Till innehållet

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande. Översiktsplanen vägleder kommunen i all efterföljande planering, till exempel i arbetet med detaljplanering, som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

 

Planeringsstrategi

Planeringsstrategin är en del av den kommunala översiktliga planeringen och ska bedöma om översiktsplanen är aktuell. Genom planeringsstrategin bedöms vilka delar av översiktsplanen som är aktuella utifrån nya planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Det kan handla om ändrad lagstiftning, nya nationella mål och ny kunskap. Kristinehamns kommuns översiktsplan bedöms fortsatt vara aktuell. Strategin redovisar även hur kommunen ska arbeta med översiktsplanering framöver. Planeringsstrategin antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2024.

Fördjupningar

En fördjupning av översiktsplanen innebär att det tas fram en översiktlig plan för en del av kommunen. En fördjupning är också vägledande för efterföljande planering, till skillnad mot en detaljplan som är juridiskt bindande.

Fördjupning: Kroksvik

På uppdrag av kommunstyrelsen ska kommunledningsförvaltningen upprätta ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Kroksvik med syfte att undersöka möjligheten att utveckla området till ett verksamhets- och logistikområde. Mer info kommer.

Kontaktuppgifter

Petter Wikström - samhällsplanerare
petter.wikstrom@kristinehamn.se

0550-881 62

Moa Elfström - samhällsplanerare
moa.elfstrom@kristinehamn.se

0550-885 49

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".