Till innehållet

Vattentjänstplanens handlingar

Här hittar du handlingarna som tillhör samrådsförslaget.  

Samrådsförslag Vattentjänstplan

Bilaga 1. Ansvarsmatris för dagvatten

Bilaga 2. Undersökning om vattentjänstplanen antas medföra betydande miljöpåverkan

Bilaga 3. Presentation av områden

Bilaga 4. Ordlista och begreppsförklaring

Bilaga 5. Metod för samlad behovsbedömning

Webbkarta med vattentjänstplanens olika områden

I webbkartan visas dels det befintliga VA-verksamhetsområdet (orange) som har tillgång till kommunala vattentjänster idag, dels den kategorisering av områden som föreslås i Vattentjänstplan. I kartverktyget finns möjlighet att zooma in och se vilken kategorisering just ditt område omfattas av.

  • VA-utbyggnadsområden (gröna) är områden med befintlig bebyggelse som utifrån dagens kunskap och bedömningar har stora behov av en förändrad VA-försörjning och möjligheterna att ansluta till kommunalt VA är goda.

  • I VA-utredningsområden (gula) kan det finnas ett behov av en förändrad lösning för vattenförsörjning och/eller omhändertagande av avloppsvatten, men det är inte är klargjort hur det ska lösas på bästa sätt. Utredningar för att fastställa behov och lösning behöver därför tas fram.

  • VA-bevakningsområden (röd) omfattas inte av planer för tillkommande bebyggelse och har en VA-försörjning som fungerar tillfredsställande utifrån den information kommunen har. Om bebyggelsen skulle utökas eller förändras är det dock inte självklart att vatten- och avloppsituationen skulle fungera önskvärt. Bevakning av de områden som ingår i kategorin är därför nödvändigt. Vid en eventuell framtida bebyggelseutveckling behöver bedömningen ses över.

Övriga dokument

Beslut om samråd

Kungörelse om samråd

Kontaktuppgifter

Petter Wikström - samhällsplanerare
petter.wikstrom@kristinehamn.se

0550-881 62

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".