Till innehållet

Fåglar och andra vilda djur

Många störs av att fåglar som måsar, skator och kajor väsnas eller att spillningen smutsar ner på allmänna platser. Det kan också kännas obehagligt med stora flockar med fåglar som samlas. När de fått ungar kan de även uppträda aggressivt.

De flesta skadedjursproblem går att förebygga genom att hålla rent, inte lämna matrester framme och ta hand om sopor. 

Skyddsjakt

Under perioden 1 april till 31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar. Det innebär att fåglarna och deras bon och ägg är fredade enligt jaktlagen. Fastighetsägaren får dock bedriva skyddsjakt under denna period om fåglarna orsakar allvarlig skada eller problem. Här är viktigt att påpeka att kraven för att bedriva skyddsjakt är högt ställda enligt lagen.

Avskjutning har inte heller den effekt som önskas och därför är det bättre att arbeta förebyggande med exempelvis försvårande av häckning. Då söker sig fåglarna självmant bort. Observera att det är endast skyttar med tillstånd från polisen som får skjuta djur i tätbebyggt område. Tekniska förvaltningen har tillgång till kommunskyttar som har tillstånd att bedriva skyddsjakt inom detaljplanelagt område. Detta gäller djur som är sjuka, skadade eller har ett onormalt beteende. Kontakta kommunen om du har behov av avskjutning.

Fastighetsägarens ansvar när det gäller fåglar och andra vilda djur

Vi hänvisar alltid i första hand till fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret att se till att det inte uppstår olägenhet. Det regleras genom lagen miljöbalken (kapitel 9).

Det bästa arbetet sker förebyggande genom att:

• Ta bort fågelbon och ägg från tak och hängrännor. Detta görs med 14 dagars intervall under mars-juli. Du kan kontakta konsultfirma vid behov, kanske går det att ordna via ditt försäkringsbolag.

• Håll gårdar och gröna ytor rena från pinnar och kvistar.

• Minska tillgängligheten på mat genom att informera de boende i fastigheten att matning av småfåglar kan leda till att större fåglar som måsar och kråkor lockas dit.

• Var noggrann med avfallshantering. Detta betyder stängda soptunnor, komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.

• Uppsättning av nät, piggar, plåtar, vajrar eller andra lösningar som förhindrar att fåglarna bygger bo och häckar på fastigheten vid öppningar intill exempelvis tak och skorstenar.

• Uppsättning av roterande, störande, skyltar (vindpåverkan med störande reflexer/färger och ljud som effekt).

För mer information

Naturvårdsverkets hemsida hittar du mer information.

Grävlingar finns i vår omgivning och passerar ofta nattetid över tomter och trädgårdar. Det är först när de bygger bo under hus och altaner och därmed riskerar att orsaka skada som de anses vara ett problem som man behöver få bort. Kontakta ditt försäkringsbolag i första hand.

Skabb är en mycket smittsam sjukdom som hundar kan få. Ser du en skabbräv kan du höra av dig till oss, se kontaktuppgifter nedan.

Alla ormar är fridlysta i Sverige. Har du huggorm på din tomt får du dock flytta på den. Det är du som är fastighetsägare som ansvarar för att flytta ormen om den stör.

Läs mer om ormar på tomten på Naturvårdsverkets hemsida

Om ett skadat djur finns på privat mark ligger ansvaret hos varje enskild fastighetsägare. Det är den enskilde fastighetsägaren som har jakträtten. Jakt med vapen inom detaljplanerat område kräver dock särskilt tillstånd från Polisen. Ring Polisen för att få hjälp.

Att städa undan döda djur på privat mark är ett ansvar för varje enskild fastighetsägare.

Om det skadade eller döda djuret finns på kommunal väg ring kommunens växel på 0550-880 00 under kontorstid. Utanför kontorstid ringer du 114 14.

Om det skadade eller döda djuret finns på statlig väg (E18 och riksväg 26) hänvisar vi till Trafikverket på telefon 0771-921 921.

Kontaktuppgifter

Miljö- och hälsoskydd - miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
miljo@kristinehamn.se

0550-880 00

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".