Till innehållet

Handlingar och ritningar du kan behöva

Alla ritningar och handlingar du lämnar in måste vara fackmannamässigt gjorda, så att alla kan förstå vad du vill göra. Ritningarna ska också vara måttsatta. Är du osäker på hur du ska gå tillväga kan du ringa och rådfråga bygglovsavdelningen på 0550-880 60 eller boka ett möte. 

Boka tid med bygglovshandläggare

Om ditt hus ligger inom Kristinehamns kommun kan det finnas äldre ritningar på det i vårt bygglovsarkiv. Du kan få hjälp med att söka efter ritningar och beställa dessa från bygglovsarkivet.

Beställ ritningar 

 

Olika handlingar du kan behöva

För vissa lov- eller anmälanpliktiga åtgärder ska du som byggherre ha en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig byggherren med sakkunskap och måste vara certifierad för uppdraget. Den kontrollansvarige ska tillsammans med dig ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden.

Du kan söka certifierad kontrollansvarig på Boverkets hemsida

Alla tidsbegränsade bygglov måste ha en avvecklingsplan.

Här ska du redovisas varför bygglovet enbart ska vara av tidsbegränsad karaktär, hur du har tänkt ta bort den tillfälliga åtgärden när tiden löpt ut och hur platsen ska återställas. Du ska också ange en uppskattad kostnad för avvecklingen samt tidsåtgången.

En fasadritning ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd, materialval och kulör.

Fasadritningen ska även redovisa både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Om det är möjligt ska du också redovisa marklinjer till närliggande tomtgräns. 

Se exempel på olika fasadritningar

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL).

För enklare projekt ska du lämna in förslag till kontrollplan redan i samband med bygglovsansökan. Exempel på enklare projekt är uterum, garage och carport. För större projekt som kräver kontrollansvarig ska du lämna in kontrollplanen före det tekniska samrådet som krävs i dessa ärenden. Större projekt kan vara till exempel nybyggnad av en villa, eller att bygga till en våning. 

Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen. I kontrollplanen framgår det vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras samt mot vad kontrollens resultat ska jämföras med och på vilket sätt resultat ska redovisas. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet. Det innebär att den ska var objektspecifik och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls. Det ska också säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet följs.

Boverket har tagit fram en checklista som hjälper dig att skapa din egen kontrollplan. Utgå från checklistan och gör din kontrollplan som ett separat dokument. 

Här kan du ladda ned Boverkets checklista

Läs mer på Boverkets hemsida

Guide för upprättande av kontrollplan

Exempel på kontrollplan

 

Om din åtgärd är en lov- eller en anmälningspliktig rivningsåtgärd som kräver en kontrollplan, ska fokus i kontrollplanen vara att minska åtgärdens miljöpåverkan genom lämpligt omhändertagande av farligt avfall samt att ge förutsättningar för att återanvända och återvinna rivningsavfall.

I kontrollplanen bör det finnas tomt utrymme finnas för noteringar om datum, signatur och resultatredovisning om verklig mängd samt hänvisning till vågsedlar eller kvitton.

Det måste göras en inventering av det material som ska rivas innan en kontrollplanen för rivning kan upprättas.

Rivningskontrollplanen ska redogöra för:

 1. Byggnadsbeskrivning: Byggnadstyp, byggår, ombyggnadsår, byggnadsyta, antal våningar, huvudsakliga ingående byggmaterial i grund, stomme och tak, nuvarande användning (år) och tidigare användning(år).
 2. Rivningens omfattning.
 3. Materialinventering: Inventeringens ingående avfallsslag, inventeringens omfattning, risk för markföroreningar, risk för förorening i byggnadsdelar
 4. Farligt avfall och andra avfallsslag som kräver särskilt omhändertagande: mängd och hantering
 5. Övrigt avfall: mängd och hantering.

I en markplaneringsritning redovisar du eventuella nya murar, markuppfyllnad/schaktning, in- och utfart, gångväg till entrén och parkeringsplats samt hur dagvattnet ska tas omhand. 

Se exempel på olika markplaneringsritningar

En nybyggnadskarta krävs i allmänhet bara om du bygger nytt fritidshus eller enbostadshus, samt vid större nybyggnationer. 

Nybyggnadskartan visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån samt även till exempel marknivåer, va-ledningar, detaljplanebestämmelser, gatubelysning med mera. Kartan ska redovisa den nya byggnadens färdig golvhöjd, avstånd till tomtgräns med minst två mått så att husets placering fixeras och markera hus som ska rivas. 

Se exempel på nybyggnadskarta

Du kan beställa en nybyggnadskarta genom kart-, mät- och GIS-avdelningen. 

Läs mer om nybyggnadskarta

 

I planritningen ska du ange rummens funktion och yta. Planritningen ska vara möblerad, vilket innebär att du genom att rita in möbler på ritningen ska kunna visa att du uppfyller tillgänglighetskraven och bostadsutformningen. Det finns regler för alla rum, exempelvis måste en toalett med dusch gå att använda med en inomhusrullstol, vilket innebär att det ska finnas plats att vända rullstolen, plats bredvid toaletten för rullstol samt plats för en medhjälpare på andra sidan. Att du redovisar en möblerad planritning innebär inte att du sedan måste placera möblerna på just det sättet, men att rummen  kan  möbleras så att det uppfyller alla rumskrav och tillgänglighetskrav.

Bostadshus ska visa att entréplanet ska vara tillgängligt (undantag fritidshus), vilket innebär att lutningen mellan parkeringsplatsen och entrédörren maximalt får vara 1:20 och att det på entréplanet ska finnas plats för kök, wc med dusch, plats för sittgrupp och sovrum. 

Det ska vara markerat var sektionen genom huset är tagen, om sektionsritning krävs. 

Planritningen ska helst vara i skala 1:100 och vara måttsatt. 

Se exempel på olika planritningar

Innan du tar fram förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning. Alla ärenden stora som små ska tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. Kontrollplanen fastställs i startbeskedet.

Bäst är om samtliga parter som är involverade i ditt projekt hjälps åt att ta fram risker och riskåtgärder som sedan ligger till grund för kontrollpunkter i kontrollplanen. Hur komplex din åtgärd är påverkar omfattningen av handlingarna.

Det krävs att projektörer och entreprenörer är utsedda innan arbetet med en riskanalys kan påbörjas. Du behöver också lämna in en organisationslista med aktörer som varit involverade i riskbedömningen.

Läs mer på Boverkets hemsida.

Guide för att genomföra en korrekt riskbedömning.

En sektionsritning ska visa genomskärningen av byggnaden och redogöra för våningshöjder och färdigt golv (FG). 

Sektionsritningen ska helst vara uppritad i skala 1:100.

Se exempel på olika sektionsritningar

 

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

Du ska redovisa på situationsplanen den nya byggnaden eller tillbyggnaden och deras färdiga golvhöjd (FG), samt avstånd till tomtgräns med minst två mått så att byggnadens eller tillbyggnadens placering fixeras. 

Du ska även redovisa eventuella nya murar, ny markuppfyllnad, tillgängliga in- och utfarter, gångväg till entrén och parkeringsplats samt om något kan behövas rivas om det krävs för åtgärden.

Situationsplanen ska helst vara uppritad i skala 1:400 eller 1:500.

Du kan beställa en situationsplan hos byggavdelningen som du kan använda till att rita upp din byggnation eller annan åtgärd, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Se exempel på situationsplaner

En tomtkarta använder du för att rita ut en situationsplan. En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten) ovanifrån. Den innehåller byggnader och omgivning samt planerad byggnation med mått. En sådan plan har du bland annat användning av när du söker bygglov eller anmäler värmepump.

Här hittar du tjänsten där du kan ladda ned din tomtkarta

Beroende på åtgärder kan utöver handlingarna som nämns ovan även krävas andra handlingar. Det kan till exempel vara: 

 • konstruktionsritningar
 • VA-ritning
 • exteriörredovisning
 • intyg om skydd mot förvanskning
 • tillgänglighetsredovisning
 • brandskyddsbeskrivning
 • arbetstagarnas yttrande
 • radonmätning
 • energiberäkning
 • färdigställandeskydd
 • foto med mera. 

Kontaktuppgifter

Byggavdelningens servicetelefon - 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid mån, ons, tors 8-16, fre 8-12 (lunch 12-13)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".