Till innehållet

Stöd till våldsutsatta

Stöd till vuxna

Lever du eller har levt i en relation där någon närstående beter sig på ett sätt som gör att du blir rädd och känner dig otrygg? Till exempel genom aggressivt, hotfullt eller kränkande beteende? Då har
socialtjänsten skyldighet att ge stöd till dig som blir utsatt.

Det kan vara en eller flera personer som utövar kontrollen och våldet. Våld i nära relationer handlar ofta om mäns våld mot kvinnor i parrelationer, men kan också handla om kvinnors våld mot män, hbtq-personers våld mot sin partner, föräldrars våld mot barn, vuxna barns våld mot föräldrar och hedersrelaterat våld. När det gäller gruppen äldre och/eller funktionsnedsatta kan våldet även bestå av att vårdare, gode män, personliga assistenter och andra som personen är i beroendeställning till utövar våldet.

Leva utan rädsla en mänsklig rättighet

Våldsutsatta vuxna har rätt till stöd från socialtjänsten. Stödet anpassas till varje enskild individ och det kan exempelvis handla om skyddat boende, samtalskontakt, gruppverksamhet, ekonomisk hjälp, stöd under rättsprocessen, hjälp till ett annat permanent boende, stöd i föräldrarollen och stöd i myndighetskontakter. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från närstående är en mänsklig rättighet.

Kontakt

Under kontorstid kan du kontakta Navigatorcenter genom att ringa 0550-884 00. Välj knappval 4 för att bli kopplad till mottaget för vuxna.

Kontakta samordnaren mot våld i nära relationer om du vill veta mer om vilket stöd våldsutsatta kan få. Utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren

Är det en akut situation ska du alltid kontakta polisen på 112.

Stöd till barn som lever med våld

Att leva ett liv utan våld är en mänsklig rättighet för barn. Att se en förälder, oftast pappa/styvpappa, utöva våld mot den andra föräldern, oftast mamman/styvmamman, är en allvarlig form av psykisk misshandel. Att själv bli utsatt för våld från en närstående är nedbrytande och kan få allvarliga konsekvenser för det enskilda barnet. Det är dessutom både oacceptabelt och olagligt att utöva våld mot barn.

Om det finns barn i familjer där det förekommer eller har förekommit någon form av våld i nära relation har socialtjänsten skyldighet att ge stöd till dem.

Det är vanligt att våldet i familjen förnekas och förminskas, både av den som blir utsatt för våldet och av den som utövar våldet. Men barn hör, ser och förstår vad som händer. Detta betyder att barnet upplever/bevittnar våldet vilket i sin tur innebär att barnet blir utsatt för en form av psykiskt våld. Barn i Kristinehamns kommun har möjlighet att få stöd om de lever i en familj där det förekommer våld direkt riktat mot dem eller att de upplever våld i hemmet.

Är du orolig för ert barn?

Kontakta samordnaren mot våld i nära relationer om du vill veta mer om vilket stöd barn kan få. Kontakta Navigatorcenter, 0550-884 00 knappval 5. Utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren.

Är det en akut situation ska du alltid kontakta polisen på 112.

Nationell stödtelefon

Kvinnofridslinjen nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Även du som är anhörig eller vän är välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer dem gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Telefonnumret är 020-50 50 50.

Kontaktuppgifter

Navigatorcenter

0550-884 00

Samordnare våld i nära relation
valdinara@kristinehamn.se

070-336 49 85 eller 0550-858 45

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".