Till innehållet

Konstnärlig gestaltning i Kristinehamn

I Kristinehamns kommun används den så kallade enprocentsregeln. Det innebär att en procent av kostnaderna för nybyggnader, om- och tillbyggnader av kommunens lokaler ska användas till konstnärlig gestaltning.

 

ANSÖKAN ÄR NU STÄNGD.

Kommande gestaltningsuppdrag:

OPEN CALL- Konstnärlig gestaltning till Kristinehamns nya truppgymnastikhall

Vi välkomnar nu konstnärer att intresseanmäla om uppdraget att konstnärligt gestalta Kristinehamns nya truppgymnastikhall. Det konstnärliga uppdraget innefattar bland annat framtagande av en skiss för konstnärlig gestaltning på det nordvästra fasadhörnet av truppgymnastikhallen. Gestaltningen ska utgå ifrån de förutsättningar som beskrivs i detta open call. Vid godkännande av skiss övergår uppdraget i ett genomförandeuppdrag.


Bild: Nordvästra fasadhörnet på den nya Truppgymnastikhallen, med plats för konst (bild från Sweco)

Skissuppdraget innefattar:

 • Beskrivning av konstnärlig idé och konstverket/gestaltningen
 • Framtagande av skiss för konstnärlig gestaltning, inklusive fysisk eller digital 3D-modell
 • Framtagande av materialprover som tas med vid presentation av skiss
 • Detaljerad genomförandeplan, inklusive tidsplan och budget baserad på offertunderlag för de större utgifterna
 • Beskrivning av framtida drift och underhåll, samt kostnadsberäkning för detta.
 • Deltagande i startmöte för skiss, samt andra relevanta möten med konstkonsult och/eller byggprojektet


Efter antagande av skiss tilldelas genomförandeuppdrag som innefattar:

 • Produktion av konstverk/gestaltning
 • Medverkande vid installation av konstverk/gestaltning
 • Skötselråd för konstverk/gestaltning
 • Garantier från konstnär
 • Information om material, vikt, färgkoder, ritningar över konstruktion, särskilda monteringar till kommunens register
 • Deltagande i startmöte för produktion, samt andra relevanta möten med konstprojektledare och/eller byggprojektet, eller andra relevanta aktörer

Behörighetskrav

Konstnären/konstnärsteam ska ha utbildning från konsthögskola eller motsvarande kunskap och erfarenhet

Kriterier

 • F-skatt alt faktureringsföretag vid tecknande av avtal
 • Konstnärskap som relaterar till konstuppdragets förutsättningar
 • Konstnärskap med hög konstnärlig kvalitet och ett självständigt uttryckssätt
 • Konstnärskap som innehar ett uttryck av komplexitet
 • Konstnärskap med känsla för skala
 • Konstnären ska visa prov på teknisk materialkunskap
 • Konstnären ska tidigare ha arbetat med konst i större skala

Ansökan och urvalsprocess

Skicka CV och omkring 3–5 referensprojekt eller konstverk som relaterar till uppdragets förutsättningar. Referensprojekten eller konstverken bör beakta urvalskriterierna, men behöver inte visa på erfarenhet av arbete med offentlig gestaltning, eftersom detta inte är ett krav.

CV och referensprojekt/konstverk samlas i en pdf och skickas via mejl till kultur@kristinehamn.se

Sista ansökningsdag är den 12 mars

Utifrån de inkomna intresseanmälningarna genom detta Open call gör kulturchef och samordnare på kulturförvaltningen, i samråd med sakkunniggrupp, ett urval på 3–5 konstnärer som bäst lämpar sig för uppdraget utifrån behörighetskrav och kriterier. Dessa konstnärer presenteras sedan för arbetsgruppen som tar slutgiltigt beslut om tilldelning av skissuppdrag. Arbetsgruppen beslutar kring godkännande av skissförslag för produktion.

Uppdragsunderlag

Bakgrund
I samband med byggnationen av en ny gymnastikhall i Kristinehamn avsätts medel genom enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning. I investeringsbudgeten 2022 beslutades det om en ny truppgymnastikhall med hoppgrop som ger möjlighet att träna avancerade övningar. Hallen är efterfrågad av föreningen Kristinehamns gymnastiksällskap som kommer att nyttja lokalerna tillsammans med flera andra verksamheter. Projektet har medfinansiering från allmänna arvsfonden om 5 miljoner kronor.

 
Området
Platsen där hallen kommer byggas ligger en kort promenad öster om Kristinehamns centrum, i nära anslutning till Brogårdshallen och Brogårdsparken. Parken ligger intill ån, vilket skapar en närhet till vattnet i området. Platsen där parken ligger idag var tidigare bebyggd, men kvarteret revs under 1970-talet och vissa byggnader flyttades. Parken som den ser ut idag anlades under 1990-talet då den närliggande Brogårdsskolan renoverades.

Norr om Brogårdshallen ligger Brogymnasiet som är Kristinehamns enda gymnasieskola. Där samlas både högskoleförberedande och yrkesprogram. På andra sidan Brogårdshallen ligger Kristinehamns kyrka, invigd 1958 och ritad i nygotisk stil av arkitekt Carl-Georg Brunius.

Organisation
Beställaren/Projektägaren för detta konstprojekt är Kristinehamns kommun, där byggprojektledare är ansvariga för bygget och kulturchef ansvarar för upphandlingen av konstnärlig gestaltning med hjälp av konstkonsulter. Konstnären kommer främst ha kontakt med ansvarig för konstprojektet. Samordning sker mellan alla parter.


Plats för konst
Platsen som pekats ut för konstnärlig gestaltning är det nordvästra fasadhörnet, mot Gamla Kyrkogatan och Österlånggatan.  Det är den del av fasaden som är mest synlig och som exempelvis passeras när man rör sig från centrum till Brogårdsskolan eller kyrkan. Eftersom byggnadens entré ligger på den norra sidan av byggnaden blir konstverket också synligt för de som ska till gymnastikhallen.

Konstnären kan välja att arbeta med en gestaltning på en av fasadens sidor, eller låta konstverket sträcka sig runt hörnet och på så sätt bli synligt från flera håll. Konstverket kan fästas i fasaden på olika sätt, bestå av en eller flera delar och göras i valfri, lämplig teknik.

Tekniska förutsättningar
Truppgymnastikhallen kommer täckas utvändigt i plåtbeklädda prefabelement i bronsfärg. Möjlighet finns att fästa verket direkt i fasaden om vikten är högst 45kg/kvm och infästningar görs med ett avstånd på 0,6 m horisontellt eller 1,2 m vertikalt. Om verket tillexempel tar mycket vindlast eller fångar upp mycket snö, måste infästningarna ses över särskilt. Utgångspunkten bör vara att verket kan fästas direkt i fasadmaterialet, men vid tyngre laster finns även möjlighet till infästning i stompelarna. Dessa finns direkt i hörnet, samt utefter fasaden. Exakta placeringar och detaljfrågor kring infästning i pelare diskuteras vid behov under konstnärens skiss- och produktionstid. Eventuella byggnadsanpassningsåtgärder för konsten ligger inom konstbudget.


Ungefärlig placering av ventialtionsgallren syns på dessa ritningar nedan, exakt placering kommuniceras till konstnär under skisstiden. Konstverket får inte täcka ventilationsgallren eller hindra åtkomst vid underhåll. Då gestaltningen kommer placeras utomhus är det viktigt att konstnären föreslår beständiga material för utomhusmiljö.

Belysning
Konstverket kan eventuellt belysas. Budget för denna belysning tas inte från konstbudgeten, men konstnären bör i sin skiss ta fram ett förslag på var och hur konstverket ska belysas.

Budget
Totalt budget: 550 000 sek exkl. moms
Skissförslag: 30 000 sek
Produktion: 480 000 sek
Oförutsedda utgifter: 40 000 sek

I konstnärens uppdrag ingår följande utgiftsposter:

 • Konstnärsarvode (inkl. arvode för eventuella medarbetare och anlitade leverantörer och konsulter)
  • Projekteringskostnader (inkl. ritning där exakt placering framgår, lokal för framställning eller lagring)
  • Produktion av konstverket
  • Klotterskydd
  • Försäkring
  • Transportkostnader och andra omkostnader för verkets färdigställande på plats, oförutsedda utgifter och resor.
  • Installation av verk, inkl. kostnad för eventuell skylift och medhjälpare
  (eventuell samverkan med övriga installationer i byggnaden undersöks under skissperioden)


Upphandlingsförfarande
Direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

 

Kontaktuppgifter

Maria Lobell - Kulturchef
maria.lobell@kristinehamn.se

0550-880 70

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".