Till innehållet

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för barn med intellektuell funktionsnedsättning som behöver anpassad utbildning för att så långt som möjligt få den utbildning som grundskolan ger. Anpassad grundskola är en egen skolform med egen läroplan och egna kursplaner. Den erbjuder en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan.

Vem kan gå i anpassad grundskola?

Innan ett barn erbjuds plats i anpassad grundskola görs en noggrann utredning. Utredningen omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs tillsammans med vårdnadshavare. Vilken enhet inom anpassad grundskola som kan bli aktuell för skolplaceringen beror på vad som är mest lämpligt utifrån barnets egna förutsättningar och behov. Om du som vårdnadshavare inte vill att ditt barn ska gå i anpassad grundskola så ska barnet gå i vanlig grundskola, om det inte finns synnerliga skäl för att placeras i anpassad skola med hänsyn till barnets bästa.

Olika former av anpassad grundskola

Den anpassade grundskolan finns på Stenstalidskolan. Det finns idag tre olika sätt att läsa i anpassad grundskola:

  1. Läsa ämnen: Om du vill läsa enskilda ämnen, finns det två grupper för detta. Regnbågen är för elever i årskurs 1-6 och Samgruppen är för elever i årskurs 7-9.

  2. Läsa ämnesområden: För de elever som behöver stöd med ämnena finns anpassad grundskola med inriktning på ämnesområden, kallad Agrä. Inom Agrä studerar eleverna fem olika ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Vissa elever läser en kombination av enskilda ämnen och ämnesområden.

  3. Kombinera ämnen och ämnesområden: Det finns också möjligheter för elever att kombinera ämnen och ämnesområden eller att läsa ett eller flera ämnen mot grundskolan. Det är rektor som tar beslut om detta utifrån vad som anses vara bäst för eleven. Vi strävar alltid efter att göra det som är mest gynnsamt för varje elev.

Fritidshem för elever i grundssärskola

Fritidshemmen som hör till anpassad grundskola heter Solgången och Linden. Fritidshem för anpassad grundskola.

Besöksadress

Regnbågen och Samgruppen finns på Backvägen 9 och Träningsskolan finns på Montörsgatan 2. Välkommen att besöka oss!

Kontaktuppgifter

Robert Granbom - rektor anpassad grundskola
robert.granbom@kristinehamn.se

0550-885 15

Regnbågen

0550-883 59

Samgruppen

0550-883 95

Träningsskolan

0550-883 88

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".