Till innehållet

Planprogram

Vad är ett planprogram? 

Ett planprogram är det första steget i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen (PBL). I planprogrammet kan kommunen ange viljeinriktningen för områdets utveckling genom att formulera utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen. Programmet är en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval om markanvändningen och att belysa avgörande planerings- och genomförandefrågor i tidigt skede.

När ett förslag till planprogram har upprättats tar kommunstyrelsen beslut om samråd. Under samrådstiden får allmänheten och områdets fastighetsägare och boende, myndigheter och föreningar möjlighet att få information och lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Efter samrådstidens slut sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse och planprogrammet kan revideras. Samrådsredogörelsen och planprogrammet ska sedan godkännas av kommunstyrelsen. Planprogrammet blir inte juridiskt bindande, det är vägledande i kommande detaljplanering.

Varför gör vi planprogram? 

Det är alltid kommunen som avgör om en detaljplaneläggning behöver föregås av ett planprogram. Det kan vara lämpligt när det handlar om stora områden, till exempel en hel stadsdel, eller inför komplicerade planer med många berörda och motstående intressen. Ett planprogram ska underlätta det efterföljande arbetet med att ta fram en eller flera detaljplaner. Syftet är att skapa ett brett beslutsunderlag i ett tidigt skede.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".