

Sakkunniggrupp 

Maria Lobell (Kulturchef, Kristinehamns kommun) 
Veronica Gustafsson (Samordnare, kulturförvaltningen Kristinehamns kommun) 
Åsa-Viktoria Wihlborg (Konstkonsult, ArtPlatform) 
Elina Lund, (Assisterande konstkonsult, ArtPlatform) 
Marita Axelsson Nordlund (Utvecklare bild och form, Region Värmland) 

Arbetsgrupp 

Maria Lobell (Kulturchef, Kristinehamns kommun) 
Veronica Gustafsson (Samordnare, kulturförvaltningen Kristinehamns kommun) 
Åsa-Viktoria Wihlborg (Konstkonsult, ArtPlatform) 
Elina Lund, (Assisterande konstkonsult, ArtPlatform)  
Jörgen Karlsson (Byggprojektledare, Kristinehamns kommun) 
Micael Johansson (Byggprojektledare, Kristinehamns kommun) 
Ingela Hjerpe (Ordförande, Kristinehamns Gymnastiksällskap) 
Gunilla Antonsson (Vice ordförande, Kristinehamns Gymnastiksällskap) OPEN CALL- Konstnärlig gestaltning till Kristinehamns nya truppgymnastikhall

ANSÖKAN ÄR STÄNGD.

Vi välkomnar nu konstnärer att intresseanmäla om uppdraget att konstnärligt gestalta Kristinehamns nya truppgymnastikhall. Det konstnärliga uppdraget innefattar bland annat framtagande av en skiss för konstnärlig gestaltning på det nordvästra fasadhörnet av truppgymnastikhallen. Gestaltningen ska utgå ifrån de förutsättningar som beskrivs i detta open call. Vid godkännande av skiss övergår uppdraget i ett genomförandeuppdrag.


Bild: Nordvästra fasadhörnet på den nya Truppgymnastikhallen, med plats för konst (bild från Sweco)

Skissuppdraget innefattar:

 • Beskrivning av konstnärlig idé och konstverket/gestaltningen
 • Framtagande av skiss för konstnärlig gestaltning, inklusive fysisk eller digital 3D-modell
 • Framtagande av materialprover som tas med vid presentation av skiss
 • Detaljerad genomförandeplan, inklusive tidsplan och budget baserad på offertunderlag för de större utgifterna
 • Beskrivning av framtida drift och underhåll, samt kostnadsberäkning för detta.
 • Deltagande i startmöte för skiss, samt andra relevanta möten med konstkonsult och/eller byggprojektet


Efter antagande av skiss tilldelas genomförandeuppdrag som innefattar:

 • Produktion av konstverk/gestaltning
 • Medverkande vid installation av konstverk/gestaltning
 • Skötselråd för konstverk/gestaltning
 • Garantier från konstnär
 • Information om material, vikt, färgkoder, ritningar över konstruktion, särskilda monteringar till kommunens register
 • Deltagande i startmöte för produktion, samt andra relevanta möten med konstprojektledare och/eller byggprojektet, eller andra relevanta aktörer

Behörighetskrav

Konstnären/konstnärsteam ska ha utbildning från konsthögskola eller motsvarande kunskap och erfarenhet

Kriterier

 • F-skatt alt faktureringsföretag vid tecknande av avtal
 • Konstnärskap som relaterar till konstuppdragets förutsättningar
 • Konstnärskap med hög konstnärlig kvalitet och ett självständigt uttryckssätt
 • Konstnärskap som innehar ett uttryck av komplexitet
 • Konstnärskap med känsla för skala
 • Konstnären ska visa prov på teknisk materialkunskap
 • Konstnären ska tidigare ha arbetat med konst i större skala

Ansökan och urvalsprocess

Skicka CV och omkring 3–5 referensprojekt eller konstverk som relaterar till uppdragets förutsättningar. Referensprojekten eller konstverken bör beakta urvalskriterierna, men behöver inte visa på erfarenhet av arbete med offentlig gestaltning, eftersom detta inte är ett krav.

CV och referensprojekt/konstverk samlas i en pdf och skickas via mejl till kultur@kristinehamn.se

Sista ansökningsdag är den 12 mars

Utifrån de inkomna intresseanmälningarna genom detta Open call gör kulturchef och samordnare på kulturförvaltningen, i samråd med sakkunniggrupp, ett urval på 3–5 konstnärer som bäst lämpar sig för uppdraget utifrån behörighetskrav och kriterier. Dessa konstnärer presenteras sedan för arbetsgruppen som tar slutgiltigt beslut om tilldelning av skissuppdrag. Arbetsgruppen beslutar kring godkännande av skissförslag för produktion.

 

Konstprogram Truppgymnastikhallen

Bakgrund
I samband med byggnationen av en ny gymnastikhall i Kristinehamn avsätts medel genom enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning. I investeringsbudgeten 2022 beslutades det om en ny truppgymnastikhall med hoppgrop som ger möjlighet att träna avancerade övningar. Hallen är efterfrågad av föreningen Kristinehamns gymnastiksällskap som kommer att nyttja lokalerna tillsammans med flera andra verksamheter. Projektet har medfinansiering från allmänna arvsfonden om 5 miljoner kronor.

 
Området
Platsen där hallen kommer byggas ligger en kort promenad öster om Kristinehamns centrum, i nära anslutning till Brogårdshallen och Brogårdsparken. Parken ligger intill ån, vilket skapar en närhet till vattnet i området. Platsen där parken ligger idag var tidigare bebyggd, men kvarteret revs under 1970-talet och vissa byggnader flyttades. Parken som den ser ut idag anlades under 1990-talet då den närliggande Brogårdsskolan renoverades.

Norr om Brogårdshallen ligger Brogymnasiet som är Kristinehamns enda gymnasieskola. Där samlas både högskoleförberedande och yrkesprogram. På andra sidan Brogårdshallen ligger Kristinehamns kyrka, invigd 1958 och ritad i nygotisk stil av arkitekt Carl-Georg Brunius.

Organisation
Beställaren/Projektägaren för detta konstprojekt är Kristinehamns kommun, där byggprojektledare är ansvariga för bygget och kulturchef ansvarar för upphandlingen av konstnärlig gestaltning med hjälp av konstkonsulter. Konstnären kommer främst ha kontakt med ansvarig för konstprojektet. Samordning sker mellan alla parter.


Plats för konst
Platsen som pekats ut för konstnärlig gestaltning är det nordvästra fasadhörnet, mot Gamla Kyrkogatan och Österlånggatan.  Det är den del av fasaden som är mest synlig och som exempelvis passeras när man rör sig från centrum till Brogårdsskolan eller kyrkan. Eftersom byggnadens entré ligger på den norra sidan av byggnaden blir konstverket också synligt för de som ska till gymnastikhallen.

Konstnären kan välja att arbeta med en gestaltning på en av fasadens sidor, eller låta konstverket sträcka sig runt hörnet och på så sätt bli synligt från flera håll. Konstverket kan fästas i fasaden på olika sätt, bestå av en eller flera delar och göras i valfri, lämplig teknik.

Tekniska förutsättningar
Truppgymnastikhallen kommer täckas utvändigt i plåtbeklädda prefabelement i bronsfärg. Möjlighet finns att fästa verket direkt i fasaden om vikten är högst 45kg/kvm och infästningar görs med ett avstånd på 0,6 m horisontellt eller 1,2 m vertikalt. Om verket tillexempel tar mycket vindlast eller fångar upp mycket snö, måste infästningarna ses över särskilt. Utgångspunkten bör vara att verket kan fästas direkt i fasadmaterialet, men vid tyngre laster finns även möjlighet till infästning i stompelarna. Dessa finns direkt i hörnet, samt utefter fasaden. Exakta placeringar och detaljfrågor kring infästning i pelare diskuteras vid behov under konstnärens skiss- och produktionstid. Eventuella byggnadsanpassningsåtgärder för konsten ligger inom konstbudget.


Ungefärlig placering av ventialtionsgallren syns på dessa ritningar nedan, exakt placering kommuniceras till konstnär under skisstiden. Konstverket får inte täcka ventilationsgallren eller hindra åtkomst vid underhåll. Då gestaltningen kommer placeras utomhus är det viktigt att konstnären föreslår beständiga material för utomhusmiljö.

Belysning
Konstverket kan eventuellt belysas. Budget för denna belysning tas inte från konstbudgeten, men konstnären bör i sin skiss ta fram ett förslag på var och hur konstverket ska belysas.

Budget
Totalt budget: 550 000 sek exkl. moms
Skissförslag: 30 000 sek
Produktion: 480 000 sek
Oförutsedda utgifter: 40 000 sek

I konstnärens uppdrag ingår följande utgiftsposter:

 • Konstnärsarvode (inkl. arvode för eventuella medarbetare och anlitade leverantörer och konsulter)
  • Projekteringskostnader (inkl. ritning där exakt placering framgår, lokal för framställning eller lagring)
  • Produktion av konstverket
  • Klotterskydd
  • Försäkring
  • Transportkostnader och andra omkostnader för verkets färdigställande på plats, oförutsedda utgifter och resor.
  • Installation av verk, inkl. kostnad för eventuell skylift och medhjälpare
  (eventuell samverkan med övriga installationer i byggnaden undersöks under skissperioden)


Upphandlingsförfarande
Direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

 

Kontaktuppgifter

Maria Lobell - Kulturchef
maria.lobell@kristinehamn.se

0550-880 70

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".