Till innehållet

Nobelbanan

Nobelbanan har diskuterats under decennier och avser sträckan över Kilsbergen, mellan Kristinehamn och Örebro. På senare år har Nobelbanan mer och mer diskuterats som en delsträcka för en utvecklad järnväg mellan Stockholm och Oslo. I Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm- Oslo föreslås att Värmlandsbanan byggs ut till dubbelspår i befintlig sträckning mellan Kristinehamn och Kil och att en ny dubbelspårig järnväg byggs mellan Örebro och Kristinehamn - Nobelbanan. 

Om projektet

Tillsammans med bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB, kommunerna Karlskoga, Lekeberg och Örebro har Kristinehamn gemensamt låtit utreda en möjlig ny dubbelspårig järnvägssträckning mellan Kristinehamn och Örebro. Utredning tar hänsyn till landskap, geologi, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt bebyggelse i syfte att förstå markförutsättningarna för en ny tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm på under 3 timmar.

Genom att analysera kostnadsdrivande element och samtidigt säkerställa att riktvärden för kurvor och lutningar klaras kunde två möjliga korridorer för ny dubbelspårig järnväg identifieras i kommunen. Den norra korridoren längs med Kilsbergen pekas ut som den snabbaste sträckningen, vilket gör att Kristinehamns kommun bedömer det här alternativet som det mest troliga. Därför har kommunen till utställning 2 av översiktsplanen valt att redovisa ett markreservat för järnväg (M1).

Öppna karta över markreservatet

Nobelbanan - en del av Översiktsplanen

Arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan kan du läsa mer om på sidan Översiktsplanering. Genom utpekandet i översiktsplanen redovisas markreservatet som tar hänsyn till en ny järnvägsförbindelse. 

Frågor och svar

Nobelbanan är en planerad del av en utvecklad järnvägssträcka mellan Stockholm och Oslo. Nobelbanan sträcker sig över Kilsbergen mellan Örebro och Kristinehamn.

För Kristinehamn som är en kommun längs sträckan mellan Oslo och Stockholm skulle en utvecklad bana vara av stort värde på flera olika sätt. Förutsättningarna vidgas vilket innebär att den lokala arbetsmarknaden och det lokala näringslivet som finns i Kristinehamn får förbättrade möjligheter att växa. Möjligheterna att rekrytera personal blir större.

Det innebär också kortare restid och förbättrad tillgänglighet till de stora arbetsmarknaderna som ligger längs sträckningen. Med förbättrade kommunikationer till omgivande arbetsmarknader kan fler bo i Kristinehamn och samtidigt nå ett större möjligt pendlingsomland.

En nyttoanalys framtagen av bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB år 2017 visar att en utvecklad dubbelspårsbana i stråket Oslo – Stockholm (inklusive Nobelbanan) skulle öka antalet tillgängliga arbetsplatser inom en pendlingstimme med 139 % för Kristinehamn. En utvecklad bana med en maxhastighet på 250 km/tim ger en restid på exempelvis 16 min mellan Kristinehamn – Karlstad och restiden till Örebro skulle minska från dagens cirka 1 h 10 min till under 30 minuter, vilket skulle förändra Kristinehamns förutsättningar.

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstads kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan bland annat Nobelbanan.

Läs mer på Oslo-Sthlm.se

Staten fattar beslut om en eventuell framtida järnväg i en sk. Nationell plan för infrastruktur. Det är Trafikverket som i ett senare skede beslutar om var en järnväg ska gå.

För att få bygga en järnväg måste det finnas en fastställd och lagakraftvunnen järnvägsplan. Planen beskriver vad som ska göras, var järnvägen ska byggas och hur stora ytor som krävs. Det är Trafikverket som tar fram järnvägsplaner, och det sker efter att ett objekt finns beslutat i den nationella planen för transportinfrastruktur.

Den bebyggelse som finns inom markreservatet kan vara kvar, underhållas och utvecklas utan åtgärder till följd av översiktsplanens ställningstaganden.

Utpekandet i översiktsplanen innebär att kommunen redovisar och tar hänsyn till en ny järnvägsförbindelse mellan Kristinehamn och Örebro - Nobelbanan. Markreservatet som redovisas i översiktsplanen presenterar den geografiska ytan inom vilken en framtida järnvägsförbindelse kan tillkomma.

Utpekandet innebär inte att hela markreservatet kommer bestå av järnväg, det är ett väl tilltaget utredningsområde. Det kan i framtiden komma att gå en järnväg någonstans inom detta utredningsområde.

Det är Trafikverket som i ett senare skede beslutar om var exakt järnvägen ska gå. Det betyder alltså att markreservatet som det ser ut idag gäller tills mer detaljerad planering genomförs av Trafikverket. Markanvändningen inom markreservatet ska inte försvåra tillkomsten av en framtida järnväg. Trafikverkets lokaliseringsutredning för Nobelbanan kommer att tydliggöra var en framtida järnväg lokaliseras och då kan markreservatet justeras och minskas i omfattning.

M1 - huvudbana

Nobelbanan har diskuterats som en delsträcka för en utvecklad järnväg mellan Oslo – Stockholm. Den mörkare ytan som benämns M1 är stråk för huvudbanan, även kallad Nobelbanan, och det är inom denna del av markreservatet kommunen bedömer att det är mest troligt att en järnväg kan tillkomma. Nobelbanan kommer med största sannolikhet inte gå inom Kristinehamn tätort. Detta på grund av att en dubbelspårig bana krävs och det inryms inte inom tätorten. Därför är stråket M1 placerad norr om Kristinehamns tätort. Nobelbanans huvudbana i en sträckning norr om Kristinehamns tätort är både genare och enklare att bygga och kombineras med en bibana för tågtrafik som kopplar ihop den nya Nobelbanan med Kristinehamns resecentrum.

M2 - bibana

I syfte att koppla ihop Kristinehamns resecentrum med Nobelbanan ingår två bibanor i utpekandet av markreservatet. De ljusare ytorna som benämns M2 är de alternativa sträckningarna för bibana. Vid en utbyggnad av järnvägen kommer endast en bibana att tillkomma. Bibanan kommer användas av den tågtrafik som ska inom Kristinehamns tätort eller närområde.

Med nuvarande regelverk, som innefattar att Trafikverkets statliga investeringsmodell används, blir en eventuell framtida järnvägssträckning verklighet absolut tidigast om cirka 20 år. Används en ny finansieringsmodell för den nya järnvägssträckningen som innefattar delvis privat finansiering kan en utbyggnad eventuellt ske snabbare.

I Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm- Oslo ligger Nobelbanan med som ett åtgärdsförslag för utvecklingen av järnvägen. Trafikverket har sagt att en lokaliseringsutredning ska påbörjas. Som tidigast sker en sådan 2022. Lokaliseringsutredningen kommer att tydliggöra var en framtida järnväg kommer att lokaliseras och då kommer kommunen troligen att kunna justera och minska markreservatets omfattning.

Betalningsmodellen för infrastruktursatsningar har hittills varit att staten finansierat, men det kan i framtiden vara möjligt med privata finansiärer. Exempel på sådan finansiering finns på andra håll i Europa. 

Skulle du bli fysiskt berörd efter Trafikverkets beslut om sträckning så gäller inlösen eller intrångsersättning. Det är Trafikverket är ansvarig för inlösen och intrångsersättning eftersom det är Trafikverket som ansvarar för att finansiera och beslutar om att bygga järnväg.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Som fastighetsägare kommer du fortfarande kunna satsa och utveckla din fastighet. Den bebyggelse som finns inom markreservatet kan vara kvar, underhållas och utvecklas utan åtgärder till följd av översiktsplanens ställningstaganden. Men alla bygglovsärenden prövas individuellt, så rådgör med kommunens bygglovshandläggare om just ditt ärende.

Trafikverket har ansvaret för eventuellt framtida byggande av Nobelbanan och när de bygger järnväg gör de buller- och vibrationsmätningar. Det finns riktvärden som de ska förhålla sig till, och åtgärdsplaner om riktvärdena överskrids.

Är du spekulant och köper en fastighet innan järnvägsplanen är fastställd gäller samma regler om eventuell inlösen och intrångsersättning som om du hade ägt fastigheten redan från början av planeringen. Du tar alltså inte någon extra ekonomisk risk genom att köpa en fastighet som kan komma att bli berörd av framtida sträckning av Nobelbanan.

Kontaktuppgifter

Petra Hallberg Rudsvik - Planarkitekt
petra.hallbergrudsvik@kristinehamn.se

0550-881 90

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".