Till innehållet

När behövs tillstånd?

En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande. Det vill säga en plats som ofta används. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Vill du använda en offentlig plats för något annat än den är till för krävs tillstånd från polisen och kommunens medgivande. Polisen bedömer om markupplåtelsen kan påverka allmän ordning och säkerhet. Polisen begär sen in ett yttrande från kommunen som bland annat bedömer framkomlighet för allmänheten. Du kan läsa mer i kommunens Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Polisen tar ut en avgift för att behandla din ansökan. Om du får ett tillstånd kommer Kristinehamns kommun att ta ut en avgift för att du använder den offentliga platsen. Du hittar våra avgifter under rubrikerna nedanför, som räknar upp exempel på olika upplåtelser du behöver tillstånd för.

 

Det här behöver du tillstånd för

Vilka regler gäller?

Du behöver ett polistillstånd för att ordna ett evenemang på offentlig plats. Polisen bedömer om markupplåtelsen kan påverka allmän ordning och säkerhet. Polisen begär sen in ett yttrande från kommunen som bland annat bedömer framkomlighet för allmänheten.

 • I ansökan anges hur stor yta, val av plats, tid för uppbyggnad och upplåtelse, ritning med placering av anordningar, behov av el. 
 • Om avstängning av en gata eller väg krävs eller om en omledning av trafik krävs ska en trafikanordningsplan bifogas ansökan.
 • För all upplåtelse ställs krav på underhåll. Området ska hållas rent och snyggt.
 • Klotter ska saneras omgående.
 • Sökande ska efter avslutat evenemang städa och återställa ytan i ursprungligt skick. Sökande kan även anlita tekniska förvaltningen för dessa tjänster.
 • Eventuella skador och återställningsarbeten som drabbar tekniska förvaltningen på grund av upplåtelsen får du som sökande betala.
 • Behov av el, containrar eller liknande.
 • Toaletter för besökande.
 • Framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet. Hänsyn ska tas till personer med funktionsnedsättning.
 • Evenemang som har start- och målplatser ska använda platser som tål denna påverkan.
 • Övriga tillstånd kan krävas i samband med evenemang till exempel bygglov, utskänkningstillstånd och livsmedelstillstånd. Tänk på att handläggningstiden kan variera mellan olika tillstånd.
 • Om du ska sätta upp affischer inför evenemanget ska det finnas med i ansökan med de tilltänkta platserna, annars krävs separat tillstånd för detta.

Vad kostar det?

Polisen tar en administrationsavgift på 700 kronor i samband med ansökan. Den tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte. 

Kristinehamns kommun tar ut en avgift för att du använder den offentliga platsen enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat:

 • evenemang: 1 500 kronor per dag
 • övriga mindre mötestält: 300 kronor per dag
 • cirkus och tivoli: 2 000 kronor per dag
 • loppis och bakluckeloppis: 100 kronor per dag
 • avstängning av gator i samband med evenemang: 2 000 kronor per tillfälle.

Kostnader för el och vatten ingår inte. Om extra renhållning behövs efter evenemanget betalar du som söker.

Evenemang där kommunen inte tar betalt

 • skolungdomars försäljning av bröd eller liknande
 • aktiviteter med politiskt innehåll och appellmöten
 • information om föreningsverksamhet vid uppställning av bord eller liknande i mindre omfattning
 • lotterier som ideella föreningar anordnar
 • hjälpverksamhet, exempelvis insamlingar
 • demonstrationer, marscher, korteger, löpartävlingar och liknande.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd för ditt evenemang hos polisen genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen”. Mer information finns på polisens webbplats.

Ansökan måste vara betald innan den handläggs. Tänk på att lämna in ansökan i god tid och att den ska vara så tydlig och fullständig som möjligt:

Polisen begär sen in ett yttrande från kommunen. Yttrandet skickas till polisen som utfärdar tillståndet.

Vilka regler gäller?

För att få sätta upp affischer, annonser eller liknande anslag på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot en offentlig plats måste du söka tillstånd hos polisen.

Du behöver inte söka tillstånd om du som näringsidkare vill sätta upp annonser eller andra tillkännagivanden på byggnaden där rörelsen finns.

Permanenta reklamskyltar kräver bygglov och markägarens tillstånd.

Vad kostar det? 

Polisen tar en administrationsavgift på 700 kronor i samband med ansökan. Den tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte. 

Kristinehamns kommun tar ut en avgift för att du använder den offentliga platsen, enligt taxa som kommunfullmäktige beslutat:

 • reklamtavlor och pelare: 750 kronor per m2 per år
 • banderoller: 500 kronor per vecka.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos polisen genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen”. Mer information finns på polisens webbplats.

Ansökan ska lämnas in i god tid till polisen och måste vara betald innan den handläggs.

Polisen begär sen in ett yttrande från kommunen. Yttrandet skickas till polisen som utfärdar tillståndet.

Reklamskyltar som placeras på trottoaren är så kallade trottoarpratare. För att alla ska kunna trivas och ta sig fram i centrum har kommunen tagit fram riktlinjer för trottoarpratare. Se länk här.

Riktlinjer för trottoarpratare

Tänk på:

 • Trottoarpratare får endast placeras ut i anslutning till affärslokalen under affärstid.
 • På Kungsgatans gånggatudel ska ett utrymme på minst 2,5 meter från husfasaden vara fritt för gångtrafik. Cykelbanan i gågatans mitt får inte blockeras.
 • På andra ställen än Kungsgatans gånggata ska ett utrymme på minst 1,65 meter från husfasaden vara fritt för gångtrafik.
 • Tillståndet beviljas för ett kalenderår i taget.

Så här ska trottoarprataren se ut:

 • Trottoarprataren ska vara av stabil rörkonstruktion och vara försedd med minst 10 cm hög, rund sarg.
 • Trottoarprataren ska vara anpassad för affischer med måtten 50 x 70 cm.
 • Trottoarprataren ska vara täcklackad i svart färg.
 • Rullande, snurrande eller tippande anordningar tillåts inte.

Vad kostar det?

Polisen tar en administrationsavgift på 700 kronor i samband med ansökan. Den tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte. 

Kristinehamns kommun tar ut en avgift för att du använder den offentliga platsen enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat:

 • 300 kronor per år

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos polisen genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen”. Mer information finns på polisens webbplats.

Ansökan ska lämnas in i god tid till polisen och måste vara betald innan den handläggs.

Polisen begär sen in ett yttrande från kommunen. Yttrandet skickas till polisen som utfärdar tillståndet.

Vilka regler gäller?

Ansökan för markupplåtelse görs för en säsong åt gången. Säsongen varar under tiden 1 april-31 okto­ber.

Offentlig plats upplåts inte till permanenta uteserveringar.

Vad kostar det?

Polisen tar en administrationsavgift på 700 kronor i samband med ansökan. Den tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte. 

Kristinehamns kommun tar ut en avgift för att du använder den offentliga platsen enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat:

 • 5 kronor per m2 utan alkoholtillstånd
 • 15 kronor per m2 med alkoholtillstånd.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos polisen genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen”. Mer information finns på polisens webbplats. Ansökan ska lämnas in i god tid till polisen och måste vara betald innan den handläggs.

Polisen begär sen in ett yttrande från kommunen. Yttrandet skickas till polisen som utfärdar tillståndet.

Detta ska skickas med ansökan:

 • Måttsatt situationsplan i lämplig skala som visar serveringens placering, utbred­ning och entré,
 • Fasadritning från sidan som visar ut­formningen framifrån och från sidan.

Om du vill ha en annan utformning eller om området ligger utanför placeringskartorna kan bygg­lov krävas. Då ska du höra av dig till en byggnadsinspektör på miljö- och stadsbyggnadsförvalt­ningen.

Vilka regler gäller?

I första hand ska tomtmark användas och om detta inte är möjligt kan ansökan om upplåtelse av plats göras. Platsen ska städas och återställas efter användandet.

 • Container
  Placeras i första hand på ett sådant sätt att de minimerar påverkan av stadsbilden. Placering bör ske på hårdgjord yta. Containern ska märkas tydlig med namn, adress och telefonnummer till ägare eller nyttjanderättshavare. Om framkomligheten för trafikanter påverkas ska en trafikanordningsplan bifogas och sökande ansvarar för korrekt skyltning.
 • Byggnadsställning
  Om framkomligheten för trafikanter påverkas ska en trafikanordningsplan bifogas och sökande ansvarar för korrekt skyltning.
 • Mobilkran, skylift
  Trafikanordningsplan ska lämnas när en del av en gata tas i anspråk. Vid arbete med skylift på gator och vägar krävs även skyddsfordon. Läs mer i handboken ”Arbete på väg” som finns på Ramuddens hemsida.

Vad kostar det?

Polisen tar en administrationsavgift på 700 kronor i samband med ansökan. Den tas ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. 

Kristinehamns kommun tar ut en avgift för att du använder den offentliga platsen enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat:

 • byggskyltar och liknande: 500 kronor m2 per år
 • byggnadsställningar och liknande: 15 kronor per m2 per månad
 • containrar, flak, baracker och liknande upp till 100 m2: 50 kronor per dag
 • skylift, mobilkran: 50 kronor per dag
 • materialupplag vid exempelvis fjärrvärme: 5 000 kronor per plats per år.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos polisen genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen”. Mer information finns på polisens hemsida. Ansökan ska lämnas in i god tid till polisen och måste vara betald innan den handläggs.

Polisen begär sen in ett yttrande från kommunen. Yttrandet skickas till polisen som utfärdar tillståndet.

Kontaktuppgifter

Offentlig miljö
offentligmiljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se

0550-858 65

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".