Till innehållet

Vad är en översiktsplan?

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras – i staden, på landsbygden och i tätorterna. Planen ska visa vägen för beslut om dagens och framtidens Kristinehamn. Planen är en grund som skapar en sorts spelregler för dem som bor, bygger, verkar och utvecklar kommunen på olika sätt. 

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för arbetet med att ta fram en översiktsplan, och under arbetets gång bollas planen med olika remissinstanser som får tycka till om förslaget. Det gäller både allmänheten, föreningar, grannkommuner, andra politiska nämnder och myndigheter.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

I ett område där kommunen vill vägleda utvecklingen mer i detalj kan översiktsplanen fördjupas. Vilket innebär att det tas fram en översiktlig plan för en del av kommunen. Det kan gälla till exempel ett utvecklingsområde i staden, en hel tätort eller ett större område på landsbygden. En fördjupning är också vägledande för efterföljande planering, till skillnad mot en detaljplan som är juridiskt bindande.

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för västra Vålösundet kompletterar alltså den kommunomfattande översiktsplanen. Planen ska vara vägledande och ett underlag för dialog mellan olika intressenter. Den ska också vara ett verktyg i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov.

Genomförandet av den fördjupade översiktsplanen

Översiktsplanering är något som sker löpande i en kommun när strategiska beslut tas kring mark- och vattenområden. Planen som du nu läser pekar ut riktningen, men arbetet med att göra den till verklighet sker genom att djupare studier och utredningar. I det tidiga skede som den fördjupade översiktsplanen innebär är många faktorer fortfarande osäkra och outredda. I de följande lov- och detaljplaneringsskedena utreds och fastställs förutsättningarna för hur marken ska användas mer noggrant. Den fördjupade översiktsplanen är alltså det första steget i en omfattande planerings- och utbyggnadsprocess för att utveckla en attraktiv och hållbar miljö. I samband med detaljplanering har myndigheter, föreningar och du som privatperson möjlighet att påverka ytterligare hur västra Vålösundet ska utvecklas.

Kontaktuppgifter

Petter Wikström - samhällsplanerare
petter.wikstrom@kristinehamn.se

0550-881 62

Petra Hallberg Rudsvik - Planarkitekt
petra.hallbergrudsvik@kristinehamn.se

0550-881 90

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".