Till innehållet

Planprogram

Vad är ett planprogram? 

Planprogrammet är i huvudsak ett skriftligt dokument. Det kan innehålla bilder, andra illustrationer och kartor. I dokumentet kan vi också redovisa eller diskutera för olika principiella lösningar för området. Planprogrammet uttrycker våra utgångspunkter, viljor, mål och avsikter med ett område. Det ger det också förutsättningar för kommande arbete med detaljplan. 

Varför gör vi planprogram? 

Planprogrammen ska underlätta arbetet med att ta fram detaljplaner. Syftet är att skapa ett brett beslutsunderlag i ett tidigt skede genom att ta hänsyn till berördas erfarenheter och synpunkter. 

Det är alltid vi som kommun som avgör om det behövs ett planprogram. Det kan vara lämpligt att använda vid större områden, till exempel en stadsdel, där planprogrammet är ett underlag för framtida detaljplaner inom området. 

 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".