Till innehållet

Abonnemang, priser och kundinformation

Hur mycket du som abonnent ska betala för vatten och avlopp (VA) i kommunen beslutas av kommunfullmäktige. Avgifterna består av både anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och får inte gå med vinst. Mer information om vad det kostar hittar du längre ner på sidan.

Du hittar den fullständiga VA-taxan för Kristinehamns kommun under Taxor och avgifter

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar i samband med att du ansluter dig till det kommunala ledningsnätet. Det du betalar används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnätet, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

Hur stor avgiften är beror på:

  • hur stor fastigheten är
  • antalet typ av anslutningar (spillvatten, dricksvatten och dagvatten)
  • antalet lägenheter (flerbostadshus).

 

Anläggningsavgiften gäller både för bebyggda och obebyggda fastigheter inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Verksamhetsområdet är det området där kommunen är ansvarig för vatten- och avloppsförsörjning.

Tänk på att om du gör förändringar på din fastighet som gör att du behöver en ny anslutning, så kan du behöva betala ytterligare anläggningsavgifter. 

Prisexempel för villa och flerbostadshus

Här kan du se exempel på vad det kostar att ansluta till kommunalt vatten och avlopp enligt den VA-taxa som gäller nu. Avgiften gäller bostadsfastigheter som ligger inom det så kallade verksamhetsområdet för vatten och avlopp, alltså där man har kommunalt VA. 

Exempel för enbostadshus

Typhus A: Friliggande enbostadshus med tomtyta på 800 kvadratmeter, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten. Alla priser är inklusive moms. 

Typ

Pris

Servisavgift för vatten, spillvatten och dagvatten

52 870 kr

   

Förbindelsepunkt för vatten, spillvatten och dagvatten

37 765 kr

   

Tomtyta 800 kvadratmeter

18 000 kr

   

Lägenhetsavgift

18 882 kr

   

Summa inklusive moms

127 517 kr

 

Exempel för flerbostadshus/hyreshus

Typhus B: Flerbostadshus med 15 lägenheter och tomtyta på 800 kvadratmeter, ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten. Alla priser är inklusive moms.

Typ

Pris

Servisavgift för vatten, spillvatten och dagvatten5

 52 870 kr

   

Förbindelsepunkt för vatten, spillvatten och dagvatten

37 765 kr

   

Tomtyta 800 kvadratmeter

18 000 kr

   

Lägenhetsavgift

283 230 kr

   

Summa inklusive moms

391 865 kr

När anläggningsavgiften är betald finns det möjlighet att koppla fastigheten till det kommunala ledningsnätet. Alla som har den möjligheten är "abonnenter" och måste därför betala brukningsavgift. Avgiften betalas även om kommunalt vatten inte är påsläppt i bostaden. Brukningsavgiften, det vill säga själva vattenavgiften, består av en fast och en rörlig kostnad.

Den fasta kostnaden speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat administration och underhåll av det kommunala ledningsnätet.

Den rörliga kostnaden mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening. Spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas i princip vara lika stor som den dricksvattenmängden som tillförs en fastighet.

Hur mycket du förbrukar får vi information om via vattenmätaren som du själv läser av minst en gång per år. Avgiften räknas per kubikmeter levererat vatten.

Avgiften går till att producera och leverera dricksvatten, ta hand om och rena avloppsvatten och dagvatten. Dessutom använder vi avgifterna till att anlägga, underhålla och byta ut ledningar och all utrustning som tillhör det allmänna ledningsnätet.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på ytan från till exempel gator, parkeringar, torg, tak, parker och tomtmark. Även vatten från fastigheten är dagvatten.

Vad är dagvattenavgift och vad betalar jag för?

Du betalar dagvattenavgift för att reningsverket ska kunna ta hand om regn-, smält- och dräneringsvatten. Dagvattenavgiften delas upp i dagvatten fastighet och dagvatten gata.

  • Dagvattenavgift fastighet betalas där dagvatten tas om hand från fastigheten.
  • Dagvattenavgift gata betalas av alla fastigheter i områden med dagvattenhantering.

 

Läs mer i dokumentet Allmänna bestämmelser för användandet av Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Om du precis har köpt ett nytt hus så ska förra ägaren fylla i en flyttanmälan, vilket gör att VA- och renhållningsabonnemanget flyttas över till den nya ägaren.

Om du ska bygga nytt hus så kan du kontakta oss så hjälper vi dig med ditt abonnemang.

Du ansöker om ett vatten- och avloppsabonnemang genom att skicka in en servisanmälan.

Vanliga frågor och svar

Här finns det vanligt förekommande frågor och svar om vatten och avlopp. Om du inte får svar på din fråga så kontakta kund- och marknad VA så hjälper vi dig. 

Vid frågor om enskild avloppsanläggning ska du kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret. Ring kommunens växel på 0550-880 00 så kopplas du rätt. 

Jourtelefon kvällar och helger till VA och Gata/Park är 0550-636 00.

I hela kommunen har vi mjukt vatten. Läs mer på sidan Vattenkvalitet och hårdhetsgrad. Bra att veta är att mjukt vatten inte kräver lika mycket tvättmedel som hårt. 

När vattentrycket i ledningarna ändras kan avlagringar lossna. Detta kan ske exempelvis om vi har utfört reparationsarbete i närheten av dig, eller att man gjort stora eller hastiga uttag av vatten från exempelvis en brandpost. Det bruna kommer från järnet som finns i vattenledningarna och beläggningen av järn-/rostflagor i ledningarna lossnar när et sker en tryckförändring eller hastiga vattenströmmar. 

Om vattnet är missfärgat är det för det mesta ofarligt att förtära, men man bör dock inte tvätta kläderna i det, då det kan missfärgas svagt. Tänk på att spola med kallvatten för att undvika missfärgat vatten i varmvattenberedaren. Slå på alla kranar och låt vattnet rinna tills det blir helt klart igen. Om det fortfarande skulle vara missfärgat efter att du spolat kan du kontakta Kund- Marknad VA på telefon 0550-881 09.

Det har kommit in luft i dricksvattenledningen. Detta kan förekomma särskilt vintertid då luftbubblor bildas i vattnet. Vattnet är ofarligt att dricka. Sätt på alla kranar och låt vattnet rinna ett tag så det blir klart igen. Om vattnet fortfarande är vitt efter spolning kan du kontakt Kund- Marknad VA.

Stäng av tvättmaskinen och vänta någon timma. Provspola i en kran ca 5 minuter. Om det kommer rent vatten kan du starta tvättmaskinen.

Detta kan bero på två saker. Antingen är det läckage i anslutningen eller så har det bildats kondens på vattenmätaren på grund av att vattnet är kallt medan omgivande luft är varm. Om du märker att det droppar från vattenmätaren bör du meddela Kund- Marknad om detta.

Ja, det ska vara så. Vattnet gör att räkneverket fungerar som det ska.

Spillvatten är det vatten som vi använder i våra hus för att till exempel diska och duscha, medan dagvatten är regn- och smältvatten. Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dessa båda. Ibland samlas spill- och dagvatten upp i ett gemensamt avloppsnät, men vi arbetar kontinuerligt med att byta ut gamla ledningar och separera dom, för att vidare ställa krav på att ni som fastighetsägare även kopplar er rätt enligt ställda krav. 

Om du misstänker att stoppet är inne på din fastighet, kontakta en rörmokare. Först kan du testa med sugkopp och rensband tillsammans med hett vatten.

Om du har kommunalt vatten och avlopp och misstänker att stoppet är på den kommunala ledningen kontaktar du Kund- Marknad VA, se längst ner på sidan.

Vid felanmälan efter kontorstid eller helg kontakta vår jourtelefon på VA och Gata/Park, 0550-636 00.

120-150 kubikmeter per år är vanligt för två vuxna och två barn. Variationen är mellan 50-220 kubikmeter per år beroende på hushållets storlek och vanor.

Om du tittar på din vattenmätare när du inte använder vatten, så ska ingen av visarna röra sig.

Kontaktuppgifter

VA-avdelningen
va-fragor@kristinehamn.se

0550-881 09

Fakturafrågor? Kontakta
ekonomiavdelningen@kristinehamn.se

0550-880 43

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".