Till innehållet

Levande skogar

Kristinehamns kommun har genomfört en miljöinvestering på fastigheten Presterud 1:1. Syftet med investeringen är att bevara och utveckla biologisk mångfald i skogen. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar. Kommunen har beviljats stöd för åtgärderna från Skogsstyrelsens landsbygdsprogram 2014–2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Det virke som finns kvar efter avverkningen kallas för död ved och är en bristvara i skogen. Virket ska alltså ligga kvar och tas omhand av insekter, lavar, svampar och mossor. Sedan tjugo år tillbaka är Kristinehamns kommuns skogsinnehav miljöcertifierat. Certifieringen innebär att en del av skogsinnehavet ska skötas med inriktning på natur-/miljövård. Resultatet av skötselåtgärden på Presterud 1:1 är just en sådan åtgärd där den biologiska mångfalden är i fokus. Att det ser lite stökigt ut är precis som det ska vara. Det innebär också att allmänheten inte kan tillgodogöra sig det virke som ligger kvar.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".